Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Sirolimus v terapii polycystické choroby jater

Sirolimus v terapii polycystické choroby jater

Postgraduální nefrologie 2/2008
30.04.2008 00:00
Autor: Qian Q
Polycystická choroba ledvin autosomálně dominantního typu (PCHLAD) je nejčastější dědičné onemocnění ledvin sprevalencí až 1:400 narozených. Polycystická choroba jater (PCJ) je nejčastější extrarenální manifestací PCHLAD.

Sirolimus (rapamycin) je makrolidové antimykotikum. Inhibuje růst aproliferaci buněk azvyšuje apoptózu inhibicí fosfatidyltyrosinkinázy mTOR, která ovlivňuje fosforylaci různých kináz afosfatáz, atím reguluje buněčný cyklus. Sirolimus byl úspěšně použit kredukci objemu renálních cyst na zvířecích modelech (Tao et al., 2005; Wahl et al., 2006).

Uvedená studie retrospektivně porovnává redukci objemu jater upacientů spolycystickou chorobou ledvin autosomálně dominantního typu po transplantaci štěpu léčených sirolimem nebo tacrolimem (vobou větvích vkombinaci smykofenolátem akortikoidy). Objem jater byl hodnocen výpočetní tomografií nebo magnetickou rezonancí. Celkem bylo zahrnuto do studie 16 pacientů spozitivní rodinnou anamnézou PCHLAD apozitivními ultrazvukovými kritérii PCHLAD. Sedm pacientů (2 ženy, 5 mužů) bylo léčeno režimem se sirolimem a9 pacientů (6 žen, 3 muži) imunosupresivním režimem stacrolimem. Sirolimus byl podáván vprůměru 19,4 měsíců (7–40). Před zahájením imunosupresivní terapie se objem jater mezi oběma skupinami významně nelišil. Upacientů léčených sirolimem došlo ke zmenšení objemu jater (–11,85 ± 0,03 %), zatímco upacientů léčených tacrolimem se objem cystických jater zvětšil (+14,13 ± 0,09 %, p = 0,009). Dále byla pozorována přímá závislost (ale statisticky nevýznamná) mezi dobou podávání sirolimu azmenšením objemu jater (r = –0,452, p = 0,12). Mezi oběma větvemi nebyl významný rozdíl vredukci objemu polycystických ledvin (sirolimová větev: 14,76 ± 0,08 % –pravá ledvina, 15,03 ± 0,08 %– levá ledvin versus nesirolimová větev: 10,9 ± 0,06 %– pravá ledvina, 9,0 ± 0,06 %– levá ledvina). Dále byla zjištěna výrazná aktivace mTOR ajeho efektorů vepiteliích zjaterních cyst pacientů spolycystickou chorobou ledvin autosomálně dominantního typu.

Zvětšený objem cystických jater nevede ke zhoršení hepatálních funkcí, přesto významně přispívá kmorbiditě amortalitě pacientů spolycystickou chorobou ledvin autosomálně dominantního typu nebo izolovanou polycystickou chorobou jater. Terapeutické režimy obsahující sirolimus vypadají jako velmi nadějná léčebná volba pro pacienty stěžkou polycystózou jater. Redukce objemu jaterních cyst by mohla alespoň učásti pacientů stěžkou polycystózou jater zmírnit subjektivní obtíže pacientů plynoucí zvelkého objemu polycystických jater ačasto ipolycystických ledvin bez nutnosti použití invazivních chirurgických řešení.

Komentář

Autor: MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.

Polycystická choroba jater (PCJ) se nachází uvíce než 50 % pacientů spolycystickou chorobou ledvin autosomálně dominantního typu do 50 let. Polycystická choroba jater se může vyskytovat ibez cystického postižení ledvin. Za izolovanou polycystickou chorobu jater jsou zodpovědné mutace vgenech PRKCSH (kóduje hepatocystin, který působí jako regulační podjednotka glukosidázy II) aSec63 (reguluje translokaci proteinů vendoplazmatickém retikulu). Mutace vtěchto genech byly zjištěny jak upacientů spozitivní rodinnou anamnézou ohledně polycystózy jater, tak upacientů bez pozitivní rodinné anamnézy stěžkou jaterní cystózou (více než 20 cyst na ultrazvuku) (Waanders et al., 2006).

Jaterní cysty vznikají fokální proliferací biliárních kanálků aproliferací peribiliárních žlázek. Vdalší proliferaci cyst se uplatňuje neovaskularizace, poškozená interakce mezi buňkou aextracelulární matrix. Sekrece tekutiny do jaterních cyst je podobně jako urenálních cyst zprostředkována cAMP.

Akutně může upolycystické choroby jater dojít ke krvácení do cyst, ruptuře ainfekci cyst. Chronické obtíže pacientů spolycystickou chorobou jater jsou způsobeny masivně zvětšenými polycystickými játry avedou kbřišnímu diskomfortu, bolestem břicha, dušnosti, malnutrici apříznakům plynoucím zportální hypertenze. Tlak na dolní dutou žílu může příspívat khypotenzi během hemodialýzy. Pacienti sizolovanou polycystickou chorobou jater mají většinou více cyst vmasivně zvětšených játrech. Přesto pacienti spolycystickou chorobou jater vrámci polycystické choroby ledvin autosomálně dominantního typu mají těžší průběh onemocnění vdůsledku jaterního postižení adalších extrarenálních projevů PCHLAD (Arrazola et al., 2006; Hoevenaren et al., 2007).

Mezi terapeutická opatření patří invazivní metody, jako aspirace obsahu cyst snáslednou sklerotizací, fenestrace cyst, jaterní resekce, selektivní embolizace jaterních arterií avneposlední řadě transplantace jater (Arnold et al., 2005).

Sirolimus představuje imunosupresivum santiproliferačními aantifibrotickými účinky. Polycystin-1, genový produkt PKD1 genu, je vespojení sfosfatidyltyrosinkinázou mTOR atuberinem, jehož změny jsou zodpovědné za tuberózní sklerózu. m-TOR ovlivňuje nejen proliferaci buněk, ale ikaspázami zprostředkovanou apoptózu buněk, která je zintenzivněna uPCHLAD (Edelstein et al., 2008).

Vuvedené malé retrospektivní studii vedl sirolimus ke zmenšení objemu jater, na rozdíl od tacrolimu, který naopak působil zvětšení objemu cystických jater. Vevětvi léčené tacrolimem bylo více žen, ukterých je popisován těžší průběh polycystické choroby jater, což mohlo mít negativní vliv tacrolimu na objem cyst jater. Na druhou stranu vuvedené studii měli muži vtacrolimové větvi větší objem cystických jater.

Již dříve byl popsán vliv sirolimu na zmenšení nativních cystických ledvin upacientů sPCHLAD po transplantaci štěpu (Shillingford et al., 2006). Magnetická rezonance jako jediná zobrazovací metoda umožnila hodnocení změn objemu cyst avelikosti ledvin během relativně krátkého časového úseku (Chapman et al., 2008). Vezmíněné studii bylo však popsáno pouze nevýznamné zmenšení objemu cystických ledvin upacientů léčených sirolimem vesrovnání spacienty léčenými tacrolimem. Tento malý rozdíl může být dán malým počtem pacientů vestudii. Dále jsou ledviny vystaveny až účinku metabolitů sirolimu na rozdíl od presystémového působení sirolimu na žlučový epitel. Dále selhané nativní polycystické ledviny mají snížený krevní průtok. Proto je možné, že ke zmenšení objemu polycystických ledvin je nutná vyšší dávka adelší doba podávání sirolimu než kredukci objemu polycystických jater.

Samozřejmě budou nutné další prospektivní studie ohledně podávání sirolimu světším počtem pacientů spolycystózou jater aledvin. Nyní probíhá recruitment pacientů sPCHLAD do klinické prospektivní studie se sirolimem veŠvýcarsku.

Plnou verzi článku najdete v: Postgraduální nefrologie 2/2008, strana 26Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky