Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 19. září 2020 | Svátek má Zita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

MEDISCAN model úspěšného ambulantního centra

MEDISCAN model úspěšného ambulantního centra

Medical Tribune 28/2008
06.10.2008 00:00
Autor: MUDr. David Karásek
Již od roku 1996 poskytuje vbudově polikliniky vŠustově ulici vPraze na Jižním Městě služby Diagnostické centrum MEDISCAN. Více než desetiletá historie dává možnost rekapitulovat vývoj tohoto zdravotnického zařízení adůvody úspěchu.

Toto zdravotnické zařízení bylo původně zaměřeno na poskytování ambulantních služeb voblasti interních oborů (kardiologie, gastroenterologie, revmatologie, osteologie amammologie), spodporou příslušného přístrojového vybavení. Prvních pět let činnosti potvrdilo zájem ambulantních lékařů ipojišťoven otuto novou formu zdravotnických služeb. Proto po diskusích spojišťovnami onovém modelu zdravotnického zařízení, umožňující rozšířit azkvalitnit ambulantní péči apřevést maximum vyšetřovacích metodik zlůžkového režimu do levnějšího ambulantního režimu, padlo rozhodnutí odalším rozšíření diagnostických metodik.

Od roku 2001 rozšířil MEDISCAN své služby otěžkou radiologickou techniku abyly zde instalovány přístroje CT aMR. Instalace těchto přístrojů byla přelomovým momentem vdiagnostické péči vcelé ČR – prvně se taková kombinace přístrojů určená pro ambulantní péči dostala do prostředí mimo velké fakultní nemocnice. Protože kvalitní přístroje jsou ale jen jednou zpodmínek, nikoli dostačujících, rychlého akvalitního diagnostického procesu, objevila se ruku vruce stímto technickým vybavením nutnost vysoce kvalitního personálního obsazení.

Kvalitní diagnostika, ale ambulantní formou

Ambulantní zařízení zaměřené na maximálně efektivní provádění vlastní činnosti se vprincipu odlišuje od velkých fakultních nemocnic, vekterých nikoli nepodstatnou část kapacity lékařského personálu zaujímá proces výuky avědy. Navíc nemocnice by měly zprincipu preferovat vyšetření hospitalizovaných pacientů, kde je nutno diagnostický proces co nejrychleji dotáhnout do konce, atedy na ambulantní pacienty zůstává jen část kapacity.

Zdravotnické zařízení, zaměřené na vyšetřování ambulantních pacientů, má rovněž jiné možnosti vkomfortu pro pacienty ataké jiné objednací ičekací lhůty. Filosofií takového zařízení je totiž přístup orientovaný na klienta.

Tímto klientem je pochopitelně nejen vlastní pacient, který očekává vyšetření medicínsky kvalitní, vpříjemném prostředí, se snadnou možností se objednat, krátkými objednacími lhůtami, apracovní dobou rozšířenou ina večerní hodiny avíkendy. Tím druhým klientem je lékař odesílající pacienta na vyšetření. Ten zase preferuje především druhou stranu mince – medicínsky kvalitní vyšetření, ion ale pochopitelně klade důraz na krátkou objednací dobu aefektivní komunikaci se zdravotnickým zařízením. Vedení MEDISCAN bylo muselo od počátku řešit problém, jak splnit tyto požadavky „zákazníků“.

Kvalitní zdravotnický personál podmínkou

Diagnostické centrum MEDISCAN bylo založeno vdobě, kdy práce na klinikách fakultních nemocnic či resortních výzkumných ústavů byla považována za vrchol pracovní kariéry lékaře. Proto bylo velkou otázkou, zda bude možné přesvědčit vysoce kvalifikované lékaře, aby místo práce na klinice se věnovali na plný úvazek vyšetřování či léčení pacientů vprostředí ambulantního zařízení. Podařilo se však vytvořit natolik zajímavé pracovní aodborné podmínky pro lékaře azdravotnický personál, že dnes MEDISCAN patří ke špičce voblasti zobrazovacích metod aspolupracuje se všemi vysoce specializovanými pracovišti vPraze ivjiných oblastech ČR. Dnes si již každý uvědomuje, že samotné přístroje, byť sebemodernější, nezaručují kvalitu poskytovaných služeb. Ta je dána především kvalifikovaným personálem asprávnou organizací všech procesů. Je pochopitelné, že odesílající lékaři se přednostně zaměřují na špičková pracoviště sdobrou pověstí, se kterými mají dlouhodobé dobré zkušenosti – vždyť jde ozdraví pacientů.

Široké spektrum přístrojového vybavení

Kromě oddělení CT aMR, poskytujících plné spektrum vyšetření, došlo krozvoji zejména oddělení kardiologie. To počtem svých kardiologů asvým vybavením (kromě běžnější ergometrie aechokardiografie disponuje MEDISCAN iholterovskou sítí, unikátní svým rozsahem apočtem) je vpodmínkách ČR aambulantní péče výjimečné. Dále byla rozšířena paleta vyšetření io ambulantně prováděnou jícnovou echokardigrafii ao (rovněž velmi nezvyklý vpodmínkách ambulantního zařízení) program elektrické kardioverze. Pro tyto účely, ale samozřejmě hlavně pro potřeby CT aMR, je po celou provozní dobu MEDISCAN kdispozici anesteziolog.

Další významnou částí MEDISCAN je Osteocentrum, které od svého vzniku patří kvýznamným pracovištím zaměřeným na problematiku osteoporózy vČR akteré počtem svých vyšetřených pacientů patří knejvětším vČR. Pro zajištění vysokých nároků na odborná vyšetření disponuje dvěma kostními denzitometry, které jsou plně vytíženy.

Enormní požadavky pacientů ilékařů na specializaci endokrinologie vedly kzavedení této odbornosti vrámci zdravotnického zařízení avytvoření specializovaného týmu lékařů.

Protože vrámci diagnostiky významnou roli hrají ilaboratorní vyšetření, byla vroce 2008 do zdravotnického zařízení rovněž integrována ibiochemická laboratoř.

Vsoučasné době tedy zařízení disponuje jak kvalitní zobrazovací technikou (CT, MR, tři ultrazvukové přístroje, echokardiografie včetně jícnové sondy), dva celotělové kostní denzitometry, mamograf, rozsáhlá síť holterovských tlakových iEKG záznamníků) alaboratorní diagnostikou, tak týmem lékařů vodborných ambulancích. Vedle výše uvedených odborností jde také ointernisty, mammology, revmatology splným rozsahem, včetně poradny pro lymeskou areaktivní artritidu, dermatologa, specialisty na cestovní medicínu (včetně centra pro očkování proti běžným iexotickým nemocem) azávodní preventivní péči.

Za nejcennější ale považuje vedení MEDISCAN komplexní přístup kvyšetřování iléčbě pacientů. Výhodou tohoto zařízení je aktivní spolupráce různých odborníků tak, že pacient nemusí hledat vždy nového specialistu, nýbrž je vyšetřován aléčen týmem odborníků zrůzných interních oborů (tzv. léčba pod jednou střechou).

Klientský přístup

Vdobě založení zdravotnického zařízení byl koncept zaměřený na „klienta“ něčím novým. Ktomu, aby se pacienti cítili dobře aMEDISCAN byl chápán jako přátelské zařízení vycházející maximálně vstříc pacientům iodesílajícím lékařům, bylo zapotřebí poskytnout nemocným jak příjemné prostředí, tak vybudovat systém recepce aobjednávání.

To se podařilo avlastní prostředí zdravotnického zařízení (podobné se vpočátečních dobách prakticky vyskytovalo jen vsoukromých zařízeních zaměřených na přímoplatící azahraniční klientelu) iprostředí recepce se stalo velmi oceňovanou aviditelnou součástí zdravotnického zařízení. Objednávání (s výjimkou CT aMR) se děje cestou recepce, spřesně vyznačenými pravidly pro objednání. Ke splnění požadavků dvousměnného provozu vzhledem kpočtu objednávajících se pacientů (na recepci se sžádostí oobjednání či oinformaci obrací denně několik stovek pacientů) bylo nutné postupně rozšířit počet pracovnic recepce až na osm. Digitální telefonní ústředna aanalýza telefonního provozu na recepci (call centru) upřesnila nutnost rozšíření provozu recepce ispecifikaci rozložení pracovních směn. Součástí čekáren jsou jak nyní již běžné automaty na pitnou vodu, tak imonitory zpříjemňující čekání na vyšetření (které např. uCT vrámci přípravy kontrastní látkou je nezbytné). Vzhledem ktomu, že před některými typy CT vyšetření musejí pacienti projít přípravou, která trvá delší dobu, umožňuje jim zařízení ibezplatné připojení kwi-fi síti, aby mohli pracovat prostřednictvím internetu.

Samostatnou kapitolou je informační systém. Vroce 2002 se ukázala nutnost hledat náhradu za předchozí, již ne zcela vyhovující informační systém, který byl nahrazen produktem PC Doktor firmy DialogMis, jenž je cílen na ambulantní sektor, je vysoce stabilní, uživatelsky jednoduchý, sintuitivním ovládáním (všichni noví lékaři apracovníci jsou schopni sním začít pracovat velmi rychle). Zároveň umožňuje všechny potřebné výstupy pro management akomunikaci spojišťovnami.

Objednávací systém šitý na míru

Vsouvislosti sinformačním systémem ale musela být řešena pro MEDISCAN zásadní věc – objednávání pacientů. Většina pacientů není objednávána vambulancích, ale po telefonickém kontaktu, atak „papírové“ objednání přestalo vyhovovat. Protože žádný zkomerčně dostupných produktů, včetně integrovaných objednávacích modulů informačních systémů nesplňoval očekávání anáročné požadavky vycházející zpraxe, byl speciálně pro MEDISCAN „na míru“ vyvinut nový objednací systém.

Tento systém umožňuje objednávat pacienty zkteréhokoli místa vnitřní sítě (tedy recepce ijednotlivých ambulancí). Dále umožňuje kombinovat různé vyšetřovací modality tak, aby se dalo zajistit vyšetření přístrojové inavazující vyšetření uspecialisty vrámci jedné návštěvy zařízení (běžně jsou pacienti objednáváni na kombinaci několika po sobě následujících vyšetření aambulancí vrámci jedné návštěvy zařízení). Systém umožňuje označit čas příchodu pacienta do recepce, jednotlivý lékař tedy kdykoli na počítači vambulanci „vidí“ čekající pacienty, včetně času jejich příchodu. Čas příchodu do ambulance je rovněž „odkliknut“, je tedy kdispozici pro další analýzu čas strávený pacientem včekárně (včetně času, na který byl objednán akdy vstoupil do ambulance). Ipo ukončení vyšetřování aodchodu je pacient „odkliknut“, aje tedy možno sledovat pohyb pacientů po zařízení.

Součástí systému je evidence objednání pacientů do budoucna izminulosti.

Vrámci trendu sdílení radiologických vyšetření je MEDISCAN samozřejmě zapojen do systému sdílení obrazových informací ePACS azasílání výsledků po vyšetření na indikující pracoviště touto cestou se stalo standardem.

Deset let činnosti potvrdilo kvalitu služeb

Závěrem tedy můžeme konstatovat, že moderní diagnostika již není dávno výsadou nemocnic amodel diagnostického centra odpovídá současným trendům směřujícím kambulantním vyšetřením, atak maximálnímu zkrácení hospitalizací. Již více než desetiletá historie takto koncipovaného ambulantního centra přesvědčila izdravotní pojišťovny ospolehlivosti partnerství sMEDISCAN, což znamená výsledek, že všechny vyšetřovací modality mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

MEDISCAN se stal významným partnerem zdravotnických zařízení (praktických lékařů, ambulantních specialistů ilůžkových zařízení), jeho služby využívalo avyužívá několik tisíc lékařů avíce než 200000 pacientů především zPrahy, Středočeského kraje icelé ČR.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky