Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 12. prosinec 2019 | Svátek má Simona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Barokomora nejen pro otravy CO

Barokomora nejen pro otravy CO

Medical Tribune 29/2008
13.10.2008 00:00
Autor: MUDr. Michal Hájek
Nabízíme vám ohlédnutí za I. ostravskými dny hyperbarické medicíny, které již před prázdninami uspořádalo Centrum hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava vespolupráci sČeskou společností hyperbarické aletecké medicíny ČLS JEP.

V sekci věnované hyperbarické oxygenoterapii (dále HBO) zaznělo mimo jiné isdělení autorů zLF UK vPlzni. MUDr. Jiří Růžička, Ph.D., prezentoval dosud nezveřejněné předběžné výsledky grantového projektu, jehož cílem bylo zjistit reálnou situaci udvou onemocnění indikovaných khyperbarické oxygenoterapii – uotravy oxidem uhelnatým (kód T 58) atěžkých infekcí postihujících hluboké svalové struktury (tzv. plynatá sněť – kód A48.0). Pro účely této práce bylo zpracováno přes 270 000 záznamů zdatabáze VZP od roku 2000 do roku 2005. Vdaném období bylo zaznamenáno přes 700 pacientů splynatou snětí apřes 1 100 pacientů sotravou oxidem uhelnatým (dále CO). Zvýsledků vyplynulo, že vjednotlivých letech byla HBO využita pouze u5 až 33 % pacientů (v průměru u8 %) splynatou snětí. Uotravy CO se HBO dokonce dostalo jen 1 až 4,5 % (v průměru 2,5 %) pacientů.

Zajímavější adůležitější je však rozdělení zhlediska jednotlivých okresů. Vmístech, kde existuje funkční hyperbarické zařízení (popř. vokresech sousedních), procento léčených pacientů dosahuje 50 až 60 % (Praha, Plzeň, Ostrava, Kladno). Srostoucí vzdáleností od zařízení pak procento téměř úměrně klesá. Pouze ve20 okresech se léčba provádí, vezbytku, tedy asi 60 okresech, se pacienti kléčbě HBO vůbec nedostanou. Situace je překvapivě horší uotravy CO, kde se pacienti kléčbě dostanou pouze ve13 okresech! Bylo by velmi prospěšné provést na podkladěúdajů VZP ekonomickou analýzu efektivity HBO – srovnání finančních nákladů na léčbu pacientů léčených aneléčených metodou HBO.

ZHBO profitovali idětští pacienti

MUDr. Pavlína Cahová zKliniky dětské neurologie FN Brno vesvém sdělení hodnotila efekt HBO udětí léčených pro komplikace onkologické terapie po cytostaticích aoperacích mozkového nádoru. Pacienti byli indikováni kléčbě snásledujícími klinickými stavy – postanoxickou encefalopatií, organickým psychosyndromem, symptomatickou polyneuropatií po chemoterapii aparaneoplastickou encefalopolyradikuloneuritidou. Na její vystoupení navázal iMUDr. Michal Hájek zostravského Centra hyperbarické medicíny hodnocením pacientů spostcytostatickou hepatopatií odeslaných kHBO zDětské kliniky FN Ostrava. Výsledky obou prací ukazují, že pozitivní efekt byl pozorován u75 % pacientů. HBO udětských onkologických pacientů sneurologickým deficitem je vindikovaných případech přínosná zejména tam, kde biologický charakter nádoru vyžaduje časné zahájení komplexní onkologické léčby, aje tedy nutno urychlit zlepšení stavu dítěte.

Taktéž byly prezentovány dvě zajímavé kasuistiky úspěšné léčby dětí:

* devítileté dívky po polytraumatu spojeném skraniocerebrálním poraněním, která 10 dnů po traumatu avysazení analgosedace projevovala známky těžkého neurologického deficitu;

* 18letého horolezce po pádu zeskály stěžkým úrazem krční míchy (subtotálním přerušením dle MRI ineurochirurgické operační revize, otokem ahematomem vrozsahu několika míšních segmentů), jenž čtvrtý den po úrazu začal léčbu vhyperbarickém centru zindikace zmírnění sekundárního poškození vrámci tzv. IR (ischemicko-reperfuzního) poškození.

U obou pacientů došlo po HBO kvýraznému zlepšení neurologického acelkového stavu.

Multioborová spolupráce je základem

Zcelkem 21 ústních sdělení, která na dnech hyperbarické medicíny zazněla, jmenujme namátkou ještě některá. Například informaci ovelmi nadějných výsledcích spolupráce kardiochirurgů atýmu HBOUniverzitní nemocnice Hull (VelkáBritánie), které jednoznačně svědčí opreventivním efektu HBO na snížení komplikací aneurologických následků upacientů podstupujících kardiochirugickou operaci snavozením mimotělního oběhu. Jedním zprokázaných efektů je potlačení aktivity některých elementů bílé krevní řady aněkterých molekul buněk kapilárního endotelu (tzv. beta integrinů aadhezivních molekul), které jsou zodpovědné za tíži průběhu ischemicko-reperfuzního poranění.

MUDr. Roman Madeja zTraumacentra FN Ostrava vesvém sdělení shrnul význam HBO vtraumatologii, zejména udrtivých poranění končetin. Utakto ohrožených pacientů stěžkým drtivým poraněním končetin je na jeho pracovišti HBO používaná včasném pooperačním období terapeuticky – působí antiedematózně, zlepšuje oxygenaci traumatizovaných tkání, urychluje hojivé procesy, dochází kpodpoře granulace, epitelizace anedochází ke vznikům sekundárních nekróz. Současně působí jako prevence komplikací – zejména anaerobní infekce.

Následující konference, tedy 2. ostravské dny hyperbarické medicíny, je naplánována na červen roku 2010.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky