Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 18. listopad 2017 | Svátek má Romana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

V Brně startuje studie s protinádorovou vakcínou

V Brně startuje studie s protinádorovou vakcínou

Medical Tribune 13/2009
27.04.2009 00:00
Autor: ton
Šek na 300000 korun, což představuje sumu postačující na výrobu protinádorové vakcíny pro prvního pacienta, symbolicky zahájí studii stouto specifickou imunoterapií vUniverzitním centru buněčné imunoterapie (UCBI) při Masarykově univerzitě vBrně, tentokrát upacientů skarcinomem ledvin. Od PharmDr. Jany Doleželové, ředitelky Nadačního fondu Modrá kotva, jej 22. dubna slavnostně přijal prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D., vedoucí UCBI Masarykovy univerzity vBrně.

Podle dat zdatabáze Národního onkologického registru (nejnovější jsou zroku 2005) patří České republice nelichotivé první místo na světě vincidenci karcinomu ledvin. Ročně tak vČR onemocní téměř 1 800 mužů a1 000 žen. Během 12 měsíců pak stouto diagnózou umírá více než 700 mužů a400 žen. Ještě donedávna nebyly vyhlídky nemocných příliš radostné. Střední doba přežití se pohybovala kolem pěti až šesti měsíců. Po schválení biologické léčby vtéto indikaci se však např. po podání sunitinibu medián přežití téměř zdvojnásobil (na 9 až 12 měsíců). Ikdyž tato léčba pro nemocné představuje kvalitativní posun, přináší ssebou iřadu nežádoucích účinků, např. vpodobě únavy avyčerpání, hypertenze, zvracení, infekcí sliznic gastrointestinálního traktu, postižení pankreatu asrdce.

„Nově připravená protinádorová vakcína je založena na velmi silné aktivaci imunitního systému pacienta. Využívá přitom tělu vlastních dendritických buněk, které mohou účinně stimulovat T-lymfocyty vboji skarcinomem, atak je prakticky bez nežádoucích účinků,“ říká prof. Jaroslav Michálek. Vakcína je „šitá“ každému pacientovi na míru. Po nefrektomii se zodebrané nádorové tkáně izolují specifické antigeny, které se „vkládají“ (metodou in vitro kultivace včistých prostorách) do dendritických buněk získaných leukaferézou pacientovy krve. Po nezbytných testech kvality abezpečnosti je pak vakcína sdendritickými buňkami aplikována nemocnému zpět.

„Vyrobit protinádorovou vakcínu šitou na míru konkrétnímu pacientovi se zhoubným nádorem není vůbec jednoduché aschvalovací řízení výrobního postupu acelé klinické studie trvalo více než rok,“ popisuje přípravu výzkumu prof. Jaroslav Michálek. Po nedávném povolení studie SÚKL se plánuje začátek náběru pacientů do studie na 10. května.

Bude se jednat omezinárodní randomizovanou multicentrickou studii fáze II, která bude srovnávat účinek sunitinibu akombinace sunitinib aprotinádorová vakcína unemocných spokročilýmkarcinomem ledvin po nefrektomii aměřitelnými metastázami. Onkologická centra vČR (v první fázi se předpokládá aktivní účast tří brněnských pracovišť, ale odborníci zUCBI uvítají izájem dalších onkologických center) by podle předpokladů měla do studie zařadit cca 20 pacientů vsunitinibovém rameni a20 nemocných skombinovanou léčbou. Stejný počet pacientů by měla zajistit spolupráce srakouskými univerzitními pracovišti. Náběr pacientů je plánován na tři roky, přičemž vlastní sledování bude probíhat 12 měsíců. Hodnoceny budou doba do progrese, celkové přežití, imunitní odpověď abezpečnost vakcíny. Zdosavadních pilotních studií (k dispozici jsou částečné zkušenosti zRakouska, Německa aUSA) vyplývá, že podání sunitinibu mělo přibližně stejný účinek na medián přežití nemocných jako samotné podání protinádorové vakcíny. Odborníci budou nyní zkoumat i, nakolik by tyto účinky mohly být synergické. „Předpokládáme, že tento moderní léčebný postup povede kvýznamnému zlepšení vyhlídek pacientů stouto závažnou formou nádorového onemocnění jednak sohledem na efektivitu léčby ajednak sohledem na bezpečnost vakcíny apodstatné zlepšení kvality života takto těžce nemocných pacientů,“ dodal prof. Michálek. Pokud by se předpoklady odborníků potvrdily, mohla by tato kombinovaná terapie přinést významné prodloužení doby přežití nemocných. Signifikantně lepší účinnost této experimentální léčby vporovnání se stávající terapií by pak mohla být pro zdravotní pojišťovny podkladem pro schválení její úhrady zveřejného zdravotního pojištění. Do té doby však onkologům apacientům nezbývá než spoléhat na grantovou podporu apřízeň sponzorů či nadačních fondů, jakým je například Modrá kotva (www.modrakotva.cz).

Výzkum vUCBI Brno

Výzkum protinádorových vakcín upacientů skarcinomem ledvin není jediný tohoto druhu, který vbrněnském Univerzitním centru buněčné imunoterapie probíhá. Od založení tohoto centra zde proběhly nebo ještě probíhají tyto studie sprotinádorovými vakcínami:

*vakcinace dětských onkologických pacientů (2005–2006),

*vakcinace pacientů smnohočetným myelomem (2005–2009),

*tumor infiltrující lymfocyty umetastazujícího melanomu (od roku 2007),

*dárcovské lymfocytární infuze po alogenní transplantaci (od roku 2007).

Od října 2009 se dále připravuje nábor pacientů do klinické studie fáze II, která bude zkoumat účinek vakcíny na bazi dendritických buněk produkujících Il-2 kléčbě glioblastoma multiforme.Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky