Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Sazebník výkonů nelékařů pro rok 2010

Sazebník výkonů nelékařů pro rok 2010

05.03.2010 07:57
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Irena Pejznochová
Jaké změny letos přináší Sazebník výkonů nelékařů? Popis výkonů i odůvodnění změn, které předkládalo prezídium České asociace sester najdete v dalším dílu odborné série článků, kterou pro Medical Tribune připravuje mluvčí ČAS Irena Pejznochová...

Série článků České asociace sester– 2. díl

Vprvní části jsem se pokusila představit projekt Sestra – nositelka výkonů, který proběhl vroce 2009 a jehož pokračování nás čeká i vroce 2010. Chtěli bychom pokračovat na těchto stránkách v představování odborné veřejnosti systému práce nelékařů a výkony jednotlivých odborností. Zároveň chci opakovaně podotknout, že naším záměrem a cílem nebylo jakékoliv vstupování či ovlivňování kódů výkonů nelékařů. Naším cílem bylo narovnání a reálné uplatnění kódů výkonů nelékařů.

Velmi oceňujeme spolupráci sČeskou lékařskou komorou a Českou lékařskou společností J.E.P. Jednání stěmito subjekty sdružujícími lékaře byla konstruktivní a na vysoké úrovni.

Vtéto druhé části představím kódy výkonů nelékařů, které předkládalo prezídium České asociace sester.

ZmíněnýSazebník výkonů již vminulých letech obsahoval některé kódy výkonů nelékařů a prezídium ve své pracovní skupině přepracovalo některé výkony, které již svojí stavbou neodpovídaly realitě.

Vzhledem ktomu, že tyto výkony jsou vprofesi nelékařů „meziooborové“ tak je nepředkládaly jednotlivé odborné sekce, ale prezídium.

Po vyhodnocenístávajících zařazených kódůvýkonůnelékařů, kteréSazebník výkonů obsahoval jižod roku 1997, rozhodla se pracovní skupina ČAS (PS ČAS), že přepracuje vzákladu tři kódy výkonů nelékařů a tím pádem nebude předkládat výkony nové. Opět zdůrazňuji, že jsme předkládali kódy výkonů za odbornost 911 – všeobecná sestra.

Předkládané výkony nejen dokladují kompetentnost nelékařů při provádění úkonů vyplývajících zjejich pracovního zařazení, ale kladou také vysoké nároky na způsobilost nelékařů.

Na základětohoto rozhodnutí PS ČAS vytvořila a přepracovala registrační listy, které jsou podkladem pro kalkulaci jednotlivých výkonů. Tyto registrační listy byly předloženy Pracovní skupině Ministerstva zdravotnictví.

Jednáse tedy o tyto kódy výkonů nelékařů vodbornosti 911:

06125Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů – nahražen kodem

06151 –Provedení katerizace močového měchýře u ženy vambulanci

Popis výkonu: Výkon je prováděn všeobecnou sestrou - kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem způsobilým kvýkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu na základě indikace lékařem vrámci ambulance. Sestra zajistí kvalifikované provedení sterilního výkonu při zavádění močového katétru do močového systému u ženy smaximálním zabezpečení prevence zavlečení infekce do močové soustavy. Výkon a použití PZT bude doložen vlepením snímatelného identifikačního štítku zjednorázového balíčku do dokumentace pacienta.

Odůvodnění změn:

Stávajícízněnívýkonu neodpovídalo současným požadavkům na standardnípostup výkonu a materiálové zabezpečení výkonu. Zejména u tohoto výkonu je nutné klást vysoké požadavky na standardní postup s cílem zajištění bezpečnosti pacienta a eliminaci rizika nozokomiálních nákaz. Znění popisu výkonu umožňovalo indikaci pouze praktickým lékařem. Nyní je možné indikovat lékařem a provést nelékařem vdalších ambulancích vč.odborných

Na základěpřipomínek Sdružení praktických lékařů PS ČAS dopracovala další kód výkonu nelékaře pro možnost uplatněnívrámci návštěvní služby sestry u praktického lékaře:

06153 –Provedení katerizace močového měchýře u ženy vrámci návštěvní služby

06113 – Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti vrámci ambulance.

Popis výkonu:

Výkon je prováděn všeobecnou sestrou sosvědčením o výkonu práce sestry bez odborného dohledu na základě indikace lékařem za účelem bezpečného zavádění flexily do periferního žilního systému a zajištění žilního vstupu vrámci ambulance. Materiál spotřebovaný během výkonu bude zaznamenán a zdokumentován vlepením štítku, umístěného na obalu jednorázového balíčku pro žilní katetrizaci

Odůvodnění změn:

Zněnípředchozího kódu výkonu neodpovídal současným standardním postupům a materiálovým potřebám kzajištění řádného provedení tohoto výkonu. Znění popisu výkonu umožňovalo indikaci pouze praktickým lékařem. Nyní je možné indikovat lékařem a provést nelékařem vdalších ambulancích vč.odborných.

06121 –Lokálníošetření – tento výkon PS ČAS rozpracovala na 4 výkony lokálního ošetřování nelékařem vodbornosti 911 na základě vyhodnocení rozsahu a závažnosti stavu chronické rány. Celkově lze tyto návrhy a jejich změny vyhodnotit jako efektivní a ekonomicky výhodné řešení dlouhodobě se nehojících a a komplikovaných ran.

Ukázalo se však, že jsme předložením tohoto kódu výkonu otevřeli pověstnou „pandořinu skříňku“.

Vrámci jednání Pracovní skupiny při Ministerstvu zdravotnictví tento typ výkonu byl připomínkováním zástupců praktických lékařů a Sdružení ambulantních specialistů zamítnut zprincipelních důvodů nesouhlasu skódy výkonů nelékařů.

Nicméněi nadále pokračujeme vjednáních o těchto výkonech sprofesními organizacemi lékařů – např. chirurgů a Společností pro léčbu rány. Je nutné zdůraznit, že tyto odborné společnosti (ČCHS a SPLR) se kproblematice lokální péče a ošetřování chronické rány staví velmi racionálně a odborně. Lze tedy konstatovat, že již nyní jsme nalezli konsensus vtéto problematice.

Diskutujeme nejen nositele výkonů, ale takévýši materiálového zabezpečeníjednotlivých výkonůtak, aby byly akceptovatelnéjak po stránce odborné tak i ekonomické.


Ostatníkódy výkonů nelékařů, které jsou nově uvedeny vSazebníku výkonů 2010 představí vdalších dílech jejich předkladatelé – kolegové a kolegyně zodborných sekcí České asociace sester.

Všechny uvedenékódy výkonůnelékařů jsou obsaženy vSazebníku výkonů 2010, vyhláška 472/2010 - celé znění ZDE, nebo jekzakoupení vtištěné podobě na kontaktech: szv@klim.cz, faxem: 519 330 840, případně písemně kzaslání na dobírku na adrese: MUDr. Eva Klimovičová, Lednická 34, 690 06 Břeclav 6.

Bc. Irena Pejznochová, tiskové oddělení ČAS, www.tribune.cz

Více informací o České asociaci sester - www.cnna.czCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky