Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. listopad 2019 | Svátek má Alžběta
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Piascledine může u artrózy pomoci

Piascledine může u artrózy pomoci

Medical Tribune 1/2011
24.01.2011 06:52
Zdroj: Medical Tribune
Autor: ija
V rámci patnáctých Třeboňských revmatologických dnů nemohla nepadnout zmínka o osteoartróze, i když, jak poznamenal prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., bazální výzkum se v této oblasti téměř zastavil a terapeutická exploze, kterou zaznamenala jiná revmatická onemocnění, především revmatoidní artritida, se kloubní chrupavky téměř nedotkla. A to i přesto, že gonartróza postihuje téměř 50 % populace nad 65 let. V následujícím textu se zmíníme o přípravku Piascledine firmy Medicom, jemuž byla věnována přednáška právě prof. Pavelky.

Osteoartróza je způsobena zpočátku zánětlivými změnami, na něž nasedají změny strukturální. Hlavní roli v poruše homeostázy cytokinů hraje interleukin alfa nebo beta. Jedním z léčiv, která jej inhibují, je výtažek z avokáda/sóji, Piascledine. Kromě inhibice interleukinu inhibuje metaloproteinázy zodpovědné za degeneraci chrupavky, současně má protizánětlivý efekt, inhibuje cyklooxygenázy a zároveň stimuluje některé anabolické mediátory (TGF-ß1 a ß2), které jsou důležité pro nastolení rovnováhy.

Nejznámější studie s výtažky z avokáda/sóji je z roku 2001. Jednalo se o randomizovanou, kontrolovanou studii s placebovou větví, jež zahrnula 260 pacientů, kteří mohli užívat během studie konstantní dávky diclofenaku 90 až 100 mg, výtažek avokáda/sóji byl aplikován v dávce 300 až 600 mg. Jako měřítko účinnosti byl použit Lesquesnův index, který dosáhl ve větvi s Piascledine v den nula 9,6 + 2,5 a v den devět 5,5 + 3,6, p < 0,01, kdežto v placebové větvi nedošlo k tak významnému poklesu, v den nula byl index 9,8 + 2,7 a v den devět poklesl pouze na 7,8 + 3,4, p < 0,01. V léčené skupině byl zaznamenán pokles spotřeby nesteroidních antiflogistik větší než 50 %, resp. 71 %, p < 0,001, zatímco v placebové větvi pouze o 24 %, p < 0,001.

Nová studie z roku 2010, na níž se podíleli společně francouzští, maďarští a čeští revmatologové, zastoupení prof. MUDr. Karlem Pavelkou, DrSc., zkoumala účinnost a bezpečnost přípravku Piascledine 300 mg versus chondroitin sulfát během šestiměsíčního léčení s následným dvouměsíčním observačním stadiem u pacientů s gonartrózou.

Studie zahrnovala typické pacienty s gonartrózou ve věku zhruba 65 let s mírnou nadváhou a se značně vyjádřenou symptomatologií. Vzhledem k tomu, že ani chondroitin, ani Piascledine není toxický lék, pacientů, kteří studii ukončili pro nežádoucí účinky, bylo velmi málo, pět ve větvi s přípravkem Piascledine a čtyři v chondroitinové větvi. Při analýze výsledků studie se ukázalo, že změny posuzované dle indexu WOMAC jsou viditelné u obou skupin a nijak zvlášť se od sebe neliší, totéž platilo i pro spotřebu analgetik.

Strukturální efekt Piascledine

Při hodnocení účinku léčiv užívaných při osteoartróze se hodnotí na jedné straně jejich působení na bolestivost, na straně druhé jejich strukturální efekt. Tomuto efektu se věnovala studie z roku 2002, randomizovaná, kontrolovaná, s placebovou větví, která trvala dva roky a sledovala 163 pacientů s koxartrózou, již museli mít zachovanou šířku štěrbiny alespoň jeden milimetr.

Primárním cílem studie bylo zjistit, zda Piascledine dokáže ovlivnit šířku této štěrbiny ve srovnání s placebem. Tento cíl nebyl ve studii splněn, nicméně subanalýza pacientů, kteří měli menší šířku štěrbiny než medián, ukázala, že rozdíl v působení přípravku Piascledine oproti placebu existuje (Piascledine 1,7 + 0,4 na začátku, 1,22 + 0,7 během léčby, p < 0,01, placebo 1,7 + 0,6 na začátku, 0,87 + 0,8 během léčby, p < 0,01).

Na tuto studii navazovala studie ERADIA S, prospektivní, randomizovaná, dvojitě slepá, paralelní studie trvající tři roky, jejímž cílem bylo prokázat zpomalení rentgenové progrese osteoartrózy na kyčelních kloubech. Do studie byli zahrnuti pacienti s primárně bolestivou koxartrózou s šířkou kloubní štěrbiny jeden až čtyři milimetry, kteří dostávali denně 300 mg přípravku Piascledine nebo placebo.

Dnes se za klinicky významnou považuje šířka kloubní štěrbiny rovna nebo menší půl milimetru, neboť se zdá, že tito pacienti budou progredovat směrem k endoprotéze. V této studii progredovala během tří let polovina pacientů placebové skupiny do šíře kloubní štěrbiny rovné či nižší půl milimetru a pouze 40 % pacientů ve sledované skupině. Studie nebyla navržena tak, aby mohla statisticky významně potvrdit redukci klinických symptomů, nicméně zlepšení v léčené skupině nastalo alespoň v numerické oblasti. Co se týče nežádoucích účinků, ani tato studie se nelišila od ostatních a žádné závažné nežádoucí účinky nezaznamenala.

Výsledkem studie bylo tedy konstatování, že Piascledine má určitý potenciální strukturu modifikující efekt během tříletého užívání, nicméně k jasnějšímu tvrzení je zapotřebí ještě dalších studií.

Piascledine, výtažek z avokáda/sóji, působí na úrovni chrupavky protizánětlivě, inhibicí katabolických pochodů a stimulací syntézy extracelulární matrix. V experimentálních modelech bylo prokázáno jeho chondroprotektivní působení. Metaanalýzy studií ukazují, že má symptomatický efekt u koxartrózy a gonartrózy, v jedné studii prokázal zpomalení progrese artrózy kyčelního kloubu. Jeho bezpečnostní profil je dobrý.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky