Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. březen 2019 | Svátek má Ivona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Antibiotika a rezistence na ně z pohledu zdravotních pojišťoven

Antibiotika a rezistence na ně z pohledu zdravotních pojišťoven

Medical Tribune 7/2012
19.04.2012 11:39
Zdroj: Medical Tribune
Autor: PharmDr. Helena Simonová, ZP Škoda (Doc. MUDr. Karel Němeček, CSc., Léková komise SZP ČR)
Nárůst rezistence vůči antibiotikům je celosvětovým problémem. Zaujala k němu oficiální postavení i Evropská unie, která vyžaduje implementaci specializovaných programů ke snížení spotřeby antibiotik v zemích Evropy. O semináři pořádaném na toto téma referuje odborný týdeník Medical Tribune.

Hlavní příčinou nárůstu rezistence bakterií je časté a nesprávné používání antimikrobních látek. Obecně platí, že čím jsou častěji antibiotika předepisována, tím je větší riziko vzniku rezistence, a to v ambulantní i nemocniční sféře. Existují důkazy o korelaci spotřeby antibiotik a následném vzestupu rezistence některých bakteriálních kmenů.

Pod vlivem marketingu farmaceutického průmyslu jsou často předepisována naprosto zbytečně alternativní, širokospektrá a také finančně nákladná antibiotika. Nadměrná a neuvážená preskripce, a to i na banální virová onemocnění, a dále nevhodné užívání ze strany pacientů, kdy pacienti často celou léčebnou dávku nevyužívají, vede k nárůstu rezistence. Odolnost některých významných původců nemocí vůči antibiotikům stoupla od roku 2000 až o desítky procent, a výběr účinných antibiotik je tak často velmi problematický. Vzácně se lze setkat i s tzv. panrezistentními bakteriemi, na které nejsou k dispozici žádná účinná antibiotika.

Ambulantní spotřeba antibiotik představuje kolem 90 % celkové spotřeby antibiotik, proto ovlivnění preskripce v primární a ambulantní péči je klíčové pro prevenci antibiotické rezistence. Stav rezistence některých bakteriálních kmenů se u nás rychle zhoršuje. Souvisí to zejména s nadužíváním makrolidů a chinolonů v ambulantní sféře a zvyšující se spotřebou fluorochinolonů, které patří vůbec k nejrizikovějším skupinám antibakteriálních léčiv v nemocničním prostředí. Pozitivní zprávou je, že se v posledních letech podařilo zastavit nárůst spotřeby antibiotik. Aby se snížilo riziko bakteriální rezistence, je třeba se zabývat velmi vážně a důsledně otázkou účelné farmakoterapie v této oblasti.

Pořádání seminářů, vydávání a poskytování brožurek a vytištěných guidelines má svůj význam. Uveřejnění doporučených postupů je velmi důležité, ale samo o sobě často nestačí k pozitivní změně v přístupu k předepisování antibiotik. K tomu je potřeba použít sotisfikované metody. Jednou z velmi účinných metod je preskripční audit antibiotik. Jelikož zdravotní pojišťovny mají ve svých databázích k dispozici data o preskripci antibiotik a s těmito daty můžou dále pracovat, jsou důležitým partnerem v této metodě účelné farmakoterapie.

Princip metody preskripčního auditu

Audit předepisování antibiotik je metoda, která umožňuje zhodnocení preskripčního chování auditovaného lékaře v jednotlivých konkrétních klinických situacích, konkrétních klinických diagnózách. Cílem metody je vytvořit informační zpětnou vazbu auditovanému lékaři o jeho léčebném přístupu ve vztahu k optimálnímu řešení pomocí definovaných doporučených postupů a také porovnání preskripce sledovaného lékaře vzhledem k průměrné praxi v dané oblasti. Hlavním nástrojem pro zlepšení praxe, v tomto případě preskripce antibiotik, je poskytnutí validní a názorné informační zpětné vazby.

Metoda auditu umožňuje objektivní zhodnocení praxe ve sledované oblasti ve vztahu ke správné praxi. Tím je možné nalézt odchylky od správného postupu a zaměřit se pak na cílená intervenční opatření. Opakování auditu pak umožňuje získat informace o účinnosti případných intervenčních opatření.

Aby audit splnil svůj očekávaný cíl, je nezbytné, aby výsledky auditu byly kvalifikovaně analyzovány, a informace pro lékaře byly tedy nejen validní, ale také aby byly zpracovány v dostatečně srozumitelné formě. Jedině tak může správně provedený audit přinést svůj cíl, a to změnu preskripčního chování lékaře ve sledované oblasti.

Preskripční audit probíhá v několika obecných úrovních:

\\ Provedení hodnocení míry shody, resp. neshody sledované preskripce se správným postupem.

\\ Nalezení případných odchylek, tj. chyb v preskripci, a jejich zhodnocení.

\\ Určení priorit pro cílové intervence.

\\ Pomocí vhodných metod provedení cílové intervence.

\\ Opakování preskripčního auditu a zhodnocení úspěšnosti provedených opatření.

Audit preskripce antibiotik v Zaměstnanecké pojišťovně Škoda

Na výše uvedených obecných principech preskripčního auditu proběhl v konkrétní podobě v Zaměstnanecké pojišťovně Škoda, zdravotní pojišťovně s regionální působností v části středních a východních Čech, pilotní projekt auditu preskripce antibiotik u praktických lékařů pro děti a dorost. Projekt sledoval preskripci antibiotik s cílem zabezpečit účelnou farmakoterapii. Audit byl organizován ve spolupráci s prim. MUDr. Vlastimilem Jindrákem, vedoucím Antibiotického střediska při Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Na Homolce a vedoucím Subkomise pro antibiotickou politiku České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Na úvodním odborném semináři se lékaři seznámili s úvodem do problematiky, pohledy odborníků i zdravotní pojišťovny na preskripci antibiotik a získali informace o vlastní praktické realizaci preskripčního auditu. Poté následoval odborný semináři zaměřený na racionální preskripci antibiotik. Vlastní audit proběhl v období, kdy je zpravidla zaznamenána zvýšená preskripce antibakteriálních léků, tj. v období podzimních a zimních měsíců. Bylo hodnoceno podání antibiotik předepsaných na recepty. Preskripční audit sledoval preskripční zvyklosti auditovaných praktických lékařů pro děti a dorost a směřoval k dosažení optimální preskripce podle platných doporučených postupů.

Lékaři byli zdravotní pojišťovnou o jednotlivých sledovaných oblastech auditu informováni prostřednictvím názorně zpracovaných dat ve formě tabulek s procentuálním vyjádřením i grafů s vyznačením vlastní preskripce vzhledem k minimu, maximu a mediánu v preskripci lékařů téže odbornosti. Za určité sledované časové období byla hodnocena celková struktura antibiotické preskripce daného lékaře, tzn. bylo vypočteno procento zastoupení počtu receptů jednotlivých skupin antibiotik vzhledem k celkovému počtu receptů s antibiotikem. Stejným způsobem byla zpracována preskripce určitých vybraných skupin antibakteriálních látek a dále vypočteny poměry v preskripci sledovaných dvojic skupin antibiotik. Lékaři byli informováni nejen o své vlastní preskripci, ale také o svém postavení v předepisování vzhledem k preskripci ostatních lékařů stejné odbornosti. Prostřednictvím distribuce výsledků auditu spolu s odborným vedením získali tak lékaři zpětnou vazbu pro následné zlepšování svých preskripčních návyků.

Konkrétním cílem provedeného preskripčního auditu bylo v souladu se správným postupem zvýšit preskripci penicilinů, zvýšit preskripci aminopenicilinů, naopak snížit nežádoucí vysokou preskripci makrolidů a předepisování potencovaných aminopenicilinů. Dalším záměrem auditu bylo dosažení optimálního poměru makrolidů vůči penicilinům a potencovaných aminopenicilinů vůči aminopenicilinům. Provedený preskripční audit potvrdil v řadě případů nesprávné a neúčelné předepisování antibiotik a ukázal na nutnost věnovat se této problematice komplexněji a v delším časovém období.

Dlouhodobé sledování pomáhá optimalizovat spotřebu

Proto Zaměstnanecká pojišťovna Škoda přistoupila k dalšímu sledování preskripce antibiotik, a to realizaci kontinuálně a dlouhodobě prováděné metody analýzy preskripce dat. Jedná se o automatizované zpracování dat o preskripci antibiotik v informačním systému Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Data o preskripci antibiotik, uložená v databázi zdravotní pojišťovny, mají kontinuální a plošný charakter, a představují tak významný potenciál pro hodnocení preskripčního chování jednotlivých lékařů. Následně jsou zpracované informace o preskripci antibiotik předány předepisujícím lékařům. Výsledky sledování preskripce antibiotik jsou podkladem pro provedení bonifikace za dodržování účelné farmakoterapie v této oblasti.

Na základě těchto informačních zdrojů se již několik let v Zaměstnanecké pojišťovně Škoda provádí zejména u skupiny předepisujících praktických lékařů pro děti a dorost:

\\ Hodnocení frekvence podání antibakteriálních léčiv – hodnotí se počet receptů s ATC skupinou J01 na 100 přepočtených pojištěnců.

\\ Hodnocení celkové struktury preskripce antibiotik – hodnotí se procentuální zastoupení jednotlivých skupin antibiotik (12 nejdůležitějších skupin antibiotik v členění dle ATC na 5 pozic) v celkové preskripci antibiotik.

\\ Hodnocení vlastní struktury preskripce podle zvolených indikátorů – hodnotí se procento podílů v preskripci vybraných skupin antibiotik, resp. podobně jako v preskripčním auditu se hodnotí podíl zastoupení v preskripci mezi dvěma skupinami antibiotik – lékem volby a lékem alternativním. V Zaměstnanecké pojišťovně Škoda se takto sleduje poměr makrolidů vůči penicilinům a poměr potencovaných aminopenicilinů vůči aminopenicilinům.

Praktičtí lékaři pro děti a dorost jsou o sledovaných atributech preskripce své a svém postavení vůči preskripci průměru ostatních lékařů stejné odbornosti informováni v graficky názorné podobě pomocí boxplotových diagramů.

K dodržování hlavních ukazatelů účelné farmakoterapie v oblasti preskripce antibiotik se v Zaměstnanecké pojišťovně Škoda přihlíží, jak již bylo řečeno, také při odměňování lékařů. Hodnotí se, zda lékaři předepisují antibiotika uvážlivě, v souladu se závěry provedeného lékového auditu preskripce a zasílaných grafických přehledů jejich preskripce a zda lékaři mají zájem na účelném předepisování antibiotik a dodržují optimální doporučené postupy. Tito lékaři jsou pak Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda bonifikováni. Tímto postupem Zaměstnanecká pojišťovna Škoda podporuje racionální předepisování antibiotik, které s sebou nese také snížení spotřeby antibiotik, a tím i důležité snížení rizika nebezpečné rezistence. V neposlední řadě je třeba zmínit v této oblasti také dlouhodobou spolupráci Zaměstnanecké pojišťovny Škoda s místním antibiotickým střediskem.

Analýzy preskripčního chování a vytváření účinných zpětných vazeb motivujících lékaře k optimalizaci používání antibiotik jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů podpory racionální preskripce. Je proto třeba, aby se této problematice věnovaly i ostatní zdravotní pojišťovny a do sledování preskripce antibiotik se zapojilo co nejvíce lékařů všech odborností. Tak mohou zdravotní pojišťovny přispět výraznou měrou ke snížení rizika nebezpečné rezistence.

V neposlední řadě je potřeba zmínit i úlohu zdravotních pojišťoven jako účastníků kategorizace. Zde se snažíme prosazovat zásady racionální farmakoterapie do indikačních a preskripčních omezení. Zejména podmínění preskripce souhlasem ATB střediska je potřeba používat vždy tam, kde je to účelné.

Přiložené grafy a tabulky dokumentují náklady zdravotních pojišťoven SZP ČR za poslední 3 roky (vzhledem ke srovnatelnosti dat a jistoty již kompletního vyúčtování jsou použita vždy první 3 čtvrtletí v jednotlivých letech). Z dat je zřejmé, že při poklesu nákladů prakticky stagnuje spotřeba vyjádřená v baleních. Vývoj v jednotlivých skupinách je patrný z grafů a tabulek.

PharmDr. Helena Simonová,
ZP Škoda

Medical TribuneCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky