Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. září 2017 | Svátek má Oleg

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Bilanční zpráva končícího ministra zdravotnictví Němečka

foto: Shutterstock.com

Bilanční zpráva končícího ministra zdravotnictví Němečka

30.11.2016 11:01
Zdroj: MZ
Autor: TZ
Při odchodu ze své funkce končící ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček vyhotovil bilanční zprávu o svém bezmála tříletém působení na Ministerstvu zdravotnictví ČR.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Není redakčním textem. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

„Od započetí mého ministerského mandátu se podařilo české zdravotnictví ekonomicky stabilizovat a zlepšit jeho pozici vmezinárodních srovnáních, kde si kvalita adostupnost zdravotních služeb u nás drží vysokou úroveň. Zrušili jsme regulační poplatky a pro české pacienty jsme zlevnili léky. Lékařům a zdravotním sestrám jsme vydobyli opakované zvýšení platů. Zachránili jsme české lázeňství před krachem a zpřístupnili pacientům lázeňsko-rehabilitační péči. Rovněž jsme podpořili krajské zdravotnictví. Posílili jsme státní dozor nad finančními toky zdravotního pojištění, fungováním zdravotních pojišťoven atransparentností systému. Ačkoliv kdokonalému fungování chybí českému zdravotnictví ještě opravdu mnoho, máme za sebou velký kus práce na jeho stabilizaci a zlepšení,“ řekl při odchodu ze své funkce dosavadní ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

„Vúnoru 2014 jsem převzal rezort zdravotnictví ve značně neuspokojivém stavu, způsobeném především velmi nízkou pozorností předchozích vlád věnovanou bobtnajícím problémům a také nedostatkem financí, které by napomohly řešení této obtížné situace,“ popisuje stav českého zdravotnictví před svým jmenováním do funkce ministra zdravotnictví vroce 2014 Svatopluk Němeček.

Příjmy plynoucí zvýběru pojistného vdobě poklesu ekonomiky nebyly schopny zajistit dostatek finančních prostředků na udržení žádoucího stavu. Důsledky této nečinnosti pociťuje české zdravotnictví dodnes. Platby za státní pojištěnce byly zmrazeny. Do zdravotnictví byly zavedeny regulační poplatky a pacient byl nucen uvažovat o svém zdraví i zhlediska přímé spoluúčasti. Voblasti postgraduálního vzdělávání byl zaveden velmi složitý systém smnoha obory, který značně roztříštil vzdělávání lékařů a zavedl mnoho úzce specializovaných základních oborů. Zvýšení DPH na léky zvýšilo náklady zdravotním pojišťovnám, nemocnicím i pacientům. Vroce 2013 se většina lůžkových zařízení dostala do stamilionových ztrát. Výrazně se zvýšilo vnitřní zadlužení nemocnic.

Kroky ke změně českého zdravotnictví provedené od února 2014

Zrušení regulačních poplatků za návštěvu lékaře, recept v lékárně a pobyt vnemocnici

-Regulační poplatky byly zrušeny od 1. 1. 2015, zdravotní péče je tak dostupnější hlavně pro seniory, rodiny sdětmi, chronicky nemocné a lidi snižšími příjmy.

-Nemocnicím, lékařům a lékárnám je výpadek příjmů kompenzován. Mezi roky 2014–2016 dosáhla celková částka určená na kompenzaci regulačních poplatků 10,5 mld. Kč (5 mld. za návštěvu lékaře vambulancích, 4 mld. za den hospitalizace a 1,5 mld. za léky na recept).

-Podniknutá opatření umožnila systému veřejného zdravotního pojištění překonat zrušení regulačních poplatků bez větších problémů.

Snížení DPH na léky

-Od počátku roku 2015 se u většiny léků uplatňuje druhá snížená sazba DPH ve výši 10 %. Tato změna měla pozitivní dopad na pojišťovny i pacienty.

Zvýšení platů lékařů a sester

-Dvakrát po sobě jsme zvýšili o 5 % tarifní platy zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče, jejichž zřizovatelem je MZ. Dohromady tak proběhlo více než 10% navýšení za dva roky.

- Od 1. 1. 2017 dojde k opětovnému navýšení tarifní složky mzdy o 10 %. Dále bylo s kraji uzavřeno memorandum, že dojde k obdobnému navýšení platů v krajských nemocnicích.

-Ministerstvo prostřednictvím navýšení úhrad dle úhradové vyhlášky garantuje nemocnicím dostatečné navýšení finančních prostředků na zvýšení platů a mezd. Za roky 2015 a 2016 bylo takto vyčleněno 7,5 mld. Kč na platy a mzdy vnemocnicích.

-Současně snavýšením platů jsme vroce 2016 zvýšili cenu práce všech výkonů vSeznamu zdravotních výkonů o 10 % a ambulantní sektor se tak dočkal meziročního navýšení úhrad ve výši 2 mld. Kč. Další navyšování budou pokračovat vroce 2017.

-Ve zvyšování platů lékařů a sester budeme pokračovat. Vroce 2017 se opět navýší, atoo10%.

Záchrana českého lázeňství

- Náprava indikačního seznamu – do českého lázeňství jsme znovu přivedli peníze a pacienty.

-Prodloužili jsme délku pobytu komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče u vybraných indikací, a to z21na 28 dnů. Zlepšila se tím dostupnost plně hrazené lázeňské péče.

-Pacientům jsme umožnili opakování léčebných pobytů u řady onemocnění a dětem zpřístupnili péči bez omezení.

Podpora krajského zdravotnictví

-Krajským nemocnicím jsmepomohli 650 miliony korun zdotací na zlepšení lékařské péče.

-Pro každý kraj kromě Prahy je alokováno 50 milionů Kč. Díky tomu se po celé České republice rozeběhne 84investičních akcí a pacienti tak budou mít zdravotní služby blíže k domovu.

Navýšení platby za státní pojištěnce

-Třikrát byla jednorázově navýšena platba za státní pojištěnce

• ze 787 Kč na 845 Kč/os. od 1. 7. 2014,

• z 845 Kč na 870 Kč/os. od 1. 1. 2016,

• z 870 Kč na 920 Kč/os. od 1. 1. 2017.

-Podnikáme kroky k prosazení pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce.

Hospodaření přímo řízených organizací

-V roce 2014 se podařilo dosáhnout vyrovnaného hospodaření.

-V roce 2015 vykazovaly PŘO půlmiliardový kladný hospodářský výsledek.

Schválení strategických investic do přímo řízených nemocnic

-Pro období 2016–2020 poplynou do 7 nemocnic investice o celkovém objemu 10 mld. Kč.

- Jedná se o investice do rekonstrukcí, aby nám nemocnice nespadly na hlavu.

Projekt DRG Restart

-Zavedení skutečně spravedlivého systému úhrad za poskytování lůžkové péče – systém DRG (klasifikace aúhrada zdravotních služeb podle konkrétní diagnózy).

-Byla vytvořena fungující síť referenčních nemocnic.

NZIS

-Prosadili jsme novelu zákona o zdravotních službách zásadně posilující Národní zdravotnický informační systém.

-Novela zásadně zprůhlední finanční toky ve zdravotnictví a umožní jejich sledování bez časových prodlev. Umožní také zavést plnohodnotný systém hodnocení kvality péče.

-Vznikne neveřejný registr zdravotníků, který nám umožní se včas připravovat na demografické změny a vývoj kapacit jednotlivých profesí.

-Po nabytí účinnosti novely zákona o zdravotních službách začnou fungovat následující registry:

• Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb,

• Národní registr zdravotnických pracovníků,

• Národní registr hrazených zdravotních služeb,

• Národní zdravotní registry.

Transparenční novela

- Transparenční novela ustanovila povinnost zdravotních pojišťoven zveřejňovat smlouvy oposkytování aúhradě zdravotnických služeb.

- Současně uložila zdravotním pojišťovnám zákonnou povinnost poskytovat Ministerstvu zdravotnictví aMinisterstvu financí informace a data k tvorbě úhradových mechanismů, sledování místní a časové dostupnosti a ekonomické efektivity zdravotnických služeb.

- Porušení povinnosti zveřejňování smluv je sankcionováno až desetimilionovou pokutou.

- Transparenční novela jasně definuje překážky pro výkon funkce ředitele a člena orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, aby se zamezilo střetu zájmů.

- Nově je zcela zakázán nábor pojištěnců prostřednictvím třetích osob.

Zřízení přístrojové komise

- Zajištění vyšší efektivity a transparentnosti při nákupu drahé zdravotnické techniky.

Centrální nákupy energií

- Snižování nákladů přímo řízených organizací, zefektivnění jejich činnosti

- Pro přímo řízené organizace MZ centrálně nakupujeme elektřinu, plyn, automobily, výpočetní techniku.

- 2015 – 2016 objem přes 500 mil. Kč, úspora přes 100 miliónů Kč.

Schválení Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

- Jde o souhrn opatření pro rozvoj veřejného zdraví vČR, který má za účel stabilizaci systému prevence nemocí.

- Obsahuje 11 akčních plánů.

Zvládnutí hrozby epidemie Eboly

V reakci na epidemii vZápadní Africe představující celosvětovou hrozbu byla vmezirezortní spolupráci provedena nutná opatření – vstupní screeening na letištích, informování obyvatel, zamezení panice.

Prosazení novely zákona o ochraně veřejného zdraví

Zachování fungujícího systému povinného očkování.

Další kroky stručně:

Dotační programy na podporu veřejného zdraví a osvěty:

• Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

• Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

Mezinárodní humanitární pomoc

• Úspěšný program MEDEVAC – na pomoc pacientům z Ukrajiny a na Ukrajině

• Pomoc Bosně po záplavách (5 mil. Kč na léky a dialyzační jednotky)

Podíl MZ na vybudování špičkového Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (podpora klinického výzkumu)

Ochrana veřejného zdraví

• od prosince 2014 povinnost informovat konečného spotřebitele o přítomnosti alergenů

• rozšíření seznamu návykových látek

Zdravotnické prostředky – legislativní zajištění úspor prostřednictvím cenové regulace ZP

Novela zákona o odškodňování po pracovním úrazu nebo kvůli nemoci z povolání

Nastartování procesu kontrol zdravotních pojišťoven

Novela zákona o specifických zdravotních službách – úprava upřesňuje stávající ustanovení zákona týkající se sterilizací, kastrací a ochranného léčeníCopyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky