Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 22. září 2017 | Svátek má Darina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Priority MZ na rok 2017

foto: shutterstock.com

Priority MZ na rok 2017

08.12.2016 06:38
Zdroj: MZ ČR
Autor: TZ
„Nejdůležitější položkou je pro nás samozřejmě 10% navýšení platů pro všechny pracovníky ve zdravotnictví, což je trend, který už byl zahájen a který bude pokračovat i v roce 2018. Dalším významným bodem je zahájení programu tzv. strategických investic," sdělil úvodem při prezentaci priorit pro rok 2017 ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Není redakčním textem. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Priority MZ na rok 2017:
růst mezd a rekonstrukce nemocnic


„Nejdůležitější položkou je pro nás samozřejmě 10% navýšení platů pro všechny pracovníky ve zdravotnictví, což je trend, který už byl zahájen a který bude pokračovat i vroce 2018. Dalším významným bodem je zahájení programu tzv. strategických investic. Některé velké české nemocnice sídlí vbudovách postavených ještě za doby císaře Františka Josefa, od jehož úmrtí jsme si právě připomněli 100 let, a nám se teprve teď daří započít sjejich rekonstrukcí a stavbou nových pavilonů. Podle mého soudu i díky těmto investicím naše zdravotnictví poskočí do 21. století. Důležitým pokrokem jsou pro nás i výdaje na specializační vzdělávání – jde o 500 milionů, které mají pomoci stabilizaci a motivaci mladých českých lékařů ktomu, aby zůstali včeském zdravotnictví a neodcházeli nám do zahraničí. Nemalou částkou vrozpočtu jsou výdaje na výzkum a vývoj, které dosáhnou 1,5 miliardy a pomohou české vědě ktomu, aby udržela kontakt sevropskou a světovou špičkou a také přispějí ke stabilizaci nebo možná dokonce i knávratu některých našich špičkových vědeckých kapacit ze zahraničí. Klíčovou věcí pro mě jako pro ministra zdravotnictví je zahájený proces zvyšování plateb státu za státní pojištěnce, což bude pravděpodobně prioritou i pro rok 2018,“
uvedl na brífinku před středečním schvalováním rozpočtu ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Priority pro rok 2017:

  • Nárůst platů lékařů a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví o 10%

Jedním zfinančních zdrojů pro toto navýšení je vládou schválené zvýšení plateb za státní pojištěnce na 920,- Kč za osobu, které znamená celkové navýšení mandatorních výdajů kapitolyvšeobecná pokladní správa o 3,6 mld. Kč.

  • Investice

Situace voblasti investic je kritická, a proto patří kvýznamným prioritám nejen pro rok 2017, ale i pro roky další. Majetek státu ve správě nemocnic přímořízených MZ chátrá, nemocnice nám doslova padají na hlavua vřadě případů se dostáváme do rozporu shygienickými předpisy i legislativou EU. Dlouhodobě roste míra amortizace dlouhodobého majetku nemocnic, což je odrazem nedostatečných investic do dlouhodobého majetku, kdy nedochází ani kjeho prosté reprodukci. Přitom investiční rozpočet MZ za obdobíposledních 3 let pokleslna jednu třetinu.Vnávrhu rozpočtu pro rok 2017, ale ive střednědobém výhledu na roky 2018 a 2019 však mámenainvesticerozpočtováno pouhých630 mil. Kč.

Strategických investic je 7 s celkovými investičními náklady ve výši cca 10 mld. Kč. Patří mezi ně:

  1. Fakultní nemocnice Brno – výstavba gynekologicko-porodnické kliniky a přesun poloviny klinik znevyhovujících prostor
  2. Fakultní nemocnice Olomouc – rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Františka Josefa
  3. Fakultní nemocnice Plzeň – pavilon chirurgických oborů
  4. Thomayerova nemocnice Praha – centrální urgentní příjem
  5. IKEM Praha – výstavba budov G1 a G2
  6. Všeobecná fakultní nemocnice Praha – záměr – výstavba nového sdruženého objektu
  7. Fakultní nemocnice Hradec Králové – modernizace chirurgických oborů – rekonstrukce Bedrnova pavilonu


Všechny projekty by měly být zahajovány v průběhu příštího roku projektovou přípravou, vletech 2018–2022 bude následovat vlastní výstavba.

„Samozřejmě dobrý ministr zdravotnictví nemůže být nikdy zcela spokojen srozpočtem pro svůj resort, je přímo mou povinností vždy požadovat více. Vtuto chvíli budu muset pracovat stím, co jsme dostali kdispozici, příští rok ovšem budu opět usilovat o další navýšení prostředků,“ dodává krozpočtu svého resortu ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Základní struktura rozpočtu MZ

Nárůst celkových výdajů ve srovnání srokem 2016 je možný jen díky prostředkům zEvropské unie a Finančních mechanismů, bez nich je rozpočet výdajů na rok 2017 o cca 600 mil. Kč nižší než rozpočet na letošní rok.

Celkové výdaje kapitoly MZ pro rok 2017 činí 7286 mil. Kč.

Výdaje jsou podle funkčního třídění rozpočtové skladby rozděleny do specifických ukazatelů:

vtis. Kč

Specifický ukazatel

Zahrnuje

2016

2017

Výdaje na státní správu

výdaje na činnost MZ, KHS a SÚKL včetně reprodukce majetku

2 354 851

2 027 157

Výzkum a vývoj ve zdravotnictví

institucionální a účelová podpora výzkumu, vývoje a inovací, včetně výdajů na činnost AZV

1 518 656

1 547 349

Ústavní péče

provozní příspěvky zřízeným zdravotnickým zařízením (ZZ) ústavní péče, investiční dotace státním i nestátním ZZ ústavní péče

1 248 250

651 868

Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

činnost ÚZIS, KST, KSRZIS, NLK včetně reprodukce majetku, příspěvky PO, LZS, ochrana veřejného zdraví, dotace krajům na zajištění připravenosti poskytovatele ZZS na mimořádné události a krizové situace včetně reprodukce majetku

1 162 901

947 051

Zdravotnické programy

národní zdravotnické dotační programy, programy spolufin. EU + FM včetně reprodukce majetku

617 845

1 696 403

Ostatní činnosti ve zdravotnictví

další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, provozní příspěvky PO doškolovacím zařízením, krizová připravenost dle zákona č.240/2000 Sb., mezinárodní spolupráce, zahraniční rozvojová spolupráce, humanitární pomoc

240 863

416 513

CELKEM

7 143 365

7 286 341

Zkratky

MZ Ministerstvo zdravotnictví

KHS Krajské hygienické správy

SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv

ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky

KST Koordinační středisko transplantací

KSRZIS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

NLK Národní lékařská knihovna

SZÚ Státní zdravotní ústav

ZÚ Zdravotní ústav

LZS Letecká záchranná služba

EU + FM fondy Evropské unie a Finanční mechanismy (Norské a Švýcarské fondy)

TZ MZ ČRCopyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky