Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 22. září 2017 | Svátek má Darina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Vitamin D a jeho význam pro zdraví populace v ČR

foto: shutterstock.com

Vitamin D a jeho význam pro zdraví populace v ČR

Medical Tribune 26/2016
19.12.2016 14:53
Autor: MUDr. Pavel Novosad
Vztah koncentrace vitaminu D k riziku vzniku nádoru nebo horší prognóze je popsán u diagnóz s vysokou incidencí, jako je karcinom prsu, tračníku, pankreatu, prostaty, plic, ale také u agresivních lymfomů a nádoru žaludku. Působení aktivního vitaminu D na dětský organismus se dělí do pěti okruhů.

Uprostřed října 2016 se ve Zlíně konala konference Vitamin D a jeho význam pro zdraví populace v ČR. Pořádala ji Osteologická Akademie Zlín ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně. Čestnými předsedajícími byli prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., a prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

Pro omezený prostor tohoto základního sdělení jsou kompletní abstrakta uspořádána tak, aby upozornila na základní klinickou problematiku vitaminu D. Kompletní obsah bude zveřejněn v našich časopisech nebo je k dispozici na www.osteoakademie.cz, případně u jednotlivých autorů.

Vitamin D u kostního onemocnění, fosfokalciový metabolismus

Vladimír Palička,

Osteocentrum FN Hradce Králové

Vitamin D je fylogeneticky velmi stará molekula, podílející se na metabolismu kostní tkáně. Deficit s klinickou manifestací – rachitidou – je popisován už od dob renesance. V současné době se pohled na vitamin D výrazně mění. Aktivní forma je považována za hormon s velmi širokou působností. V kostní tkáni ovlivňuje především produkci RANKL, indukuje transkripci osteokalcinu a osteopontinu, inhibuje diferenciaci prekursorů osteoklastů a indukci c‑Fos proteinu. Zasahuje však i do diferenciace kmenových buněk mezenchymální řady s ovlivněním směrování diferenciace v adipocyty či osteoblasty. Deficit vitaminu D (především ve stáří) podporuje ztrátu svalových vláken II. typu s následnou svalovou slabostí.

Sledování koncentrace vitaminu D v plazmě bude pravděpodobně v budoucnu potřeba rozšířit i o stanovení volné frakce vitaminu D, tedy nenavázané na VDBP (Vitamin D Binding Protein) a případně i na albumin.

Významnou roli v metabolismu vitaminu D hraje i cytochromoxidázový systém, včetně jeho pravděpodobně rozdílné regulace v různých tkáních.

Terapie deficitu vitaminu D vyžaduje suplementaci; doporučený postup Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP uvádí jako cílové hodnoty 75–110 nmol/l, kterých je obvykle možno spolehlivě dosáhnout perorální aplikací denní dávky 1 800–4 000 IU. Nezbytná dávka vitaminu D se interindividuálně liší, závisí na výchozí koncentraci, BMI, expozici slunečnímu záření, podílu tukové tkáně a dalších faktorech. Preferovanou formou pro perorální suplementaci je cholekalciferol.

Význam monitorace cirkulujících koncentrací 25(OH)D v průběhu onkologické léčby

Radka Obermannová, Dalibor Valík, Ladislav Dušek,

MOÚ a IBA, Brno

Nedostatek vitaminu D je jev vyskytující se s vysokou sezónní prevalencí i u zcela zdravých osob. Vztah koncentrace vitaminu D k riziku vzniku nádoru nebo horší prognóze je popsán u diagnóz s vysokou incidencí, jako je karcinom prsu, tračníku, pankreatu, prostaty, plic, ale také u agresivních lymfomů a nádoru žaludku.

Nejkonzistentnější data dokladující souvislost mezi vitaminem D a vyšším výskytem, horším klinickým průběhem a rizikem úmrtí byla publikována u nádoru tračníku. Dosud však chybí randomizovaná studie, která by zhodnotila význam suplementace vitaminem D u kolorektálního karcinomu (CRC) a vliv dosažení „optimálních koncentrací“ na celkové přežití pacientů s lokálně pokročilým či metastatickým onemocněním. Měření pre‑ a postdiagnostických koncentrací u metastatického CRC (mCRC) naznačuje vztah mezi vyšší koncentrací a delším přežitím pacientů s diseminovaným onemocněním.

Analýza epidemiologické situace byla provedena na základě dat získaných z Národního onkologického registru (NOR), kde byl hodnocen výskyt CRC v závislosti na ročním období. Sezónní vliv koncentrace 25(OH)D byl popsán na referenční populaci. Primárním cílem naší analýzy u diagnózy metastatického kolorektálního karcinomu byla doba do příznaku onemocnění (PFS) a celkové přežití (OS). Do souboru pacientů s mCRC bylo zařazeno celkem 84 nemocných léčených od května 2010 do prosince 2013 první linií paliativní chemo‑ ± bioterapie.

Vitamin D u dětí a dospívajících

Božena Kalvachová,

Endokrinologický ústav, Praha

Působení aktivního vitaminu D (kalcitriolu) na vyvíjející se dětský organismus můžeme rozdělit do pěti okruhů. V tom prioritním, kalciumfosfátovém okruhu je významný především v oblasti kostní modelace, v epifyzární chrupavce podporuje fázi mineralizace a diferenciace rostoucí kosti, neméně důležitý je i pro vývoj a kvalitu svalového systému. Významnou roli hraje v imunitním okruhu, kde se angažuje v kaskádě přirozených obranných aktivit, v antimikrobiálních reakcích a brání přesmyku do autoimunity. V okruhu metabolickém přispívá ke správné funkci beta buněk pankreatu a brání rozvoji inzulinové rezistence, což je aktuální především u obézních dětí. Pomáhá také k udržení normálního krevního tlaku i morfologické a funkční kvality cévní stěny. Objevy posledních let zdůrazňují význam kalcitriolu pro bezchybnou embryogenezi centrálního nervového systému v intrauterinním a časně postnatálním období a v CNS okruhu deklarují jeho celoživotní neuroprotektivní působení. Zatím nepotvrzená zůstává hypotéza o možném dopadu nedostatku vitaminu D na metabolický imprinting plodu, což může v dospělosti vést k řadě tzv. civilizačních chorob (neuropsychických, neurodegenerativních, metabolických, nádorových). Ve fetálním okruhu je dostatek vitaminu D u těhotných důležitý jak pro matku, tak pro plod, a to z více aspektů. Mladý jedinec má dostatek kožního 7‑dehydrocholesterolu, takže při přiměřené expozici slunci je schopen si prohormon cholekalciferol vytvořit dostatečně. V období říjen–duben je u nás dostupnost UVB spektra slunečního záření nízká, takže to je období, kdy bychom měli u rizikových dětí a dospívajících pomýšlet na suplementaci. Dávka 500–1 000 IU cholekalciferolu denně, případně kumulovaná do podání jednou týdně, je bezpečná.

Technologické možnosti fortifikace stravy vitaminem D

Doc. Ing. František Buňka, Ph.D.,

Ústav technologie potravin, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Problematika fortifikace potraviny je legislativně upravena zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 609/2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin. Všechny tyto předpisy připouštějí fortifikaci ergokalciferolem (vitaminem D2) i cholekalciferolem (vitaminem D3). Kromě doplňků stravy a potravin určených pro kojence a malé děti nejsou v potravinách pro zvláštní lékařské účely limity koncentrací prozatím stanoveny. Vitamin D je relativně stabilní sloučeninou, která nepodléhá významným ztrátám při zpracování potravin. Hmotnostní i nutriční ztráty během výroby potravin a kulinářského opracování se obvykle pohybují do dvaceti procent.Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky