Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 22. září 2017 | Svátek má Darina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Pokrok v imunoterapii karcinomu plic

ilustrační foto: shutterstock.com

Pokrok v imunoterapii karcinomu plic

28.12.2016 11:55
Zdroj: Medscape, esmo.org
Autor: cin
Sdělení, že imunoterapie pembrolizumabem (Keytruda) poráží chemoterapii v prvoliniové léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) doslova elektrifikovalo posluchače shromážděné v přeplněném hlavním sále mezinárodního kongresu European Society for Medical Oncology (ESMO ) v Kodani. Není divu – pembrolizumab vykázal téměř 50% zlepšení v době přežití bez progrese.

Vzhledem k obrovskému zájmu museli pořadatelé pro tlačící se zástupy lidí narychlo připravit čtyři rezervní přilehlé sály.

A následující diskuse byla nazvána " Zemětřesení v imunoterapii karcinomu plic."

Chemoterapie je "velká gorila"

„Chemoterapie na bázi platiny je již několik let standardem v léčbě NSCLC,“ poznamenal Jean Charles Soria z Institut Gustave Roussy, Villejuif, Francie, jenž chemoterapii přirovnal k "velké gorile." Pak přišly cílené terapie, které se staly léčbou první volby u zhruba 20 % pacientů s NSCLC, například gefitinib, erlotinib, afatinib i crizotinib.

U zbývajících 80% pacientů s NSCLC však chemoterapie nadále zůstává standardní léčbou první linie. „Ale nová data o pembrolizumabu ukazují, že by se i on měl nyní stát lékem první volby,“ uvedlo několik řečníků na meetingu. „Celková míra léčebné odpovědi (ORR) 45 % u prvoliniového pembrolizumabu je bezprecedentní,“ řekl Soria, podle něhož je tento výsledek u prvoliniové monoterapie nejlepší, jaký byl kdy v historii hlášen.

„Spolu se superiorní dobou přežití bez progrese (PFS) a celkovou dobou přežití (OS), jakož i lepší celkovou tolerancí ve srovnání s chemoterapií, tyto nálezy opravňují pembrolizumab k zaujmutí role "nová gorily" v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. A pravděpodobně se stane novým standardem péče,“ prohlásil.

Ale pro které pacienty?

Nová data vycházejí ze studie KEYNOTE-024 prezentované na kongresu a zároveň zveřejněné v časopise New England Journal of Medicine.

Tato studie vyloučila pacienty s NSCLC s mutacemi EGFR a ALK a zahrnula pacienty, jejichž nádory vykazovaly vysokou expresi ligandu proteinu programované smrti PD-L1 (definovanou expresí membranózního PD-L1 na alespoň 50 % nádorových buněk), kteří představovali asi 30 % pacientů prošlých screeningem.

Soria doplnil, že investigátoři rovněž vyloučili pacienty s mozkovými metastázami, s autoimunitním onemocněním a pacienty léčené steroidy. Odhaduje se tak, že pacienti, kteří se dostali do studie, zřejmě představovali asi 10 % z těch, kteří jsou viděni v klinické praxi.

Bruce E. Johnson z Dana-Farber Cancer Institute and Brigham and Women's Hospital, Boston, v editorialu NEJM napsal, že u této vysoce selektivní populace pacientů pembrolizumab dosáhl delší PFS než chemoterapie (HR pro progresi onemocnění nebo pro úmrti 0,50) a delší OS (HR pro úmrtí 0,60). Navíc nežádoucí účinky stupně 3, 4 nebo 5 byly u pacientů léčených pembrolizumabem o zhruba polovinu méně časté než u pacientů podstoupivších chemoterapii (51% versus 26%).

V reakci na nové poznatky, Corey Langer z University of Pennsylvania, Philadelphia, sdělil na tiskové konferenci, že novým klíčovým algoritmem léčby je, že u všech pacientů s nově diagnostikovaným NSCLC by se měl provádět test vzorků získaných biopsií na mutace a rozsah exprese PD-L1 a tyto testy by měly být prováděny „reflexivně, protože tito pacienti nemohou čekat.“ Tento test by měl identifikovat pacienty, kteří budou mít větší prospěch z prvoliniové léčby pembrolizumabem než chemoterapií.

"Pacienty s nádory vykazujícími mutace (asi 20 % všech NSCLC případů) je třeba léčit v první řadě cílenými přípravky a pacienty s vysokou expresí PD-L1 (asi 30 % ze zbývajících 80 % pacientů) je třeba léčit imunoterapií pembrolizumabem,“ navrhl Langer. Pro zbývající pacienty zůstává chemoterapie standardem léčby první linie.

Pembrolizumab již registrován u melanomu

Pembrolizumab je humanizovaná monoklonální protilátka blokující receptor PD-1 a interakci s jeho ligandy PD-L1 a PD-L2. Navázáním ligandů na receptor a blokováním interakce s ligandy uvolňuje pembrolizumab inhibici imunitní reakce receptoru PD-1, včetně protinádorové imunitní reakce.

Anti-PD-1 terapie je v EU registrována pro léčbu pokročilého melanomu u dospělých. Už od listopadu 2014 je pembrolizumab k dispozici pacientům v České republice v rámci specifického léčebného programu.

Pembrolizumab byl také schválen pro druhou linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) a expresí PD-L1.

Téměř zdvojnásobení doby přežití bez progrese

"KEYNOTE-024 je první fází III studie pembrolizumabu jako prvoliniové léčby u pacientů s vysokou PD-L1 expresí, kteří představují 27 – 30 % pacientů s pokročilým NSCLC," uvedl vedoucí autor studie Martin Reck z oddělení hrudní onkologie plicní kliniky Großhansdorf v Německu.

KEYNOTE-024 zkoumala účinnost pembrolizumabu ve srovnání se standardní péčí s chemoterapií na bázi platiny u neléčených pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic a vysokou expresi PD-L1. Pacienti s aktivačními mutacemi EGFR a translokacemi ALK do studie nebyli zahrnuti. Randomizované (v poměru 1:1) studie se zúčastnilo celkem 305 pacientů z 16 zemí. Pacienti v chemoterapeutickém rameni, u nichž docházelo k progresi, byli v průběhu studie přeřazováni do ramene s pembrolizumabem jako léčby druhé linie - k tomu došlo u 44 % pacientů.

Výsledky: Investigátoři zjistili, že pembrolizumab signifikantně zlepšil primární cíl přežití bez progrese o 4,3 měsíce ve srovnání s chemoterapií (10,3 měsíců oproti 6,0 měsícům,HR 0,50). Sekundární cíl celkového přežití byl také signifikantně prodloužen - 80 % pacientů léčených pembrolizumabem bylo po šesti měsících naživu ve srovnání s 72 % léčených chemoterapií (HR = 0,60).

"Pembrolizumab signifikantně redukoval riziko úmrtí o 40 % oproti chemoterapii," řekl Reck s tím, že výrazné zlepšení v celkovém přežití bylo u pembrolizumabu pozoruhodné vzhledem k tomu, že více než 40 % pacientů přešlo z kontrolního ramene do ramene s pembrolizumabem po progresi onemocnění."

Pembrolizumab byl spojen s vyšší celkovou mírou odpovědi v komparaci s chemoterapií (45 % versus 28 %) i delší dobou odpovědi. "Tyto údaje zcela změní léčbu pacientů s pokročilým NSCLC," prohlásil Reck. "Všechny parametry efektivity a tolerance favorizují léčbu pembrolizumabem, což ukazuje, že by se měl stát standardem péče pro prvoliniovou léčbu pacientů s pokročilým NSCLC a vysokou expresi PD-L1. Jde primárně o příležitost pro pacienty bez onkogenních alterací.“

„Jedná se o průlom v léčbě pro 30 % pacientů s pokročilým NSCLC s vysokou expresí PD-L1,“ dodal Reck.

Johan Vansteenkiste z Catholic University Leuven, Belgie, v komentáři k výsledkům studie uvedl: "Tato studie může změnit současnou praxi v léčbě pacientů s pokročilým NSCLC. Je to poprvé, kdy nějaká léčba zlepšila přežití bez progrese proti současnému standardu léčby první linie přípravkem dubletu chemoterapie na bázi platiny."

Důvod, proč KEYNOTE-024 splnila svůj primární cíl na rozdíl od jiných studií, je podle něj pravděpodobně v tom, že studie zahrnula pouze pacienty s expresí PD-L1 alespoň 50 % a populace byla vysoce selektivní. "Je zapotřebí studie, jež by zjistila, zda by z této léčby měli obdobný prospěch i pacienti s nižší úrovní exprese PD-L1, " dodal.

Z Medscape a esmo.orgCopyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky