Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 22. září 2017 | Svátek má Darina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy imunoterapie uroteliálního karcinomu pokračují slibně

ilustrační foto: JupiterImages

Testy imunoterapie uroteliálního karcinomu pokračují slibně

30.12.2016 10:46
Zdroj: Medscape, esmo.org
Autor: cin
Imunoterapie přinesla slibné výsledky v první a druhé linii léčby metastatického karcinomu močového měchýře ve dvou studiích fáze II, jejichž výsledky byly předneseny na kongresu ESMO 2016 v Kodani.

Až polovina pacientů s karcinomem močového měchýře není vhodná pro prvoliniovou léčbu chemoterapií založenou na cisplatině. Přežití u těchto pacientů, pro něž je v současné době k dispozici alternativní chemoterapie, je jen devět až deset měsíců.

Klinická studie KEYNOTE-052 fáze II hodnotila účinnost a bezpečnost PD-1 blokády s pembrolizumabem v první linii léčby u pacientů s metastazujícím nebo lokálně pokročilým karcinomemu močového měchýře, kteří nebyli způsobilí k terapii cisplatinou.

Podle předběžných výsledků 24 % z prvních 100 těchto pacientů zařazených do studie vykázalo léčebnou odpověď na léčbu první linie pembrolizumabem (Keytruda), a mezním bodem biomarkeru k identifikaci pacientů s vysokou pravděpodobností léčebné odpovědi byla stanovena hodnota ≥10 % exprese PD-L1 v buňkách imunitního systému nebo v nádorových buňkách.

Třicet pacientů dosáhlo této úrovně exprese a z nich 11 (37 %) reagovalo na léčbu. Mediánu trvání odpovědi dosud nebylo dosaženo a léčba byla dobře tolerována. Vedoucí autor Arjun Balar z NYU Langone Medical Centre, New York, USA, řekl: "Pembrolizumab vykazuje významnou aktivitu v první linii léčby k cisplatině nezpůsobilých pacientů s uroteliálním karcinomem. Mezní bod biomarkeru budeme muset ověřit ve větší populaci. Imunoterapie rychle redefinuje náš léčebný přístup u pacientů s touto fatální nemocí."

Po několik desetiletí nebyl k dispozici globální standard péče v druhé linii léčby pacientů s karcinomem močového měchýře, jenž progredoval navzdory chemoterapií na bázi platiny, a to až do nedávného vývoje blokády imunitního kontrolního bodu. Ve studii CheckMate 275 fáze II se hodnotila účinnost a bezpečnost inhibitoru PD-1 nivolumabu u populace 270 pacientů s uroteliálním karcinomem refrakterních na chemoterapií první volby na bázi platiny. Primární cíl míry objektivní odpovědi činil 19,6 %, medianu trvání odpovědi dosud nebylo dosaženo při mediánu sledování sedmi měsíců. U obou řad pacientů s tumory exprimujícím vyšší a nižší úroveň PD-L1 byla míra objektivní odpovědi vyšší než kdy v minulosti bylo dosaženo s chemoterapií.

"Tato data jsou předložena k podpoře registrace nivolumabu u pacientů s metastazujícím uroteliálním karcinomem refrakterním na chemoterapii na bázi platiny, indikace, pro kterou americký Food and Drug Administration udělil nivolumabu označení průlomové terapie," uvedl vedoucí autor Matthew Galsky z Mount Sinai School of Medicine, New York, USA. Maria De Santisová z Cancer Research Centre, University of Warwick, Velká Británie, v komentáři řekla: "Pro pacienty nezpůsobilé k cisplatině nebo refrakterní na cisplatinovou chemoterapii dosud neexistují dostatečné léčebné možnosti. Letos byl schválen první inhibitor imunitního kontrolního bodu - atezolizumab, a CheckMate 275 poskytuje podobné výsledky s nivolumabem ve druhé linii."

"KEYNOTE-052 potvrzuje, že imunoterapie je také aktivní v první linii léčby u pacientů nezpůsobilých k léčbě cisplatinou, s mírně nižší mírou odezvy než u chemoterapie," řekla De Santisová. "Nicméně zdá se, že trvání odpovědi u pembrolizumabu je vyšší než u chemoterapie u kontrol. Protokol zahrnující novou definici biomarkerů vyžaduje další hodnocení. " Santisová očekává, že v příštích letech dojde k dramatickým změnám ve využití imunoterapie v jiných stádiích nemoci a v kombinovaných terapiích.Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky