Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 07. prosinec 2019 | Svátek má Ambrož a Benjamín
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

MZ: Novela zákona zlepší podmínky postgraduálního vzdělávání lékařů

foto: JupiterImages

MZ: Novela zákona zlepší podmínky postgraduálního vzdělávání lékařů

31.01.2017 18:57
Zdroj: MZ ČR
Autor: TZ
Navzdory odmítavému postoji senátu i České lékařské komory, která poslance vyzývala, aby nepodpořili novelu zákona o postgraduálním vzdělávání lékařů, byla v úterý tato novela sněmovnou schválena. Zákon nyní poputuje k prezidentovi.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Názor redakce nemusí být shodný s vyjádřením autora. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

„Touto novelou chceme stabilizovat a zkvalitnit systém specializačního vzdělávání, jehož dosavadní nastavení bylo vyhodnoceno jako demotivační. To mimochodem považujeme za jeden z důvodů odchodu zejména čerstvých absolventů medicíny do jiných států, kde jsou podmínky pro vzdělávání nastaveny příznivěji, například kratší délkou specializačního vzdělávání,“ říká ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík k dnes projednávané novele zákona o postgraduálním vzdělávání lékařů, kterou poslanci schválili i přes odmítavý postoj Senátu. Zákon nyní poputuje k prezidentovi.

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta přímo zakotvuje základní obory specializačního vzdělávání a délky vzdělávání v těchto oborech. Došlo například k upřesnění výkonu odborného dozoru a odborného dohledu nad neatestovanými lékaři a definují se požadavky na garanta oboru a školitele, čímž se zkvalitní průběh aprobačního řízení. Řešeny jsou také podmínky pro přerušení výkonu zdravotnického povolání a jeho prodloužení a s tím související povinnost následného doškolení.

Návrh vychází vstříc lékařům na rodičovské dovolené a těm, kteří pečují o dítě, a to přizpůsobením podmínek při specializačním vzdělávání z hlediska časových možností. To umožní lépe sladit potřeby studijního, pracovního a rodinného života.

Zákon dále například mění podmínky pro započtení praxe absolvované v rámci doktorského studijního programu. Účelem navrhované změny je zamezit situacím, kdy lékař v doktorském studijním programu je souběžně zaměstnán pouze na nízký částečný pracovní úvazek a tomu odpovídajícím způsobem odměňován, přestože v rámci studia tráví na pracovišti celou nebo podstatnou část stanovené týdenní pracovní doby.

Zákon rovněž zkracuje proces akreditačního řízení pro zajištění specializačního vzdělávání, aby byla snížena administrativní zátěž s těmito procesy spojená. Řeší také přiznávání dotací na specializační vzdělávání v rámci rezidenčních míst tak, aby mohla být přiznána i na specializační vzdělávání lékaře, který má uzavřenu pracovní dobu na dobu určitou.

Přehled přínosů přijaté novely zákona č. 95/2004 Sb.:

* poprvé vymezuje do právního řádu ČR přesným způsobem kompetence lékaře ve specializační přípravě tím, že definuje odborný dozor nad lékařem bez základního kmene a odborný dohled nad lékařem po kmeni, čímž pomůže právní jistotě lékařů školenců i těch, kteří je školí

* poprvé přesně definuje školitele a dává mu kompetence stanovit rozsah činností školence

* předpokládá vytvoření prováděcích právních předpisů, které pomohou vymezit kompetence lékaře ve specializační přípravě

* zkvalitňuje průběh aprobačního řízení vymezením přímého odborného vedení

* zpřísňuje průběh aprobačního řízení přesným vymezením obsahu odborné praxe v rámci aprobačního řízení (nově bude moci obsah aprobace výrazněji ovlivnit příslušná profesní komora)

* zpřísňuje průběh aprobačního řízení podmínkou absolvovat odbornou praxi na akreditovaném pracovišti, nově se totiž akreditace udělují i pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky

* vychází vstříc osobám na rodičovské dovolené a osobám pečujícím o dítě do zahájení povinné školní docházky, neboť se jim bude do specializačního vzdělávání započítávat praxe, která nesmí být menší než jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby

* vychází vstříc osobám na rodičovské dovolené, které jsou zařazeny do oboru specializačního vzdělávání pediatrie, neboť na základě doporučení odborné pediatrické společnosti jim bude do specializačního vzdělávání započítána péče o vlastní dítě

* vychází vstříc osobám, které přerušily výkon povolání lékaře, neboť o rok prodlužuje lhůtu, po kterou není potřeba vykonat tzv. doškolení. Poprvé je taktéž přesně definováno přerušení výkonu povolání lékaře a vylepšena definice doškolení

* snaží se zabezpečit vylepšení průběhu atestační zkoušky poskytnutím zpětné vazby školiteli

* zřizuje tzv. vzdělávací rady lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

* nově definuje složení akreditačních komisí

* výrazně zjednodušuje proces akreditací, neboť žádosti o akreditaci na kmen nemusí být předkládány akreditační komisi

* nově transparentně definuje složení atestačních komisí a vyhlašování termínů atestačních zkoušekCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky