Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jak je to s dostupností léků v České republice?

Jak je to s dostupností léků v České republice?

03.02.2017 09:10
Zdroj: SlideShare
Autor: MVDr. Veronika Valdová
V České republice je aktuálně registrováno 58 217 variant léků, tj. včetně všech lékových forem, sil a velikostí balení. Z těchto více než 58 000 lékových variant jich bylo v posledním čtvrtletí roku 2016 aktivně obchodováno pouze 8 157.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Názor redakce nemusí být shodný s vyjádřením autora. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

O registrace léčiv na českém trhu je značný zájem, avšak rozhodnutí o tom, zda bude registrovaný lék pacientům skutečně dostupný, je na držiteli rozhodnutí o registraci.

Uvedením léčivého přípravku na trh se rozumí jeho předání po dokončení výroby, dodání z jiného členského státu nebo uskutečnění dovozu, které jsou provedeny za účelem distribuce léčivého přípravku vyjma jeho použití v rámci klinického hodnocení (Zákon 378/2007Sb. o léčivech § 3a, odst.10).

  • V § 33 tohoto zákona je dále uvedeno, že držitel rozhodnutí o registraci je povinen zajistit po uvedení léčivého přípravku do oběhu léčivý přípravek pro potřeby pacientů v České republice jeho dodávkami v odpovídajícím množství a časových intervalech; prováděcí právní předpis stanoví způsob zajištění potřeb pacientů ve vztahu k množství a časovým intervalům dodávek léčivých přípravků (§ 33, odst. 3 (g)).
  • § 34a téhož zákona dále praví, že rozhodnutí o registraci pozbývá platnosti, pokud ve lhůtě 3 let od registrace není léčivý přípravek uveden na trh v České republice; svýjimkou pro generika pro něž tato lhůta začíná běžet až po vypršení patentové ochrany. Pokud registrovaný léčivý přípravek uvedený na trh v České republice není po dobu 3 po sobě jdoucích let přítomen na trhu, pozbývá rozhodnutí o registraci takového léčivého přípravku platnosti.

VČeské republice je nyní registrovaných léčiv, která ovšem nejsou na trhu, na 50000. Vpřípadě nutnosti je možno převzít registraci zjiné země EU (§ 44), tudíž prosté neuvedení na trh po registraci a následná nedostupnost není ještě důvodem kpanice. Otázkou ovšem je, zda takový postup pro případ krize je to nejlepší a nejekonomičtější řešení. Česká republika je malý trh, navíc skomplikovanými pravidly odlišnými od EU, navíc sne zcela transparentními a zřetelně komunikovanými pravidly pro vymáhání předpisů – a jejich hirerarchii. Tato právně-administrativní nejistota může řadu firem od uvedení léčiv na trh odradit.

Dostupnost léčivých přípravků v České republice

Nyní se podíváme podrobněji na to, jaká je vČesku dostupnost léčiv. SÚKL používá ATC kódy, což je standardní terminologii Světové Zdravotnické Organizace WHO. Databáze léčiv byla zpracována vanalytickém softwarovém prostředí IBM Watson.

Zletmého pohledu je zřejmé, že některým léčivým látkám se dostává nebývalé pozornosti: vítězem snejvyšším počtem registrací je pregabalin, lék určený kléčbě úzkostných stavů, neuropatické bolesti u dospělých, a jako přídavná léčba částečných záchvatů. VČesku je nyní možno vybírat zcelkového počtu 1190 registrací pregabalinu. Vposledních čtvrtlení jich ovšem bylo aktivních pouze 48, což je číslo daleko přiměřenější. Nejpočetněji zastoupenými skupinami jsou léky pro léčbu nervových a psychiatrických onemocnění.

V jiných oborech je výběr a dostupnost léčiv nepoměrně chudší. Příkladem jsou dermatologika, gynekologická léčiva skupin G01 (anti-infektiva a anti-septika), antimikrobiální léčiva – obzvláště pro léčbu mzkobakterií (J04), antivirové preparáty (J05), séra a imunoglobuliny (J06) a vakcíny (J07), některé skupiny onkologických preparátů, immunosuppressiva, anestetika, a další. Nejméně jsou na českém trhu zastoupena anti-parazitika: zcelkem 21 registrací pro celou indikační skupinu jich vposledním čtvrtletí loňského roku bylo aktivních jen 7. Parazitické infekce se vEvropě, včetně Česka, dají očekávat, a to především díky přenosu od zvířat (zpráva EFSA, 2015, Lavikainen, 2015).

Celou prezentaci je možno shlédnout na webových stránkách SlideShare.

MVDr. Veronika ValdováCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky