Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. září 2017 | Svátek má Oleg
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Cílem léčby u mCRC je prodloužit život a zachovat jeho kvalitu

Foto: Shutterstock

Cílem léčby u mCRC je prodloužit život a zachovat jeho kvalitu

Medical Tribune 07/2017
20.04.2017 06:07
Zdroj: MT
Autor: lon
Vývoj u metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) v posledních patnácti letech nebyl revoluční, ale spíše evoluční. Přežívání pacientů se však, byť po krocích, téměř zdvojnásobilo – v současnosti můžeme očekávat celkové přežití kolem třiceti měsíců.

Nyní přibývá další možnost, jak i značně předléčeným nemocným nabídnout ve třetí linii účinnou terapii a dále jim pomoci. MT o tom hovořila s MUDr. Jiřím Tomáškem, Ph.D., z Masarykova onkologického ústavu.

Mohl byste stručně shrnout, jaké jsou v současnosti možnosti léčby třetí a další linie mCRC?

Předně je vhodné zmínit, že pojem linie léčby ztrácí v souvislosti s metastazujícím kolorektálním karcinomem svůj význam, jde spíše o kontinuálně podávanou léčbu. Například se při progresi nemoci na udržovací terapii můžeme vrátit k původnímu intenzivnímu režimu a použít jiný režim až při druhé progresi nemoci. Významná část pacientů běžně zůstává ve velmi dobrém klinickém stavu i po vyčerpání obvyklých režimů chemoterapie a cílené léčby. Nemají žádné významné symptomy nemoci, žijí relativně normálním životem, svou nemoc berou jako chronické dlouhodobé onemocnění, jsou si ale vědomi progrese nemoci a mají zájem o další aktivní léčbu. Pokud je příležitost, lze doporučit účast v klinické studii. Pro většinu pacientů jsou dobrou možností dva novější perorální protinádorové léky. Již delší dobu používáme Stivargu, regorafenib, což je tyrosinkinázový inhibitor. Novou možností je Lonsurf, což je lék s kombinací dvou látek: trifluridinu a tipiracilu, mechanismem účinku jde o cytostatikum v kombinaci s látkou bránící jeho rychlé degradaci. Oba léky signifikantně snižují riziko úmrtí.


Aby se celkové přežití u mCRC dále prodloužilo, je nutné využít potenciál všech léčebných modalit. Kde v kontinuu péče o nemocné s tímto nádorem vidíte největší nevyužité příležitosti?

Máte pravdu, že nejlepší léčebné výsledky mají pacienti, u kterých jsou využity naplno všechny modality léčby. Pokud jsou metastázy lokalizovány jen v jednom orgánu, typicky v játrech, měl by být stav konzultován na pracovišti, kde se rutinně provádí chirurgické odstranění jaterních metastáz a kde jsou také běžně dostupné ablační metody, jako je RFA, MWA, embolizace nebo SBRT. Je zřejmé, že tyto možnosti stále nejsou zvažovány u všech pacientů. Týká se to také protinádorové farmakoterapie. Zatím nejsou všichni vhodní pacienti odesíláni do komplexních onkologických center, kde může být podána moderní cílená léčba. Problémem péče o hodně předléčené pacienty je skutečnost, že trifluridin/tipiracil nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění a je zatím poskytován v rámci specifického léčebného programu. Stanovení úhrady by bylo určitě ku prospěchu pacientům.

Mohl byste odhadnout, jaký podíl nemocných s mCRC se vůbec k léčbě třetí a další linie dostane?

Když už zůstaneme u číslování linií, tak takových nemocných bude dvacet až třicet procent.

Co by v této fázi, kdy jde o výrazně předléčené pacienty, mělo být hlavním cílem léčby?

U hodně předléčených pacientů musí být cílem léčby prodloužení života při udržení jeho kvality. Parametry, které sledujeme v časných liniích, jako je doba do progrese, zde ztrácejí smysl.


Nyní i na český trh vstupuje nový lék Lonsurf. Jde o perorální protinádorový léčivý přípravek na bázi kombinace trifluridinu a tipiracil hydrochloridu. Kdo je podle vás vhodným kandidátem pro tuto léčbu?

Jak jsem již zmínil, jsou to pacienti, u nichž došlo k progresi nebo již netolerovali běžné režimy chemoterapie s 5‑fluorouracilem, oxaliplatinou a irinotekanem a byla také vyčerpána cílená antiangiogenní terapie, případně léčba inhibitory EGFR. Podmínkou je dobrý výkonnostní stav a motivace pacienta k další aktivní protinádorové léčbě. Nezbytné je, aby pacient spolupracoval a byl schopen dodržet poněkud neobvyklé dávkování léku. Ze zkušenosti mohu říci, že velká část pacientů hodnotí trifluridin/ tipiracil při srovnání s předchozími režimy léčby jako léčbu vlídnou, která neovlivňuje negativně kvalitu života.


Podle studie třetí fáze RECOURSE trifluridin/tipiracil prodlužuje celkové přežití v mediánu o dva měsíce. Je to hodně, nebo málo?

Pokroky v léčbě mCRC vyjádřené v prodloužení OS se nedějí po velkých skocích, ale po malých krocích. V druhé linii léčby mCRC se přínos cílených léků pohybuje kolem dvou měsíců a podobný přínos pro prodloužení OS má také trifluridin/ tipiracil u velmi předléčených pacientů. Je to v současné době maximum možného.


Existují již data o tom, jak taková terapie ovlivňuje kvalitu života?

Nemělo by smysl nabízet pacientům lék, který život prodlouží, ale učiní jej špatně snesitelným. U hodně předléčených pacientů, kde jsou cíle léčby paliativní, je zásadní udržení kvality života. Že se kvalita života nakonec zhorší, je u nevyléčitelného onemocnění normální. Léčba by ale měla toto zhoršení oddálit. Ve studii fáze III RECOURSE s trifluridinem/tipiracilem byla sledována doba, za jakou dojde k zhoršení výkonnostního stavu ECOG, a tento parametr dopadl ve srovnání s placebem lépe pro trifluridin/tipiracil, který život prodlužuje a udržuje zároveň jeho kvalitu.


Co víme u tohoto léku o prediktivních faktorech?

V současné době nemáme žádný biomarker, který by nám dopředu pomohl určit nemocné, u kterých lze očekávat nejvyšší přínos léčby. Z retrospektivních údajů se ale ukazuje, že větší účinnost byla zaznamenána u pacientů, u kterých došlo po prvním cyklu léčby k neutropenii. Pro praxi z toho vyplývá nutnost důsledné monitorace pacientů při léčbě a podle potřeby použít růstové faktory nebo další dávku krátkodobě oddálit a v případě, že by se krevní obraz nesrovnal, snížit dávku léku.

Je však potřeba zmínit, že četnost vážné komplikace, febrilní neutropenie, byla v klinických studiích relativně nízká a potvrzuje to i klinická praxe.Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky