Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 22. květen 2018 | Svátek má Emil
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Práce na hygienické stanici mladé lékaře příliš neláká

Foto: MUDr. Jarmila Rážová

Práce na hygienické stanici mladé lékaře příliš neláká

Medical Tribune 11/2017
18.05.2017 21:20
Zdroj: MT
Autor: nam
Práce na hygienické stanici mladé lékaře příliš neláká, i když je různorodá a zajímavá. Není to akční medicína s operacemi zachraňujícími životy a denním kontaktem s pacienty, ale i tady se životy zachraňují.

Jde o preventivní obor se zaměřením na ochranu a podporu zdraví, předcházení epidemiím či poškození zdraví z hluku, potravin, z předmětů běžného užívání či chemikálií v prostředí. Vedle medicínského vzdělání musejí hygienici mít i rozsáhlé právní znalosti. Průměrný věk lékaře hygienické služby v ČR je 56 let a stoupá, mladí lékaři nenastupují. O problematice hygienické služby jsme hovořili s MUDr. Jarmilou Rážovou, Ph.D., která byla v souladu se služebním zákonem od 1. června 2016 jmenována ředitelkou Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.Kolik lidí řídíte a jaký dopad na práci KHS má služební zákon?

V přímé působnosti šest a nepřímo 241 zaměstnanců. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze je zřízena podle zákona o ochraně veřejného zdraví a svou působnost orgánu ochrany veřejného zdraví dle citovaného zákona vykonává na území Středočeského kraje.

Z hlediska územní působnosti se KHS člení na pracoviště v sídle v Praze 2, které spravuje území okresů Praha-východ a Praha-západ, a 10 územních pracovišť ve městech Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram a Rakovník a s těmito pracovišti tvoří jeden funkční a organizační celek.

KHS je organizační složkou státu, funkci zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví, které je současně naším nadřízeným orgánem. Od 1. 1. 2015 se KHS stala služebním úřadem dle zákona o státní službě.

KHS má 241 systemizovaných míst, většina z nich je obsazována v režimu výběrových řízení dle služebního zákona. Státní zaměstnanci mají určitá omezení plynoucí ze zákona o státní službě, mohou ale vykonávat pedagogickou činnost, což považuji za velmi pozitivní. Někteří představení našich územních pracovišť vyučují obor hygiena a epidemiologie na středních a vyšších zdravotních školách. Nastupující generace nelékařských zdravotnických pracovníků tak dostává informaci o oboru, který je nedílnou součástí zdravotnického systému.Můžete připomenout, s jakým hlavním záměrem jste nastupovala?

Přišla jsem se záměrem udržet vysokou kvalitu práce na KHS, kterou jsem měla příležitost posoudit z mé předchozí pozice zástupkyně hlavního hygienika a ředitelky odboru ochrany veřejného zdraví na Ministerstvu zdravotnictví. Takže udržet kvalitu a standard služeb poskytovaných občanům všech okresů Středočeského kraje.

Jedním z rozvojových cílů, které jsem si stanovila, je dovést hygienickou stanici k obhajobě titulu Podnik podporující zdraví, který získala v roce 2011. Letos v červnu budeme procházet procesem recertifikace. A co pro úspěšné obhájení děláme? Snažíme se nejen vytvářet dobré pracovní prostředí a podmínky, ale i podporovat udržování dobrých a korektních vztahů na všech pracovištích, a vytvářet tak podmínky pro zvládání stresu, který odborná a úřednická práce – možná pro některé překvapivě – přináší. Zajišťujeme tedy vzdělávání všech zaměstnanců, a to jak v komunikačních dovednostech, tak v prohlubování a rozšiřování odborných znalostí. Dvakrát do roka pořádáme „Pochod za zdravím“, například letos na jaře jsme šli do hornického skanzenu Mayrau na Kladensku. Zátěž pracovníků související s nárůstem administrativy se snažíme snížit také organizačními opatřeními. Například odbor hygieny práce převzal část agendy odboru hygieny komunální v preventivním posuzování projektové dokumentace.Potýká se hygienická služba také se stárnutím lékařů?

Průměrný věk lékařů hygienické služby je 56 let, průměrný věk lékařů, kterých je na naší KHS 17, je o půl roku nižší. Noví lékaři k nám nenastupují, což může být dáno zdánlivou nižší atraktivitou povolání, ale i menším finančním ohodnocením. V rámci curricula se s oborem hygiena a epidemiologie studenti medicíny seznámí, ale pro práci v tomto oboru se nerozhodují. Naše KHS je akreditovaným pracovištěm na vzdělávání v oboru hygiena a epidemiologie, stážují u nás studenti 3. LF UK, Jihočeské a Západočeské univerzity.

Co by mohlo mladé lékaře přesvědčit, aby do hygienické služby nastoupili?
Práce je to samozřejmě jiná než u lůžka, ale nabízíme slušné zacházení a ve většině případů pravidelnou pracovní dobu. Práce hygienika je velmi různorodá, jak práce přímo v terénu, tak pochopitelně i administrativa a propojení s právem, protože, některé věci vymáháme, vydávají se rozhodnutí, stanoviska a my jsme povinni dodržovat právní formu.

Na naší práci je určitě zajímavé i to, že jsme součástí integrovaného záchranného systému, takže se podílíme na řešení krizových situací a připravenosti k jejich řešení v rámci kraje. Máme zpracovaný plán krizové připravenosti KHS, zaktualizovali jsme pandemický plán kraje. Zajišťujeme 24 hodin denně sedm dní v týdnu dostupnost pro základní složky IZS, například pro případ výskytu vysoce nebezpečných nákaz a pro řešení mimořádných situací a nařizujeme opatření k tomu, aby nedošlo k poškození zdraví lidí. Pracovníci KHS jsou členy povodňových komisí a krizových štábů obcí s rozšířenou působností a já jako ředitelka KHS jsem členka bezpečnostní rady kraje.

Myslím si, že jsme zajímavý obor, chybí sice bezprostřední kontakt s pacienty na lůžku, ale pracujeme s lidmi, občany a obor se snaží přispět k tomu, aby nemocí bylo co nejméně. Jsme preventivní obor. Jednou za pět let zpracováváme také zprávu o zdraví obyvatel regionu, kterou projednáváme s krajem, aby mohla být přijata opatření k udržení a zlepšení zdravotního stavu obyvatel našeho regionu. Předchozí zpráva vyšla v roce 2014, další nás čeká v roce 2019. Každoročně také zpracováváme výroční zprávu o činnosti. Zpráva za loňský rok vyšla počátkem května a uvádí se v ní, že v roce 2016 jsme zkontrolovali 1930 stravovacích zařízení, 147 dětských letních táborů, 527 koupališť a dohledáno 59 nebezpečných výrobků. Za zjištěná pochybení ve všech oblastech činnosti jsme uložili 515 sankcí v celkové výši 2 472 800 korun.Mohly by atraktivitu oboru zvýšit i změny ve vzdělávání lékařů?

Zákon 95 zkracuje kmen v hygieně a epidemiologii z pěti let na čtyři roky, což by mělo přispět k tomu, že by do oboru nastoupili noví lékaři, nicméně jsem raději opatrná. Podle mého názoru lékaře částečně asi odrazuje to, že jsme úřad, nejsou v kontaktu s pacienty, k čemuž jsou v době studia na lékařských fakultách vedeni. Pravda ale je, že práce v oboru hygiena a epidemiologie není vykonávána pouze na KHS, lékaři se specializovanou způsobilostí mohou toto povolání vykonávat i v nemocnicích jako ústavní epidemiologové nebo hygienici či ve zdravotních ústavech, Státním zdravotním ústavu, lékařských fakultách či v soukromé sféře.A jak hygienici a epidemiologové pomáhají svou prací poskytovatelům zdravotních služeb?

Vyjadřujeme se ke zřízení všech zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. V rámci těchto řízení poskytujeme konzultace při přípravě projektové dokumentace. Schvalujeme provozní řády zařízení, zejména z hlediska řešení hygienických a protiepidemických opatření k předcházení vzniku a šíření infekce spojené se zdravotní péčí. Konzultace poskytujeme zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách i v oblasti legislativy.

Zdravotničtí pracovníci se na nás obracejí i v rámci konzultací výsledků laboratorních vyšetření u nemocných infekčními nemocemi a ve věci očkování. Epidemiologická šetření, která nařizujeme na základě hlášených infekčních onemocnění, napomáhají zdravotníkům při zjišťování zdroje nákazy. Zajištění protiepidemických opatření pak ve spolupráci se zdravotníky vede k zamezení šíření infekce na další osoby.

Kontroly provádíme ve všech typech zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb. Zaměřujeme se na dodržování schváleného provozního řádu, jak z hlediska postupu, tak z hlediska pracovních podmínek lékařů a sester a dalších pracovníků ve zdravotních a sociálních službách. Nejčastějším problémem při kontrolách je oblast dezinfekce, dále sterilizace, nevyhovující značení sterilního materiálu. Dále pak skladování a likvidace odpadů, nevyčleněné pracovní plochy dle druhu činnosti, nepoužívání osobních ochranných pomůcek a neaktuální provozní řády.

Odstranění zjištěných závad projednáváme s provozovatelem zařízení a zpravidla jsou neprodleně odstraněny. Jen výjimečně přistupuje KHS při zjištění závad k uložení sankcí, a to tehdy, kdy se závady opakují či provozovatele nespolupracuje.Co děláte pro popularizaci oboru nejen v očích lékařů, ale i laické veřejnosti?

Jedním z mých úkolů je, aby se práce hygienické služby více objevovala v médiích. Loni jsem proto v rámci systemizace pro rok 2017 navrhla zřídit pozici tiskové mluvčí pro KHS. Od letošního března na ni nastoupila Dana Šalamunová, která předtím působila na Ministerstvu zdravotnictví a má k oboru blízko. Význam naší práce se snažíme akcentovat i prostřednictvím našich webových stránek a Facebooku, kde lze komunikovat méně formálním způsobem.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky