Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 27. květen 2018 | Svátek má Valdemar
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Domácí péče potřebuje více peněz od zdravotních pojišťoven

Foto: Shutterstock

Domácí péče potřebuje více peněz od zdravotních pojišťoven

Medical Tribune 12/2017
01.06.2017 23:36
Zdroj: MT
Autor: nam
Domácí zdravotní péče je důležitou součástí zdravotní péče o klienta, kterému je možné zajistit ji i mimo nemocniční prostředí. Díky domácí zdravotní péči může být o klienta postaráno kvalitně a efektivně. A to i v případech, kde dřív byla nutná hospitalizace.

Ze zdravotního pojištění je poskytována úhrada za ty výkony, které byly ordinovány ošetřujícím lékařem a mají charakter zdravotní péče. Studie prokázaly, že klienti léčení v domácím prostředí se oproti léčbě v nemocničních zařízeních zotavují rychleji. Velké procento klientů upřednostňuje, je-li to jen trochu možné, tento způsob léčby. Podle dat ČSU z letošního dubna je v Česku kolem 220.000 domácností, jejichž člen potřebuje kvůli dlouhodobé nemoci, postižení či stáří profesionální domácí péči. Vyjádření k problémům domácí zdravotní péče v souvislosti s nedávno skončeným dohodovacím řízením o úhradách ze zdravotního pojištění poskytla MT prezidentka Asociace domácí péče ČR, z.s., Bc. Ludmila Kondelíková.

Prohlubující se personální devastace v oblasti nelékařských zdravotnických pracovníků dopadá na segment domácí péče velmi nepříznivě i z toho důvodu, že úhrada domácí péče z veřejného zdravotního pojištění neumožňuje navyšovat mzdy tak, jak k tomu dochází v lůžkových zdravotnických zařízeních. Přestože došlo k 10% navýšení tarifních platů a analogickému navýšení mezd pracovníků ve zdravotnictví a dalšímu plánovanému nárůstu v roce 2017, je celkové rozdělení deklarovaných 13 miliard pro rok 2017 v jednotlivých segmentech nerovnoměrné a vůči segmentu domácí péče diskriminační.

Práce sestry v domácí péči má svá specifika a zvýšenou náročnost v tom, že kromě samotné práce všeobecné sestry musí zvládnout i dopravu za pacientem (vykonává práci řidiče) a komunikaci s rodinou, včetně edukace pacienta a jeho rodiny, s cílem dosáhnout co nejvyššího možného stupně sebepéče, která v konečném důsledku šetří prostředky veřejného zdravotního pojištění. Tato náročná činnost vyžaduje vzdělané a zkušené všeobecné sestry, které však velmi často volí práci v nemocnici nebo v jiné profesi, která jim umožní vyšší mzdové ohodnocení.

Pokud bude současná stagnace příjmů do segmentu domácí zdravotní péče pokračovat, reálně hrozí snižování kvality poskytované péče a současné omezování přístupu pojištěnců k domácí péči. Následující návrh považuje segment jednohlasně v danou chvíli pro udržení kvality a dostupnosti hrazené domácí péče za minimální. A zároveň cílem segmentu domácí zdravotní péče je zajištění srovnatelných mzdových podmínek pro všechny segmenty sesterské péče. Zástupci segmentu domácí péče dlouhodobě požadují zrušení regulace tzv. absolutní limitací úhrady domácí péče v podobě maximální průměrné úhrady na unikátní rodné číslo stanovené podle referenčního období, jelikož tento způsob limitace úhrady neumožňuje žádné zohlednění případného nárůstu vyžádané ošetřovatelské péče dle potřeb pojištěnců. Regulační omezení u péče indukované je zcela nevhodné, neboť se jedná o péči vyžádanou, kterou odbornost DZP při volné kapacitě nesmí odmítnout. Většina poskytovatelů si sama nemůže péči indikovat, a tedy počet pacientů a rozsah péče ovlivnit.

Již nyní je zřejmé, že tlak na poskytovatele způsobený uvedenou limitací vede poskytovatele k preferování ošetřovatelsky méně náročných pojištěnců, u kterých nehrozí překročení referenčního limitu a v důsledku toho omezení úhrady skutečně odvedené práce.Za provedenou práci náleží mzda – je diskriminační limitace mzdy za vyžádanou práci!

Tento trend, který jednoznačně směřuje k omezování přístupu k hrazené domácí péči u ošetřovatelsky náročných pojištěnců, lze zastavit pouze zakotvením možnosti navýšení úhrady nad stanovený limit v odborně odůvodněných případech. Do této kategorie nepochybně spadají pacienti v terminálním stadiu nemoci. Tito pojištěnci však nejsou zdaleka jediní, u kterých je indikována ošetřovatelsky náročná péče. Patří sem i nevyléčitelně nemocní pacienti vyžadující paliativní péči, kteří však dosud nesplňují kritérium „terminálního stadia nemoci“, dále pacienti v akutním stavu s potřebou pravidelných a častých ošetřovatelských návštěv a další.

Návrh předložený segmentem domácí zdravotní péče zohledňuje nárůst ceny práce nositelů výkonů zakotvený v seznamu zdravotních výkonů s účinností od 1.1.2016, který není možné bez skutečně odpovídajícího navýšení úhrad v praxi realizovat. Zohledňuje rovněž nárůst nákladovosti domácí péče, který je způsoben demografickým vývojem populace, resp. fenoménem „prodlužování života v nemoci“, přičemž dlouhodobě roste i počet pacientů, kteří volí „domácí hospitalizaci“ v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci. Regulace maximální úhradou podle referenčního období bez jakékoli možnosti kompenzace neumožňuje žádné zohlednění individuálních potřeb pojištěnců, a „konzervuje“ výši úhrad na velmi nízké úrovni minulých let. Úhrady v segmentu domácí péče se tak ocitají na samé hranici nákladovosti péče.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky