Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 18. červenec 2018 | Svátek má Drahomíra
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Co v praxi znamená novela zákona o nelékařích?

foto: shutterstock.com

Co v praxi znamená novela zákona o nelékařích?

Medical Tribune 17/2017
02.09.2017 20:19
Zdroj: MT
Autor: Lenka Šnajdrová
Od 1. září 2017 vstupuje v platnost novela zákona č. 96/2004 Sb., která zásadně mění kontrolu celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a podmínky k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Přinášíme přehled toho, co to konkrétně pro sestry, zdravotnické asistenty a další zdravotníky znamená.

Co bude s kredity?

Kreditní systém se ruší, a to pro všechny – nejen pro sestry, ale i pro porodní asistentky, pro laboranty či pro fyzioterapeuty. Kredity se již sbírat nemusejí, ostatně ani nebude kde je sbírat – za vzdělávací akce se už nebudou vůbec udělovat, a kdyby náhodou ano, pak jsou jen symbolické. Pro pořadatele to znamená, že nemusejí své akce posílat ke schválení odborné společnosti.

Co bude s registrací?

Registrace se také ruší – nebude podmínkou k výkonu povolání bez odborného dohledu. Aby zdravotnický pracovník mohl pracovat bez odborného dohledu, musí mít příslušnou kvalifikaci k povolání bez odborného dohledu a být zdravotně způsobilý a bezúhonný. Bezúhonnost se dokládá při vstupu do zaměstnání výpisem z rejstříku trestů, zdravotní způsobilost je rovněž zjišťována vstupní prohlídkou a kvalifikace se získává příslušným studiem. Od příštího roku by měla být zavedena registrace v Národním registru zdravotnických pracovníků, ale to bude prostý zápis a nijak neovlivní odborný dohled. Údaje vedené v brněnském registru tam Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů převede. Národní registr zdravotnických pracovníků bude veden nezávisle na celoživotním vzdělávání a žádné kredity sledovat nebude.

Jak bude vypadat celoživotní vzdělávání sester?

To zákon přesně neurčuje. Povinnost celoživotního vzdělávání ale zůstává v zákoně zachována v souladu s čl. 22 směrnice 2005/36/ES, kde se v písm. b) praví, že členský stát EU v souladu se specifickými postupy každého členského státu zajistí další vzdělávání a odbornou přípravu, aby osoby, které ukončily vzdělávání, byly s to držet krok s vývojem v daném povolání v rozsahu, který je nezbytný pro zachování bezpečného a účinného výkonu tohoto povolání. Vzdělávání by tedy mělo být zajištěno prostřednictvím státu, resp. zaměstnavatelů. Pořád platí, že jestliže zaměstnavatel nějaké vzdělávání vyžaduje, musí je zaměstnanci zaplatit.

Jak se ze zdravotnického asistenta stane praktická sestra?

Všichni, kdo doposud získali kvalifikaci zdravotnického asistenta nebo tento obor právě studují, se budou nově nazývat praktická sestra a budou moci pracovat bez odborného dohledu. Obor Zdravotnický asistent bude na středních zdravotnických školách od školního roku 2019/2020 zrušen a nahrazen oborem Praktická sestra. Osnovy pro obor Praktická sestra se teprve připravují. Stejně tak ještě není jasné, jaké kompetence praktická sestra bude mít – vyhláška o činnostech č. 55/2011 Sb. ještě nebyla novelizována. V každém případě musí mít kompetence nižší než všeobecná sestra. Hovoří se například o tom, že by nemohla např. odebírat krev. Z hlediska její využitelnosti v provozu by pak postavení praktické sestry nebylo až na odborný dohled příliš rozdílné od zdravotnického asistenta.

Jak změní vzdělávání sester model „4 + 1“?

Označení „4 + 1“ je určitá zkratka, která může být zavádějící. Neruší se povinnost vysokoškolského nebo vyššího odborného studia pro získání kvalifikace všeobecné sestry, jak se často uvádí. Absolventi středních zdravotnických škol oboru Zdravotnický asistent/Praktická sestra ale mohou být přijati do vyššího ročníku oboru Všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách. To samé platí pro uchazeče, kteří již mají kvalifikaci porodní asistentky nebo záchranáře. Ředitel školy rozhoduje na základě předchozího vzdělání a rozdílové zkoušky, zda lze přijmout uchazeče do vyššího než prvního ročníku vzdělávání – může jít o přijetí do třetího ročníku, ale také o ročník druhý – pak by se tedy jednalo o model „4 + 2“. Studium musí být řádně zakončeno absolutoriem. Student tedy musí splnit všechny náležitosti studia nikoli za tři, ale za dva nebo jeden rok. Jak moc to bude náročné a kolik zdravotnických asistentů to zvládne, nikdo neví. Zkrácené studium se nabízí pouze budoucím všeobecným/dětským sestrám, nikoli už např. budoucím zdravotním laborantům, kteří již absolvovali obor Laboratorní asistent.

Bude studium v modelu „4 + 1“ jen prezenční, nebo i kombinované?

Zákon formu studia nestanoví, nic nebrání škole, aby přijala uchazeče i do kombinovaného studia, pokud se tak rozhodne. Nezbytným předpokladem ale je, že škola má kombinované studium akreditované. Jestliže nabízí pouze prezenční studium, do kombinovaného nemůže nikoho přijmout.

Jak bude studium ve zkráceném režimu vypadat?

V tom zatím přetrvává řada nejasností. Chce‑li ale být uchazeč přijat do vyššího ročníku než prvního, musí zvládnout učivo prvního, případně druhého ročníku. Jestliže tyto předměty v předchozím studiu neabsolvoval, dělá rozdílové zkoušky. Některé VOŠZ už mají na svých webových stránkách informace o přijímacím řízení pro tento typ studia, např. školy v Ostravě, Karlových Varech, Mladé Boleslavi nebo Trutnově.Co to znamená pro jiné zdravotnické obory?

Kvalifikaci praktické sestry získávají automaticky zdravotničtí záchranáři a porodní asistentky nebo určitá část dětských sester (ty, které vystudovaly VŠ nebo VOŠ v oboru dětská sestra). Ti mohou také získat kvalifikaci všeobecné sestry ročním studiem na VOŠ, pokud splní podmínky přijímacího řízení. Budou pak mít kvalifikace dvě – tu původní a navíc ještě všeobecná sestra, a možná i třetí jako praktická sestra, pakliže původně vystudovali SZŠ v oboru zdravotnický asistent.

Jak lze tedy získat odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry?

Nyní v zásadě třemi způsoby, a to absolvováním:

  • nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester,
  • nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách,
  • studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde‑li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b), byl‑li přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání.

Kdo bude pracovat bez odborného dohledu?

Všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně‑sociální pracovník, optometrista, ortoptista (absolvent bakalářského studijního oboru po prokázání jednoho roku praxe), asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik‑protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, adiktolog, behaviorální analytik, terapeut tradiční čínské medicíny, specialista tradiční čínské medicíny, fyzioterapeut (absolvent Mgr., Bc. studia nebo VOŠ po prokázání jednoho roku praxe a absolvent SZŠ po prokázání deseti let praxe).

Kdo bude pracovat bez odborného dohledu po získání specializované způsobilosti?

Klinický psycholog, klinický logoped, zrakový terapeut, odborný fyzioterapeut, radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, biomedicínský inženýr, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

Kdo bude pracovat pod odborným dohledem?

Psycholog ve zdravotnictví, logoped ve zdravotnictví, asistent behaviorálního analytika, behaviorální technik, laboratorní asistent, ortoticko‑protetický technik, nutriční asistent, asistent zubního technika, řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatel, masér ve zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví, zubní instrumentářka, řidič zdravotnické dopravní služby, autoptický laborant, sanitář.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky