Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 22. červenec 2018 | Svátek má Magdaléna
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Univerzita Karlova jako první vysoká škola v České republice žádá o institucionální akreditaci

Univerzita Karlova jako první vysoká škola v České republice žádá o institucionální akreditaci

15.10.2017 15:10
Zdroj: Univerzita Karlova
Autor: Tisková zpráva
Jednou z nejdůležitějších novinek, které přinesla loňská rozsáhlá novela českého zákona o vysokých školách, je změna v oblasti akreditací. Tato novinka si vyžádala maximální dlouhodobé úsilí a součinnost velkého množství členů akademické obce Univerzity Karlovy.

Za velký úspěch je nepochybně možné považovat, že Univerzita Karlova je první vysokou školou v České republice, která žádá novelou zřízený Národní akreditační úřad pro vysoké školství o institucionální akreditaci, a to pro všech 23 oblastí (viz níže), v nichž vzdělává své studenty.

Žádost je společným výsledkem více než roční usilovné spolupráce v rámci Univerzity Karlovy, do níž se intenzivně zapojilo všech jejích sedmnáct fakult a desítky jejích zaměstnanců, a to za podpory rektorátu a dalších pracovišť. Přípravy započaly již před tím, než 1. září 2016 nabyla účinnosti novela zákona o vysokých školách, a během pravidelných setkání probíhalo zajišťování všech potřebných kroků, které vyžadovaly maximální soustředění a spolupráci celé univerzity. Všem pracovnicím a pracovníkům alma mater, bez jejichž aktivní spolupráce a kritických připomínek by nebylo možné žádost v takto brzkém termínu připravit, dnes vedení Univerzity Karlovy směřovalo velké poděkování.

Vedle samotného zpracování žádosti patřila k nejdůležitějším přípravným krokům především rozsáhlá úprava vnitřních předpisů univerzity, jejích fakult a dalších součástí, která probíhala od letních měsíců roku 2016 do června 2017. Nezbytným, nicméně zásadním krokem bylo rovněž ustavení Rady pro vnitřní hodnocení (http://www.cuni.cz/UK-8096.html) na podzim roku 2016, v němž univerzita získala nejenom samosprávný orgán, který se bude starat o oblast akreditací, ale také pečovat o kvalitu a rozvoj její vzdělávací a vědecké činnosti. Rada je složena z 27 členů, mezi nimiž jsou vynikající akademičtí pracovníci Univerzity Karlovy, kteří kromě svého odborného vhledu disponující cennými zkušenostmi z působení ve vedení univerzity, fakulty či v jiných grémiích, jakož i čtyři zástupci z řad studentů univerzity. Aktivní zapojení studentů do práce v Radě považuje univerzita za přínosné, protože mohou přinášet praktické zkušenosti ze svého studia a navíc Univerzita Karlova získává kritický pohled na to, jak dále rozvíjet své studijní programy.

Další oblastí, které se univerzita v souvislosti se žádostí o institucionální akreditaci věnovala, bylo mezinárodní hodnocení organizované zahraničními odborníky z Evropské asociace univerzit v rámci Institutional Evaluation Programme. O toto hodnocení UK požádala sama a hodnotitelé se během svých dvou návštěv v dubnu a na přelomu května a června 2017 mj. setkali se zástupci vedení univerzity, akademickými pracovníky a studenty celkem šesti fakult. Jednání se odehrávala v přátelském duchu, členové hodnotícího týmu však požadovali důkladné informace o činnosti a plánech Univerzity Karlovy a opakovaně se ujišťovali, že má konkrétní představy, jak se bude dále rozvíjet. Je radostnou zprávou, že tato nezávislá mezinárodní komise ocenila bezchybnou a precizní přípravu podkladů a materiálů univerzitního týmu, otevřenost v přístupu Univerzity Karlovy k hodnoceným oblastem i nasazení, se kterým se akademičtí pracovníci, studenti, vnější spolupracovníci, jakož i vedení univerzity a jejích fakult, do hodnocení zapojili. Univerzita Karlova tímto získala důležitý mezinárodní kritický pohled na svou činnost a doporučení, kterými se bude zabývat, a využije je při svém dalším rozvoji. Závěrečná zpráva z mezinárodního hodnocení je rovněž nedílnou součástí žádosti o institucionální akreditaci.

Celý proces přípravy žádosti o institucionální akreditaci ukázal, že Univerzita Karlova i přes svou velikost a oborovou rozmanitost dokáže efektivně zmapovat a nastavit zrcadlo své vzdělávací a vědecké činnosti včetně reflexe kvality, a to i přes velký časový tlak a velkou určitou nejistotu danou poměrně krátkým přechodným obdobím, které novela vysokým školám poskytuje.

V době, kdy před univerzitou stojí neméně náročný proces schvalování nových studijních programů, je žádost o institucionální akreditaci skvělou zprávou. Univerzita Karlova si totiž spočítala, že tři roky pro přechod na nový systém se sice může zdát jako dostatečně dlouhá doba, ale mají-li být v akademickém roce 2019/2020 otevřeny nové studijní programy, musí být také s předstihem vše připraveno a nelze ztrácet čas. Musí vzniknout zcela nový vnitřní akreditační proces a být provedena transformace studijních programů. Již v příštím roce musí být nové studijní programy schváleny, aby mohla univerzita vyhlásit přijímací řízení a studenti pocítili pouze pozitivní změny tohoto nového procesu.

Udělení institucionální akreditace stvrzuje způsobilost vysoké školy v příslušných oblastech vzdělávání samostatně vytvářet, schvalovat, uskutečňovat a kontrolovat studijní programy. Institucionální akreditace tak dokládá, že jde o instituci, která vedle dostatečné šíře vzdělávací činnosti v dané oblasti vzdělávání rovněž soustavně dbá na její kvalitu a která poskytuje dostatečné záruky pro její dlouhodobý koncepční rozvoj. Silná akademická samospráva a vysoké nároky na vlastní činnost přitom jsou hodnoty, k nimž se akademické společenství Univerzity Karlovy soustavně hlásí, jak také ve svých záměrech konstatoval mezinárodní hodnotící tým.

Univerzita Karlova si od institucionální akreditace slibuje zejména posílení své samosprávné působnosti a tím i odpovědnosti celého akademického společenství za vzdělávací činnost, další rozvoj mezioborové a mezifakultní spolupráce či integraci stávajících, obsahově blízkých studijních programů do větších celků tam, kde se to ukáže jako vhodné. Skutečnost, že institucionální akreditace představuje pro Univerzitu Karlovu významnou příležitost, zdůraznily i výsledky mezinárodního hodnocení.

Hlubší diskuze o další koncepci rozvoje vzdělávací činnosti univerzity a pojetí jejích studijních programů bude v nejbližší době pokračovat v rámci kulatých stolů s jednotlivými fakultami, které se budou týkat příprav na akreditaci studijních programů schvalovaných v souladu s novelizovaným zněním zákona o vysokých školách. Snahou univerzity bude využít všech nových procesů a nástrojů, které novela nabídla a které si v uplynulém období vytvořila, aby její programy byly kvalitnější a atraktivnější.

Vedle institucionální akreditace tak Univerzita Karlova rovněž stojí před výzvou, jak dosáhnout větší přehlednosti struktury svého vzdělávání. Každá fakulta musí vyhodnotit strukturu a koncepci své vzdělávací činnosti. Nová entita v oblasti vzdělávání, jež zastřešuje studium v obsahově blízkých studijních programech, pak podněcuje fakulty podobného zaměření k daleko větší spolupráci, než tomu bylo dříve. Nové programy by měly tvořit větší a konkurenceschopnější celky, v nichž současně bude studentovi ponechána volnost, aby si své vzdělání dotvářel sám. K tomu může využít celé šíře disciplín, které jsou na univerzitě rozvíjeny, jak ukazuje i seznam oblastí, v nichž univerzita o institucionální akreditaci žádá:

 • biologie, ekologie a životní prostředí,
 • ekonomické obory,
 • farmacie,
 • filologie,
 • fyzika,
 • historické vědy,
 • chemie,
 • informatika,
 • matematika,
 • mediální a komunikační studia,
 • neučitelská pedagogika,
 • politické vědy,
 • právo,
 • psychologie,
 • sociologie,
 • tělesná výchova a sport; kinantropologie,
 • učitelství,
 • vědy o umění a kultuře,
 • vědy o Zemi,
 • všeobecné lékařství a zubní lékařství,
 • zdravotnické obory.


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky