Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 22. říjen 2018 | Svátek má Sabina

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Manipulaci ostrými předměty považuje za rizikovou přes 95 % zdravotníků

Foto: Shutterstock

Manipulaci ostrými předměty považuje za rizikovou přes 95 % zdravotníků

27.12.2017 07:12
Zdroj: B.Braun CZ/SK
Autor: Tisková zpráva
Manipulaci ostrými předměty ve zdravotnictví označilo za rizikovou činnost 97,2 % zaměstnanců nemocnic a 95 % studentů zdravotnických škol.

Manipulaci ostrými předměty považuje za rizikovou přes 95 % zdravotníků. největší riziko stále přináší vracení krytek na jehly. Tisková zpráva Praha, 28. prosince 2017 Manipulaci ostrými předměty ve zdravotnictví označilo za rizikovou činnost 97,2 % zaměstnanců nemocnic a 95 % studentů zdravotnických škol. Vyplynulo to ze studie Aesculap Akademie (AAK), kterou provedla její pracovní skupina Bezpečnost personálu pod záštitou České asociace sester. „Bezpečnost personálu je jedním z našich klíčových témat, které se snažíme přetavit do praktických workshopů pro zdravotníky. Naší poslední studie se zúčastnilo přes 2000 zdravotníků nebo studentů a ukázalo se, že v bezpečnosti personálu ve vztahu k manipulaci s ostrými předměty jsou stále jak edukativní, tak technické mezery,“ říká manažer Aesculap Akademie a marketingu RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA.

Stres, nedostatek času a nespolupracující pacienti zvyšují riziko poranění

Šetření probíhalo v roce 2016 v sedmi nemocnicích a v šesti zdravotnických školách po dobu 6 měsíců. Zúčastnilo se ho celkem 1744 zaměstnanců nemocnic (ZN) a 540 studentů zdravotnických škol (S). Konkrétně se jednalo o studenty ze tří vysokých škol, jedné vyšší odborné školy a dvou středních s vyšší odbornou školou.

Mezi hlavní cíle šetření patřilo zjistit, jaké osobní ochranné pracovní prostředky a zdravotnické prostředky s bezpečnostními prvky jsou dostupné na dotazovaných pracovištích, v jaké míře je prováděna teoretická výuka s tématem ochrany zdraví a jak jsou minimalizována rizika při praktické výuce studentů škol.

Jako nejrizikovější činnost označili zaměstnanci i studenti manipulaci s ostrými předměty, a to zejména vracení krytů na jehly a nevhodnou likvidaci ostrých zdravotnických nástrojů jako kontaminovaného odpadu. Za nejčastější příčinu poranění označili respondenti stres, nedostatek času, nedodržování standardů a nespolupracující pacienty. Na otázku, jaké prostředky k prevenci poranění ostrými předměty respondenti na pracovišti používají, odpověděli obě skupiny shodně, že v 96 % ochranné rukavice. U dalších pomůcek se objevily u obou skupin rozdíly. Zmíněn byl například ochranný plášť, ochranné brýle nebo ústenka. Při dotazování na zdravotnické prostředky s bezpečnostní funkcí uvedlo 90 % zaměstnanců a 71,5 % studentů, že je znají. Na dotaz, o jaké prostředky se jedná, uváděli respondenti v obou skupinách více než v 80 % box na ostré předměty a bezpečnostní zámky na kanylách (ZN 46,9 % a S 27,6 %).

Respondenti deklarují znalost správného postupu při poranění, velká část z nich se ale usvědčí z chyby

Při dotazování na znalost postupu při poranění ostrými předměty ve zdravotnictví odpověděla skupina zaměstnanců nemocnic, že zná správný postup v 99,6 % případů a skupina studentů v 96 %. Při detailnější analýze daného postupu však byly prokázány velké rozdíly v odpovědích, zda a kdy je třeba nechat ránu krátkodobě krvácet, či krvácení ihned zastavit. 89,8 % studentů přitom uvedlo, že byli v rámci výuky nebo odborné praxe seznámeni s pravidly správného ošetření.

Celkem 41,3 % studentů dokonce explicitně zmínilo, že v učebnách ošetřovatelství používají zdravotnické prostředky s bezpečnostními prvky. Velmi zajímavé však bylo, že dezinfekci v této souvislosti jmenovalo pouze 1,5 % respondentů. „Kvůli větší bezpečnosti pacientů i personálu zařazujeme mimo jiné do našich kurzů pravidelně i dezinfekci rukou. Ač by se to mohlo považovat za triviální záležitost, vycházíme ze zkušenosti, že všichni zdravotníci ji nějakým způsobem provádějí, ale často ji převzali mimoděk například od staršího kolegy, a to ne úplně optimálně,“ zmiňuje Martin Kalina. V otázce prevence a vzdělávání se téměř třetina zaměstnanců (30, 2 %) a více než pětina studentů (21, 2 %) vyjádřila, že se za posledních dvanáct měsíců zúčastnila školení, semináře nebo konference věnované zkoumané problematice. Nejčastěji podobné akce navštěvují zdravotníci ambulantních provozů. U otázky, zda ovlivňuje délka praxe četnost poranění ostrým předmětem, odpovědělo 67,4 % zaměstnanců a 60,2 % studentů, že nikoliv. Pravděpodobnost, že respondent ví, kde hledat informace o možnostech prevence poranění ostrými předměty, se statisticky zvyšovala s věkem a délkou praxe (63,8 % u praxe kratší než 5 let a 80,9 % u praxe delší než 21 let).

Výsledky jednoznačně ukazují, že zaměstnanci nemocnice logicky vykazují statisticky vyšší znalosti a vědomosti ve zkoumané problematice, nicméně i skupina studentů několikrát prokázala velmi uspokojivou úroveň. Cestou předávání úspěšných modelů ve vzdělávání jsou nejen kurzy v rámci celoživotního vzdělávání, ale i pregraduální sdílení zkušeností profesionálních odborníků se studenty, například formou odborných konferencí, jak se to děje ve spolupráci Aesculap Akademie a Vysoké školy zdravotnické, o.p.s.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky