Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 18. srpen 2019 | Svátek má Helena
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Novinky v kardiologii v roce 2017: magnetická rezonance

foto: archív Kliniky zobrazovacích metod FN Plzeň

Novinky v kardiologii v roce 2017: magnetická rezonance

13.05.2018 13:58
Zdroj: MT
Autor: kry
Přehledový článek o novinkách v neinvazivních zobrazovacích metodách přinesl shrnutí nejdůležitějších publikací týkajících se využití magnetické rezonance v kardiologii.

Magnetická rezonance (MR) je s úspěchem využívána k diagnostice kardiálních nemocí. Mezi vzácné diagnózy patří talasémie major, kde se pomocí MR hodnotí obsah železa v myokardu a léčba podle výsledků vyšetření magnetickou rezonancí dramaticky snížila mortalitu pacientů. Ve studii s 481 postiženými talasémií byla myokardiální fibróza, zjištěná v pozdní fázi vyšetření gadoliniem enhancovaných lézí, významně asociována s výskytem závažných nežádoucích příhod (HR 10,9, p < 0,001), s homogenním přetížením myokardu železem (HR 5,6, p = 0,016) a levokomorovou dysfunkcí (HR 4,33, p=0,011).

Prognostický význam vyšetření pozdních gadoliniem enhancovaných lézí (late gadolinium enhancement, LGE) byl předmětem mnoha dalších vědeckých výzkumů a metaanalýz.

Metaanalýza 7 studií s celkem 425 pacienty se systémovou amyloidózou prokázala téměř pětkrát vyšší mortalitu pacientů s průkazem myokardiální fibrózy na LGE (OR 4,96, 95% CI 1,90-12,93%; p = 0,001).

U sarkoidózy byly shrnuty výsledky 10 studií s celkem 760 pacienty. Přítomnost LGE byla spojena s trojnásobným zvýšením celkové mortality a desetinásobným zvýšením kompozitního endpointu, který zahrnoval komorové arytmie, výboje ICD nebo náhlou srdeční smrt.

Ve studii se 399 pacienty s dilatovanou kardiomyopatií a EF LK nad 40% byla přítomnost tzv. midwall fibrózy v LGE spojena s 9,2krát vyšším rizikem kompozitního endpointu náhlé srdeční smrti a odvrácené náhlé srdeční smrti.

Studie s pacienty po ortotopické transplantaci srdce sledovala prognostický význam LGE. Nejsilnějším prediktorem závažných kardiovaskulárních příhod byla vaskulopatie allograftu následovaná významností nálezu LGE a procentu LGE z hmotnosti levé komory.

Potencionální aplikací LGE je rovněž léčba fibrilace síní. LGE může být použito v detekci fibrózy levé síně jako prediktoru rekurence fibrilace síní po ablaci arytmie. Pomocí LGE lze také zobrazit sinoatriální uzel, což v kombinaci s LGE levé síně může vést k přesnějšímu zacílení ablace arytmie

Zatímo LGE je jedinečné v zobrazení jizvy a fokální fibrózy myokardu, T1 vážené obrazy umožňují detekci a kvantifikaci difuzních myokardiálních procesů, jako je zánět či fibróza. Ve studii s pacienty po STEMI vědci zjistili, že rozdílné prahy v T1 obrazech mohou odlišit reverzibilní od ireverzibilního postižení myokardu. V jiné studii vědci kvantifikovali frakci extracelulárního objemu v akutním období po STEMI, která korelovala s velikostí ohrožené oblasti (hodnocené v T2 vážených obrazech) a s finální velikostí infarktu hodnocenou pomocí LGE po 3 měsících od infarktu. Další studie sledovala T1 MR obraz neinfarktové zóny u STEMI. Zvýšení nativních T1 hodnot v této zóně bylo zaznamenáno u pacientů s větším infarktem, menší regenerací myokardu a horší systolickou funkcí levé komory, rovněž byl zaznamenán i vyšší počet závažných kardiovaskulárních příhod. Hodnocení neinfarktových oblastí u pacientů se STEMI může mít klinický význam a může být použito ke zpřesnění rizikové stratifikace pacientů po infarktu myokardu.

Pomocí multiparametrické magnetické rezonance je možné hodnotit fyziologické procesy in vivo. U pacientů s diabetem byla provedena zátěžová MR s adenosinem k určení myokardiálního perfuzního indexu, dále MR měření myokardiální oxygenace a MR spektroskopie sledující energetické procesy v myokardu. Z výsledků vyplývá, že mikrovaskulární dysfunkce u diabetu zvýrazňuje narušené energetické procesy v myokardu při zátěži. Autoři zdůraznili význam multiparametrické MR ve studiu patofyziologických procesů.

Delgado V, Knuuti J, Plein S, Achenbach S, Bax JJ. The year in cardiology 2017: imaging. Eur Heart J. 2018 Jan 21;39(4):275-285. doi: 10.1093/eurheartj/ehx759.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky