Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 21. květen 2019 | Svátek má Monika
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Apixaban u pacientů s terminálním selháním ledvin

Apixaban u pacientů s terminálním selháním ledvin

Medical Tribune 24/2018
26.11.2018 10:08
Zdroj: MT
Autor: red

Cílem studie, kterou nedávno uveřejnil časopis Circulation, bylo zjistit bezpečnost užívání apixabanu u pacientů s fibrilací síní (FS) a s ledvinným selháním vyžadujících dialýzu. Pacienti s terminálním stadiem ledvinného selhání (na dialýze) jsou vyloučeni z klinických studií zkoumajících bezpečnost a účinnost přímých perorálních antikoagulancií (DAOC, direct acting oral anticoagulants) u pacientů s FS. Nedávné informace vyvolaly pochybnosti o bezpečnosti dabigatranu a rivaroxabanu. Apixaban nebyl v této souvislosti hodnocen.

Autoři proto provedli retrospektivní kohortní studii u pacientů čerpajících zdravotní péči v systému Medicare. Data byla získána z amerického registru ledvinných onemocnění (US Renal Data System). Do sledování byla zařazena data od pacientů v dialyzačním programu užívajících buď apixaban, nebo warfarin pro FS v období od října 2010 do prosince 2015.

Rozdíly mezi skupinami ve výskytu iktu nebo systémové embolizace, závažného krvácení, gastrointestinálního krvácení, intrakraniálního krvácení a úmrtí byly hodnoceny pomocí Kaplanovy–Meierovy analýzy a Coxovy regresní analýzy.

Do studie byla zařazena data 25 523 pacientů (45,7 % žen, 68,2 ± 11,9 roku), z toho 2 351 pacientů užívalo apixaban a 23 172 pacientů bylo léčeno warfarinem. V průběhu sledovaného období byl pozorován nárůst pacientů léčených apixabanem, takže v roce 2015 jím bylo léčeno 26,6 procenta pacientů.

Mezi oběma porovnávanými skupinami nebyl shledán rozdíl ve výskytu iktů a systémové embolizace (HR = 0,88; 95% CI 0,69–1,12; p = 0,29), ale apixaban byl spojen s výrazně nižším rizikem závažného krvácení (HR = 0,72; 95% CI 0,59–0,87; p < 0,001).

Při další analýze bylo zjištěno, že standardní dávka apixabanu (5 mg dvakrát denně, n = 1 034) vedla k signifikantně nižšímu výskytu iktů, systémové embolizace a k méně úmrtím v porovnání s redukovanou dávkou (2,5 mg dvakrát denně, n = 1 317) (HR = 0,61; 95% CI 0,37–0,98; p = 0,04 pro iktus/systémovou embolii; HR = 0,64; 95% CI 0,45–0,92; p = 0,01 pro úmrtí) nebo warfarin (HR = 0,64; 95% CI 0,42–0,97, p = 0,04 pro iktus/systémovou embolii; HR = 0,63; 95% CI 0,46–0,85; p = 0,003 pro úmrtí).

U pacientů s FS na dialýze může být užívání apixabanu spojeno s nižším rizikem závažného krvácení ve srovnání s warfarinem. Standardní dávkování apixabanu 5 mg dvakrát denně vede ke snížení výskytu iktů, tromboembolismu a ke snížení mortality.


Zdroj: Siontis KC et al. Outcomes Associated With Apixaban Use in Patients With End-Stage Kidney Disease and Atrial Fibrillation in the United States. Circulation. 2018 Oct 9;138(15):1519–1529.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky