Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 21. květen 2019 | Svátek má Monika
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ocrelizumab pomáhá uchovat funkce horní končetiny

Ocrelizumab pomáhá uchovat funkce horní končetiny

Medical Tribune 24/2018
26.11.2018 10:11
Zdroj: MT
Autor: red

Nová studie prokazuje, že ocrelizumab pomáhá uchovat funkce horní končetiny u pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou (PP RS).Klinická studie fáze III zjistila, že léčba ocrelizumabem u pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou pomáhá zachovat sílu a funkci horních končetin. Výsledky byly uveřejněny v časopise Multiple Sclerosis Journal.

Postupná ztráta funkce a obratnosti horních končetin, rukou a paží je společným příznakem všech nemocných s roztroušenou sklerózou (RS), který je však vystupňován zejména u pacientů s progresivním onemocněním. Pro handicapované nemocné, kteří mají potíže s chůzí, je zachování funkcí horních končetin zcela klíčové pro kvalitu života, možnost zaměstnání a soběstačnost. Proto je důležité objektivizovat postižení HK a monitorovat funkce i s ohledem na posuzování účinnosti terapie. Kurtzkeho škála disability (EDSS, Expanded Disability Status Scale) totiž nezohledňuje v plné míře funkční stav HK, a to zejména u nemocných s PP RS.

Proto byl navržen další test k sledování funkcí u nemocných s RS, tzv. Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC), který zahrnuje i kvantitativní hodnocení funkcí HK – test s devíti otvory (Nine-Hole Peg Test, 9HPT) a posouzení kognice.

Pomůcky na 9HPT se skládají z kontejneru s devíti kolíky a dřevěného nebo plastového bloku s devíti prázdnými otvory. Sedící pacient uchopí všech devět kolíků a co nejrychleji je umístí do otvorů. Pak pacient znovu co nejrychleji odstraní kolíky z otvorů a vrátí je do kontejneru. Čas potřebný k dokončení úkolu je zaznamenán.Ocrelizumab a ORATORIO

Ocrelizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která byla jako první léčivý přípravek schválena nejen pro remitentní- relabující RS, ale i pro PP RS.

ORATORIO je randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie fáze III, která zahrnovala 732 pacientů s PP RS ve věku 18–55 let. Léčba ocrelizumabem vedla ke zpomalení progrese onemocnění, jak bylo hodnoceno po 12 a 24 týdnech podle škály EDSS, podle rychlosti chůze v délce 25 stop, podle objemu mozkových lézí a podle atrofi zace mozku.

V poslední analýze se vědci zaměřili konkrétně na účinky ocrelizumabu na funkci HK u těchto pacientů. V prodloužení studie ORATORIO (120 týdnů) byl 9HPT měřen na začátku sledování a dále každých 12 týdnů. Obě ruce byly testovány dvakrát (nejdříve dominantní ruka). Analyzované cíle zahrnovaly změny v době potřebné k dokončení 9HPT a podíl pacientů s potvrzeným 20% nebo větším zhoršením (zpomalením) v tomto testu.

Výzkumníci analyzovali výsledky celé skupiny pacientů i pacientských podskupin: pacienty s abnormálním skóre 9HPT (tj. více než 25 sekund) ve srovnání s pacienty s normálním skóre (25 sekund nebo méně) a pacienty se skóre EDSS 6,0 a vyšším, což odpovídá významnému zhoršení chůze, kdy nemocný potřebuje k ujití i minimální vzdálenosti oporu. Léčba ocrelizumabem snížila riziko potvrzené progrese o 20 procent nebo více ve skóre 9HPT u obou rukou v 12. a v 24. týdnu, a to jak u celkové populace pacientů, tak u pacientů s abnormálními hodnotami 9HPT na počátku léčby. Podobné rozdíly byly zjištěny u vyšších potvrzených stupňů progrese (25, 30 a 35 procent, což znamená větší poškození funkce HK).

Další data potvrdila „významné zlepšení“ ve skóre 9HPT od výchozího stavu ve 120. týdnu u pacientů léčených ocrelizumabem ve srovnání s pacienty, kterým bylo podáváno placebo. Tyto nálezy byly konzistentní v analýzách u všech podskupin.

Výsledky této práce potvrzují, že ocrelizumab mírní progresi postižení funkce horních končetin podle výsledků testu 9HPT. Udržení dobré funkce horních končetin je velmi významné i pro pacienty upoutané na invalidní vozík, upozornili autoři studie.


Zdroj: MS News Today 15. 11. 2018Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky