Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 10. červenec 2020 | Svátek má Libuše a Amálie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Co nového přineslo ESMO 2019?

Co nového přineslo ESMO 2019?

Medical Tribune 21/2019
01.11.2019 12:25
Zdroj: MT
Autor: pak

Hlavní snahou ESMO je, aby pravidelné kongresy byly vždy těmi nejpřínosnějšími setkáními pro onkology, vědce, zástupce pacientů, novináře a farmaceutické společnosti z celého světa, aby se zde podělili o zkušenosti a informace, seznámili se s nejnovějším výzkumem a dosaženým pokrokem v onkologii a aby prezentovaná vědecká zjištění mohla být co nejefektivněji přetransformována do lepší péče o pacienty.Co významného tedy přinesl letošní kongres ESMO 2019 v Barceloně?

Inhibitory PARP přetvářejí způsob léčby u karcinomu ovaria

Donedávna byl pokrok v léčbě tohoto u žen sedmého nejčastějšího karcinomu jen velmi pomalý. Benefit intraperitoneální chemoterapie a angiogenetických inhibitorů nedosáhl očekávaného rozsahu. První linie léčby stále spočívá na chemoterapii s karboplatinou a paclitaxelem. Přidání angiogenetického inhibitoru bevacizumabu vykazuje jen mírný benefit. Druhou linií léčby byla dosud chemoterapie na bázi platiny.

V současné době však můžeme sledovat velké pokroky při začlenění inhibitorů poly‑adenosindifosfát‑ribózo‑polymerázy (PARP) v pozdějších liniích léčby, obzvláště u pacientů s BRCA (BReast CAncer – tumor supresorové geny) mutantními tumory. Efektivita inhibitorů PARP a jejich kombinací s dalšími cílenými účinnými látkami je nyní využívána v ranějších liniích léčby. Na kongresu byly představeny příznivé výsledky hned tří studií (fáze III), které pravděpodobně povedou ke změně role inhibitorů PARP v léčbě nově diagnostikovaného pokročilého karcinomu ovaria.

Studie PRIMA/ENGOT‑OV26/ /GOG‑3012 u 733 pacientek potvrdila, že udržovací léčba niraparibem po chemoterapii na bázi platiny podstatně prodlužuje přežití bez progrese (PFS – progression‑free survival) ve srovnání s placebem. U pacientek s HRD+ (homologous recombination deficiency) došlo k více než dvojnásobnému prodloužení PFS (21,9 vs. 10,4 měsíce). Podobné výsledky přinesla i studie PAOLA‑1/ENGOT‑OV25, která sledovala účinnost inhibitoru PARP v kombinaci s bevacizumabem v první linii léčby. Výsledky prokázaly, že kombinace olaparibu a bevacizumabu jako udržovací léčby po chemoterapii na bázi platiny významně zlepšila PFS ve srovnání s placebem plus bevacizumabem (22,1 vs. 16,6 měsíce, u pacientek s mutací BRCA 37,2 vs. 21,7 měsíce).

A konečně třetí studie zkoumala inhibici PARP bez předchozí selekce pacientek podle mutace BRCA. Studie VELIA/ GOG‑3005 byla první studií fáze III testující účinnost veliparibu v přední linii léčby u 757 pacientek, kdy byla porovnávána léčba paclitaxelem a karboplatinou s přidáním veliparibu nebo bez něho. Veliparib užitý při prvoliniové chemoterapii, po níž byl veliparib podáván v udržující léčbě jako monoterapie, významně zvýšil PFS napříč celou zkoumanou populací (23,5 vs. 17, 3 měsíce), ještě většího benefitu bylo dosaženo v kohortě pacientek s mutací BRCA (34,7 měsíce vs. 22 měsíců).

„Nyní máme tři studie fáze III dokládající smysluplné zlepšení PFS při užití inhibitorů PARP v první linii léčebné terapie u pacientek s karcinomem ovaria přesahující skupinu pacientek s mutací BRCA, což rozšiřuje populace žen mající benefit z léčby inhibitory PARP. Úroveň deficience homologní rekombinace je však důležitá. Nejvýznamnější zlepšení bylo potvrzeno právě u pacientek s mutací BRCA,“ uvedla dr. Susana Banerjee (Royal Marsden NHS Foundation Trust and Institute of Cancer Research). Prezentovaná data ukazují podstatné rozšíření role inhibitorů PARP v léčbě karcinomu ovaria. Niraparib, podobně jako olaparib, zásadně zvyšuje PFS jako udržovací léčivo, a to zejména u populace s HRD. Úspěšné výsledky vykazuje i veliparib, a to jak v udržovací léčbě, tak i při užití v kombinaci s prvoliniovou chemoterapií. V současné době pokračují další studie fáze III zkoumající účinnost a bezpečnost léčby inhibitory PARP v kombinaci s imunoterapií a očekává se, že přinesou další zlepšení léčby tohoto onemocnění.Inhibitory CDK4/6 v léčbě před‑ i postmenopauzálních žen s HR+/HER2–

Data prezentovaná na ESMO potvrdila, že kombinovaná terapie inhibitory cyklin‑depedentní kinázy 4/6 (CDK4/6) s endokrinní léčbou konzistentně a signifikantně zlepšuje výsledky léčby u pacientek s hormonálně pozitivním, HER2 negativním metastatickým karcinomem prsu. Výsledky byly potvrzeny hned v několika studiích (MONARCH 2, MONALEESA‑3, PALOMA‑3) a v různých liniích léčby bez ohledu na to, jaké endokrinní terapie bylo použito.

U všech tří inhibitorů CDK4/6 bylo již dříve potvrzeno prodloužené přežití bez progrese v různých liniích léčby HR+/HER2– karcinomu prsu v kombinaci s NSAI nebo fulvestrantem. Nové výsledky všech tří zmíněných studií ukázaly, že došlo ke zlepšení celkového přežití (OS) u těchto pacientů při kombinaci fulvestrantu s abemaciclibem/ribociclibem/ palbociclibem. V těchto studiích byly zastoupeny pacientky s různým stupněm endokrinní rezistence, navíc studie MONALEESA‑3 zahrnovala také kohortu postmenopauzálních pacientek, které byly léčeny inhibitorem CDK4/6 a fulvestrantem v první nebo druhé linii léčby. Jde o první studii ukazující benefit OS při kombinované terapii s fulvestrantem u této skupiny žen.

Všechna prezentovaná data podle prof. Nadii Herbeckové (University of Munich) ukazují vynikající a konzistentní výsledky, a navíc výsledky z první linie léčby potvrzují, že k léčbě inhibitory CDK4/6 by se mělo přistupovat v co možná nejčasnějším stadiu onemocnění. I přes nová zjištění stále zůstává řada otázek, např. zda preferovat některý z inhibitorů u konkrétních podskupin onemocnění nebo jaké je nejlepší sekvencování léčby – pokud léčíme pacientku inhibitorem CDK4/6 s fulvestrantem v první linii, jaký režim by měl být zvolen v dalších liniích léčby?

Tyto otázky mohou být důležité zejména pro pacientky s mutací tumoru PIK3CA, např. data prezentovaná na jednom z prezidentských sympozií spolu s již publikovanými údaji posílila indikaci inhibitorů CDK4/6 s endokrinní léčbou jako standard terapie pro pacientky s HR pozitivním/HER2 negativním karcinomem prsu. „Existují jemné rozdíly v bezpečnostním profilu mezi těmito třemi inhibitory a doporučeními v jejich managementu. Výběr toho nejsprávnějšího by měl být založen na individuální charakteristice pacientky a předchozí léčbě. Nežádoucí účinky této léčby jsou se správnými znalostmi a tréninkem zvladatelné. Je třeba si uvědomit, že ne každé pacientce se dostane možnosti druhé linie léčby – některé jsou příliš nemocné nebo již další léčbu podstupovat nechtějí, neměli bychom jim tedy odepírat tyto léky, obzvláště nyní, kdy již víme, že je u nich potvrzen klinicky významný vliv na přežití,“ uvedla prof. Herbecková.Blížíme se k bodu zvratu u metastatického karcinomu prostaty?

Nové výsledky cílené léčby a imunoterapie, prezentované na kongresu ESMO, pravděpodobně změní klinickou praxi v léčbě metastatického karcinomu prostaty. Takovému závěru nasvědčují poznatky získané ze studií PROfound a Check Mate 9KD.

Multicentrická randomizovaná studie fáze III PROfound hodnotila efektivitu a bezpečnost olaparibu oproti enzalutamidu nebo abirateronu u 387 pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty, u kterých selhala předchozí hormonální léčba a mají tumorovou mutaci v jednom z 15 genů zahrnutých v homologní rekombinační opravě (homologous recombination repair – HRR). Studie prokázala klinicky smysluplný benefit u radiologického PFS u léčby olaparibem u mužů s mutací BRCA1, BRCA2 a ATM. Užití olaparibu rovněž ukázalo zlepšení u poměru objektivní odpovědi (objective response rate – ORR). Olaparib snížil riziko progrese nemoci o 66 procent u pacientů s alteracemi v BRCA1, BRCA2 a ATM. U mužů s mutacemi v genech HRR pak bylo riziko progrese sníženo o 51 procent.

Novou naději na efektivnější léčbu dávají i výsledky studie fáze II CheckMate 9KD. Tato studie hodnotí kombinovanou léčbu nivolumabem s docetaxelem, rucaparibem nebo enzalutamidem. Získaná data ukazují, že kombinace fungují, přesto je k ověření efektivity imunoterapie v léčbě karcinomu prostaty zapotřebí získat více údajů.

Prof. Silke Gillessenová Sommerová (University of Manchester, UK) mimo jiné říká: „Měli bychom se obecně stavět kladně vůči efektivitě kombinací imunoterapie a chemoterapie, ale potřebujeme získat více dat, než uvedeme nějaké závěry. Potřebujeme zjistit, proč někteří pacienti mají hlubokou a trvající odpověď na léčbu inhibitory PARP a imunoterapii, a odhalit, jak toho můžeme dosáhnout i u dalších pacientů.“Nadějné aktualizované výsledky studie BEACON pro pacienty s CRC

Studie BEACON poprvé ukázala, že léčba kombinací tří cílených účinných látek – encorafenibu, cetuximabu a binimetinibu – vede k lepším výsledkům u pacientů s metastatickým karcinomem kolorekta pozitivním na mutaci BRAF V600E, u kterých selhala prvoliniová léčba. Tato terapie trojkombinací vyvolává silnou inhibici aktivity BRAF kinázy u uvedených pacientů.

U pacientů s pokročilým karcinomem kolorekta (colorectal cancer – CRC) i dalších onkologických onemocnění je přítomnost mutace BRAF asociována se špatnou prognózou. Jak se ale ukazuje, nové možnosti léčby a specifické genomické testy mohou mít pro tyto pacienty významný přínos. Výsledky studie BEACON pak ukázaly bezprecedentní zlepšení mediánu OS v druhé linii léčby CRC. Jak říká prof. Andres Cervantes (Hospital Clinico Universitario de Valencia, Spain), klinické hodnocení BEACON je klinickou praxi měnící studie, jež ukázala benefit léčebného režimu, který se v zásadě vyhýbá užití chemoterapie. I když tato kombinace byla zatím ověřena jen pro 2. linii léčby, zaslouží si rozšíření i do první linie léčby. Pozitivní zprávu přinesla i další retrospektivní studie se 75 pacienty s mutací BRAF V600E, která ukázala, že ke zlepšení výsledků léčby u této kohorty nemocných dochází po chirurgické resekci jaterních metastáz.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky