Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. listopad 2019 | Svátek má Alžběta
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Krátce

Krátce

Medical Tribune 22/2019
08.11.2019 10:29
Zdroj: MT
Autor: red

DALŠÍ NADĚJE PRO ÚČINNĚJŠÍ LÉČBU POKROČILÝCH SOLIDNÍCH NÁDORŮ

Společnost Boehringer Ingelheim přistoupila ke klinickému testování prvního pan‑KRAS inhibitoru BI 1701963. Výsledky byly představeny a získány z programu společnosti pan‑KRAS zahrnujícího BI 1701963, který je zkoumán samostatně i v kombinaci s inhibicí MEK v probíhající klinické studii fáze I u pacientů s nádorovým onemocněním. Přibližně 15 procent všech druhů nádorových onemocnění může být potenciálně blokováno touto sloučeninou, a to zacílením na všechny hlavní onkogenní mutace KRAS. Předpokládá se, že duální blokáda dráhy KRAS kombinující inhibici pan‑KRAS a MEK má potenciál dále zvýšit účinnost léčby.

Na mezinárodní konferenci AACR‑NCI‑EORTC o molekulárních cílech a onkologických léčivech v Bostonu v USA byla představena nadějná předklinická data programu pan‑KRAS, zahrnující novinku, perorální inhibitor BI 1701963. Na základě těchto výsledků byla sloučenina posunuta do fáze I klinického testování samostatně i v kombinaci s trametinibem u pacientů s různými typy pokročilých solidních nádorů s mutacemi KRAS. K mutacím KRAS dochází u jednoho ze sedmi případů všech metastatických nádorů u lidí, čímž se stává nejčastěji mutovaným onkogenem způsobujícím nádorová onemocnění s mírou mutace více než 90 procent u nádorů pankreatu, více než 40 procent u karcinomu konečníku a více než 30 procent u plicních adenokarcinomů. Téměř 40 let selhávaly pokusy vyvinout potřebné inhibitory. Teprve nedávno začaly být klinicky testovány slibné sloučeniny zaměřené na specifickou mutaci KRAS G12C. Nicméně kromě G12C je zde mnoho dalších mutací genu KRAS, které způsobují růst nádoru a dříve byly bez možnosti léčby, jako jsou KRAS‑G12D a KRAS‑ ‑G12V, které tvoří polovinu všech typů nádorů způsobených KRAS.

„Náš pan‑KRAS inhibitor byl navržen tak, aby zacílil na široké spektrum onkogenních variant KRAS, včetně všech hlavních onkoproteinů G12 a G13. Efektivní cílení nejrozšířenějších mutantních alel KRAS, které se dosud ukázaly nezachytitelné, by nám mohlo umožnit vyvinout tolik potřebné nové terapeutické režimy pro pacienty s gastrointestinálními a plicními nádory, kteří mají omezené možnosti léčby,“ říká Norbert Kraut, Ph.D., vedoucí celosvětového výzkumu nádorových onemocnění ve společnosti Boehringer Ingelheim.

BI 1701963 inhibuje mutaci KRAS vazbou na SOS1, což hraje zásadní roli při aktivaci KRAS prostřednictvím výměny GDP navázaného na RAS za GTP. Selektivní inhibice SOS1 je terapeutický koncept, který by mohl umožnit blokování KRAS bez ohledu na typ mutace KRAS. Předklinická data ukázala, že pan‑KRAS inhibitor blokuje růst nádoru u mnoha testovaných genových mutací G12 a G13 KRAS, nejčastěji ovlivněné zbytky proteinu. Dále je sloučenina selektivní pro nádorové buněčné linie s mutacemi v genu KRAS.PARAGON‑HF: KDO PROFITUJE Z INHIBICE ARNI?

Sakubitril/valsartan nedosáhl primárního cíle snížení celkových hospitalizací a kardiovaskulární mortality u pacientů se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí (HFpEF), nicméně ukázalo se, že by z něj mohly profitovat určité skupiny nemocných – ženy a osoby s ejekční frakcí pod hranicí mediánu. Je tedy zřejmé, že ani v případě léčby srdečního selhání neplatí „one size fits all“. Výsledky studie PARAGON‑HF byly představeny v Paříži na kongresu ESC v sekci Hot Lines a současně publikovány v prestižním časopise New England Journal of Medicine.

Srdeční selhání (HF) postihuje více než 15 milionů Evropanů a 64 milionů osob na celém světě. Přibližně polovina má ejekční frakci levé komory 40 % a více, čímž spadají do klasifikace srdečního selhání s ejekční frakcí ve středním pásmu (HFmrEF, ejekční frakce 40–49 %) nebo srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí (HFpEF, ejekční frakce 50 % a více). Na důkazech založená léčba přitom existuje jen pro srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí (HFrEF, ejekční frakce 40 % a méně).

Sakubitril/valsartan je kombinací neprilysin‑inhibitoru sakubitrilu a valsartanu, která umožňuje simultánně inhibovat RAS a augmentovat endogenní vazoaktivní peptidové systémy. U pacientů s HFrEF sakubitril/valsartan snižuje morbiditu a mortalitu, jak ukázala známá studie PARADIGM‑HF.

Studie PARAGON‑HF měla naopak za úkol testovat hypotézu, zda sakubitril/ valsartan může zlepšit výsledky také u pacientů s HFpEF. Zahrnuto bylo celkem 4 822 pacientů, kteří byli randomizováni buď k léčbě sakubitril/valsartanem, nebo k léčbě valsartanem samotným. Valsartan byl zvolen jako komparátor proto, že většina pacientů se srdečním selháním již užívá nějaký inhibitor RAS. Vstupně byla EF 45 % a vyšší, nemocní měli symptomy a známky srdečního selhání, zvýšené koncentrace natriuretických peptidů a strukturální onemocnění srdce. Medián sledování činil 34 měsíců. Primárním cílem byl kompozit všech hospitalizací (prvních i všech dalších) pro srdeční selhání a KV mortalita.

RR pro primární cíl bylo 0,87 (95% CI 0,75–1,01; p = 0,059). Toto snížení relativního rizika nebylo statisticky významné a bylo důsledkem poklesu hospitalizací pro srdeční selhání bez vlivu na KV a celkovou mortalitu. Sakubitril/valsartan byl favorizován v řadě sekundárních cílů, jako např. kvalita života, změna v klasifikaci NYHA nebo procento pacientů se zhoršenými renálními funkcemi.

Odpovědi na léčbu sakubitril/valsartanem poukázaly na heterogenitu populace se srdečním selháním. Jak už bylo uvedeno, větší benefit přinesla léčba nemocným s EF pod 57 % (22% snížení primárního cíle, RR = 0,78; 95% CI 0,64–0,95) a ženám (28% snížení primárního cíle, RR = 0,73; 95% CI 0,59–0,90). NEJM: DOI: 10.1056/NEJMoa1908655NEJVĚTŠÍ TRŽBY V ROCE 2025 PŘINESE PEMBROLIZUMAB KEYTRUDA

Žebříček léčivých přípravků s největšími tržbami očekávanými v roce 2025 vedou přípravky firem Merck, Bristol‑Myers Squibb, Pfizer a Celgene. Analytická a poradenská společnost Global Data odhadla, jaké léčivé přípravky budou farmaceutickým firmám přinášet v roce 2025 globálně největší příjmy. Výzkum zveřejnil magazín European Pharmaceutical Review. Léky a jejich úspěch na trhu sleduje po jednotlivých léčivých přípravcích.

Podle tohoto odhadu bude přípravkem, který v roce 2025 bude mít úplně nejvyšší roční tržby, pembrolizumab Keytruda od společnosti Merck. Experti očekávají, že se za tento přípravek celosvětově zaplatí v daném roce 22,2 miliardy dolarů. Tento imunoterapeutický přípravek se užívá při některých onkologických onemocněních včetně melanomu.

Druhé největší celosvětové tržby věští analytici pro rok 2025 přípravku Eliquis (apixaban) výrobců Bristol‑Myers Squibb a Pfizer. Apixaban je antikoagulační lék. Měl by dosáhnout ročních tržeb ve výši 18,7 miliardy dolarů.

Další přípravky se v žebříčku podle tržeb ocitají v určitém odstupu od prvních dvou a s jen menšími rozdíly v tržbách, když mezi třetím a osmým přípravkem se očekávané roční tržby pohybují mezi 12,4 miliardami a devíti miliardami dolarů. Na třetí místo tak analytici umístili imunosupresivum Revlimid (lenalidomid) společnosti Celgene, na čtvrté Opdivo (nivolumab) k léčbě melanomu firmy Bristol‑Myers Squibb, na páté inhibitor proteinové kinázy Imbruvicu (ibrutinib), který vyrábějí dvě firmy ze skupiny AbbVie a skupiny Johnson & Johnson. Dále na šestém místě žebříčku je uvedena Humira (adalimumab) společnosti AbbVie, na sedmém antivirotikum Biktarvy (bictegravir, emtricitabin a tenofovir alafenamid) firmy Gilead a na osmém Ibrance (palbociclib) firmy Pfizer. Desítku léků s nejvyššími očekávanými tržbami za rok 2025 doplňují Stelara (ustekinumab) firmy Janssen a Trulicity (dulaglutid) společnosti Eli Lilly s ročními tržbami 7,5, respektive 7,2 miliardy dolarů.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky