Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 25. červenec 2021 | Svátek má Jakub
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Klinická studie CompoSIT‑R

Klinická studie CompoSIT‑R

Medicína po promoci 01/2020
12.03.2020 11:13
Zdroj: MT
Autor: Redakčně zpracovala PharmDr. Kateřina Viktorová

Chronické onemocnění ledvin je významnou a častou komplikací doprovázející diabetes mellitus 2. typu (DM2T). Při volbě terapie je třeba u pacienta brát v úvahu funkce ledvin, případně upravit dávkování léčiv. Některá léčiva jsou při závažné renální nedostatečnosti neúčinná nebo je jejich podávání kontraindikované. Zhruba 38 % pacientů s DM2T (a 48 % z nich starších 65 let) trpí mírnou renální nedostatečností (stadium 2, odhadovaná glomerulární filtrace [eGFR] 60 až < 90 ml/min/1,73 m2).1

Randomizovaná klinická studie CompoSIT‑R (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02532855) si dala za cíl zhodnotit účinnost a bezpečnost inhibitoru dipeptidylpeptidázy 4 (DPP‑4) sitagliptinu v porovnání s inhibitorem transportéru pro glukózu a sodík v ledvinách (SGLT2) dapagliflozinem u pacientů s DM2T a mírnou renální nedostatečností.


METODIKA STUDIE

CompoSIT‑R byla mezinárodní dvojitě zaslepená studie s aktivním komparátorem. Do klinického hodnocení byli zařazeni pacienti ve věku od 25 let s hodnotou glykovaného hemoglobinu (HBA1c) 7,0−9,5 % (53 až ≤ 80 mmol/mol) a s eGFR 60 až < 90 ml/min/1,73 m2 (dle CKD‑EPI), kteří užívali metformin (≥ 1 500 mg/den) ± derivát sulfonylurey po dobu alespoň 8 týdnů. Sledovaní byli randomizováni k podávání 100 mg sitagliptinu (n = 307) nebo 5 mg dapagliflozinu (n = 306) s dávkou titrovanou do 10 mg v týdnu 4 podávanou jednou denně.2 Dvoutýdenní úvodní období screeningu pokračovalo dvoutýdenní tzv. run‑in periodou s podáváním placeba a následovalo 24týdenní období podávání studijní medikace.

Cílem studie bylo ověřit hypotézu non‑inferiority podávání sitagliptinu oproti dapagliflozinu ve změně hodnot HBA1c v porovnání s výchozími. A v případě non‑inferiority posoudit superioritu léčby sitagliptinem. Mezi sledované sekundární cílové ukazatele patřily exkurze postprandiální glykemie v průběhu dvou hodin, glykemie nalačno, plocha pod křivkou plazmatické koncentrace (AUC0−120) inzulinu a glukagonu 2 hodiny po jídle a podíl pacientů s hodnotou HBA1c < 7,0 % (< 53 mmol/mol) po 24 týdnech léčby.

Klinické hodnocení sledovalo také bezpečnost léčby – výskyt nežádoucích účinků (zejména hypoglykemie), změny definovaných laboratorních parametrů a tělesné hmotnosti.


HODNOCENÍ A VÝSLEDKY

Klinické hodnocení probíhalo ve 24 zemích, demografické a klinické parametry se mezi studijními skupinami výrazně nelišily (tab. 1). Z 614 randomizovaných pacientů dokončilo studii 96,9 % (595) sledovaných. Všichni pacienti ze skupiny s dapagliflozinem zahájili léčbu dávkou 5 mg, u 94,8 % (n = 290) byla vytitrována na 10 mg/den.

Léčba sitagliptinem prokázala při srovnání s podáváním dapagliflozinu u pacientů s DM2T a mírnou renální nedostatečností, jejichž glykemie byla neadekvátně kontrolována metforminem a derivátem sulfonylurey, výraznější zlepšení a byla dobře tolerována. Bylo ženo kritériií non‑inferiority i superiority léčby sitagliptinem. Po 24 týdnech terapie došlo k výraznějšímu poklesu hodnot HBA1c (graf 1) a vyšší podíl pacientů dosáhl hodnot nižších než 7 % (graf 2).

Předpokládanou non‑inferioritu sitagliptinu prokázal rozdíl v poklesu hodnot HBA1c mezi skupinami, který představoval −0,15 % (95% CI −0,26, −0,04), tj.−1,67 mmol/mol (−2,86, −0,48), p = 0,006. Rozdíl v podílu pacientů, kteří dosáhli v týdnu 24 hodnot HBA1c < 7 % (< 53 mmol/mol), pak činil 15,5 %. U dalších sledovaných laboratorních parametrů účinnosti (postprandiální glykemie, glykemie nalačno, AUC0−120 inzulinu a glukagonu či jejich poměr) nebyly mezi skupinami zaznamenány v týdnu 24 signifikantní rozdíly. Léčba dapagliflozinem byla asociována s poklesem krevního tlaku a se snížením tělesné hmotnosti.

Obě modality léčby byly dobře tolerovány, výskyt hypoglykemie se v obou skupinách nelišil. Ve skupině s dapagliflozinem byl zaznamenán vyšší výskyt nežádoucích účinků souvisejících s léčbou v podobě genitálních a močových mykotických infekcí (0,6 % vs. 4,3 % u mužů a 0 % vs. 5,0 % u žen).
LITERATURA

1. Bailey RA, Wang Y, Zhu V, Rupnow M. Chronic kidney disease in US adults with type 2 diabetes: an updated national estimate of prevalence based on Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) staging. BMC Research Notes 2014; 7: 415.

2. Scott R, Morgan J, Zimmer Z, et al. A randomized clinical trial of the efficacy and safety of sitagliptin compared with dapagliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus and mild renal insufficiency: The CompoSIT‑R study. Diabetes Obes Metab 2018 Jul 18; doi: 10.1111/dom.13473. [Epub ahead of print]

Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky