Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 05. srpen 2021 | Svátek má Kristián

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Novinky EAN 2020

Foto_shutterstock.com

Novinky EAN 2020

07.07.2020 16:04
Zdroj: MT
Autor: miš
Novinky EAN se soustředily především do podvečerních sekcí e-prezentací. Pro čtenáře vybíráme ty nejzajímavější.

Siponimod v otevřené extenzi studie

Jednou z breaking news bylo zveřejnění výsledků prodloužení studie EXPAND: Dlouhodobá účinnost a bezpečnost siponimodu v pětiletém sledování pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (SP-RS). Výsledky zmíněné studie prezentoval profesor Ludwig Kappos (univerzita v Basileji, Švýcarsko), který je současně hlavním řešitelem studie fáze III, EXPAND.

Siponimod snížil o 22,3 % riziko šestiměsíční CDP (klinicky potvrzené progrese) oproti placebu (HR: 0,78; 95% CI: 0,66–0,92; p = 0,0026) a doba do šestiměsíční CDP byla prodloužena o 49,3 %.

Velmi podobné výsledky byly pozorovány i u doby do zpomalení kognitivních funkcí (měřené SDMT): siponimod snižovat riziko zpomalení kognitivních funkcí (potvrzených za šest měsíců) o 23 % (HR: 0,77; 95% CI: 0,65–0,92; p = 0,0047) a doba do zpomalení byla prodloužena siponimodem o 55 %. Roční míra relapsů byla u siponimodu za celou dobu sledování snížena o 52 % oproti placebu (HR: 0,48; 95% CI: 0,37–0,62; p < 0,0001). K podobnému, avšak výraznějšímu efektu došlo v rameni pacientů, kteří z placeba přešli na siponimod v otevřené fáti; AAR u nich klesl o 62,7 % (HR: 0,37; 95% CI: 0,24–0,58; p < 0,0001).

Siponimod vykazoval po celou dobu sledování setrvalou účinnost, což dokazuje pokračující pokles AAR v čase. Při porovnání AAR v době ukončení zaslepené fáze s pětiletou extenzí vidíme 41% redukci (HR: 0,58; 95% CI: 0,44–0,77; p < 0,0001). V průběhu extenze nebyly pozorovány nové nežádoucí účinky a jejich charakter a četnost byla konzistentní se zaslepenou fází studie, uzavřel profesor Kappos.

Neurofilamenta jako potenciální biomarker

Význam neurofilament patřil na EAN 2020 k často diskutovaným tématům. Jens Kuhle (Univerzita v Basileji, Švýcarsko) představil výsledky sledování vlivu interferonu β-1a na koncentraci sérových lehkých řetězců neurofilament (NfL) z hlediska predikce následné konverze z klinicky izolovaného syndromu (CIS) do klinicky definitivní RS (CDRS). Pacienti léčení interferonem měli po 12 měsících významně nižší koncentrace NfL v séru v porovnání s placebem. Riziko konverze do CDRS bylo v závislosti na původní výši koncentrace a dávkování interferonu (44 µ dvakrát nebo třikrát týdně) sníženo o 42–60 %.

Natalizumab: šestiletá data

Arnauld Kwiatkowski (Lille, Francie) seznámil posluchače s daty dlouhodobého sledování účinnosti natalizumabu v reálné klinické praxi na základě francouzské a globální kohorty pacientů s RR-RS (TOP). Obě kohorty měly velmi podobné charakteristiky, ve francouzské kohortě byla anamnéza RS delší (v průměru o jeden rok; medián 8,2 vs. 7,2).

U všech léčených natalizumabem (s EDSS vyšším i nižším než 3) došlo k výraznému poklesu AAR oproti stavu před léčbou (bez ohledu na předchozí DMD). Pravděpodobnost zhoršení disability v šestém roce sledování činila v globální kohortě 24,2 %, ve francouzské 26,2; pravděpodobnost zlepšení byla ve francouzské kohortě 41,8% a v globální 31,3%. Výsledky podporují dlouhodobou účinnost natalizumabu. Pozorované nežádoucí účinky byly konzistentní s dříve provedenými studiemi.

Z MSBase

Teoretická práce, kterou představila Mathilda Lefort (Rennes, Francie), retrospektivně porovnávala účinnost fingolimodu a natalizumabu na základě dat z registru MSBase. Prezentované výsledky však překvapením nebyly, ve všech sledovaných parametrech (počet relapsů, EDSS a aktivita RS) vykázal natalizumab superioritu. Přínos této práce lze vidět v precizním a návodném metodologickém zpracování dat.

Volumometrie jako biomarker

Karolina Vodehnalova představila práci, na níž se podíleli pracovníci pražského RS centra I.LF UK a VFN. Byla prokázána korelace mezi změnami objemu postranních komor, corpus callosum a thalamu a progrese RS. V práci byly porovnávány pacienti s RS s různým stupněm disability se zdravými kontrolami. Byla hodnocena data 2014 pacientů s RS a data 102 zdravých dobrovolníků. Studie potvrdila, že větší změny jmenovaných struktur jsou spojeny s vyšším stupněm disability. Zajímavá byla vzájemná korelace velikosti postranních komor, corpus callosum thalamu u zdravých jedinců bez ohledu na pohlaví a věk.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky