Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 07. březen 2021 | Svátek má Tomáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

COVID‑19 u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených ocrelizumabem

foto: Shutterstock.com

COVID‑19 u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených ocrelizumabem

Medical Tribune 02/2021
08.02.2021 09:06
Zdroj: MT
Autor: miš
Časopis Multiple Sclerosis and Related Disorders přijal koncem prosince roku 2020 k uveřejnění článek Richarda Hughese a kol. COVID‑19 u osob léčených ocrelizumabem pro roztroušenou sklerózu (COVID‑19 in ocrelizumab‑treated people with multiple sclerosis).

Výsledky sledování nenaznačují, že by měl COVID‑19 u nemocných léčených ocrelizumabem horší průběh i prognózu než u neléčených pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Úmrtnost na toto onemocnění byla v kohortě pacientů s RS srovnatelná s obecnou populací. Velmi podobné byly i rizikové faktory pro těžký průběh, hospitalizaci a nutnost umělé plicní ventilace.


Ocrelizumab je humanizovaná monoklonální protilátka anti‑CD20, jejímž mechanismem účinku je deplece B lymfocytů nesoucích antigen CD20+. Indikacemi ocrelizumabu jsou remitentní‑relabující (RR RS) a primárně progresivní roztroušená skleróza (PP RS). Do 30. června 2020 bylo podle odhadů na celém světě léčeno ocrelizumabem přes 181 000 pacientů (včetně pacientů v klinických studiích), což představuje téměř 250 000 pacientoroků. Léčba ocrelizumabem může být spojena s vyšším výskytem nezávažných infekčních onemocnění, a to včetně infekcí horních dýchacích cest. V porovnání s klinickým komparátorem (interferon beta‑1a) nebo placebem nebyly v klinických studiích zjištěny rozdíly v četnosti vážných infekčních chorob a tato data byla konzistentní s postmarketingovým sledováním.


K ověření bezpečnosti imunomodulační terapie

Od počátku pandemie vyvolané infekcí SARS‑CoV‑2 byla zvažována otázka, jak bezpečná je terapie přípravky, které modulují imunitu, a zda disease modyfing drugs (DMD) nezvyšují riziko vzniku akutního respiračního distress syndromu u pacientů s RS. Proto byla provedena retrospektivní studie, která čerpala jak z databáze poskytující farmakovigilanční data ocrelizumabu (společnosti Roche), tak z externích dat reálné praxe (RWD, kohorta OPTIMUM z databáze elektronické zdravotní dokumentace).

V databázi společnosti Roche bylo zaznamenáno celkem 307 případů onemocnění COVID‑19 u pacientů léčených ocrelizumabem, z nich byla nákaza potvrzena u 263 (85,7 %) a ve 44 případech (14,3 %) zůstalo u podezření na COVID‑19. Sto pacientů (32,6 %) s COVID‑19 léčených ocrelizumabem bylo hospitalizováno. Onemocnění proběhlo asymptomaticky nebo s mírnými příznaky u 143 nemocných (46,4 %), těžký průběh vyvinulo 52 pacientů (16,9 %), kritický stav nastal u 15 nemocných (4,9 %). Fatální průběh byl pozorován u 17 pacientů (5,5 %). Informace o závažnosti onemocnění chyběly u 80 případů (26,1 %). Většina nemocných (211, tzn. 68,7 %) se uzdravila nebo se v době publikace úspěšně uzdravuje.

Data reálné praxe z databáze OPTIMUM čítala zhruba 1,2 milionu elektronických záznamů pacientů s podezřením na onemocnění COVID‑19, z nichž 130 500 splnilo kritéria diagnózy COVID‑19. Mezi nimi bylo nalezeno 357 pacientů s RS: 48 (13,4 %) pacientů bylo léčeno ocrelizumabem, 12 z nich (25,0 %) bylo hospitalizováno a jeden (2,1 %) nemocný zemřel. Podobné počty hospitalizací, invazivní plicní ventilace a úmrtí byly pozorovány jak u ocrelizumabem léčených, tak ocrelizumabem neléčených pacientů (viz graf).


Rizikové faktory a komorbidity

Ve všech sledovaných kohortách byl vyšší věk (nad 50 let) a vyšší počet komorbidit (obezita, hypertenze, CHOPN, astma, diabetes, onkologická onemocnění, ischemická choroba srdeční a chronické onemocnění ledvin) významným rizikovým faktorem pro těžší průběh a hospitalizaci pro COVID‑19. Vyšší počet komorbidit přitom představoval vyšší riziko. Stejně tak vyšší stupeň disability/ neurologického postižení byl prediktorem horšího průběhu. U fatálních případů vždy šlo o kombinaci několika rizikových faktorů.

Naopak nebyla pozorována jakákoli souvislost délky expozice ocrelizumabu s tíží průběhu COVID‑19.


Otázky k diskusi

V diskusi autoři udávají, že nejsou doposud známy všechny patologické mechanismy, které se na vývoji těžkého COVID‑19 podílejí. V současnosti je nadměrná pozornost věnována smrtelným případům, což zkresluje vnímání tohoto infekčního onemocnění nejen u laické, ale i odborné veřejnosti, a to může vést k nadhodnocení některých rizik. Ze současného pohledu je zřejmé, že by léčba DMD u pacientů s RS neměla být ukončována a pacienti léčení DMD nejsou ve vyšším riziku infekce SARS‑CoV‑2 ani v riziku těžšího průběhu než obecná populace.

V době publikace zatím nebyly žádné zkušenosti s vakcinací pacientů s RS proti COVID‑19, ale předchozí studie (Bar‑Or el al. 2020, Killestein et al. 2020) prokázaly sice sníženou, avšak dostačující odpověď na vakcinaci (neživými vakcínami), která zajišťuje dostatečnou ochranu proti infekci u pacientů s RS léčených ocrelizumabem. Postvakcinační protektivita v případě očkování proti COVID‑19 je otázkou budoucích klinických studií.

Zdroj: Hughes R et al. COVID‑19 in ocrelizumab‑treated people with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.msard.2020.102725.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky