Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Kvalifikační a vzdělávací standardy pro pregraduální onkologické vzdělávání

V Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě na Karlově náměstí proběhla prezentace publikace "Kvalifikační a vzdělávací standardy pro pregraduální onkologické vzdělávání". Vznikla jako součást projektu "Standardy pro onkologické pregraduální vzdělávání: cesta ke zkvalitnění vzdělávání i lepší uplatnitelnosti absolventů lékařských fakult na trhu práce", realizovaného v rámci jednoho z operačních programů financovaných Evropským sociálním fondem.

Vzhledem k tomu, jak zároveň se stárnutím populace nádorových onemocnění přibývá a jak jejich problematika prostupuje prakticky již všemi obory medicíny, je nezbytné pro nejbližší budoucnost vybavit všechny lékaře tím, co děkan 1. LF UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., nazval "onkologickým myšlením".

Na péči o onkologicky nemocného se podílí celá řada odborníků různého zaměření - vedle onkologů též radiologové, chirurgové, praktičtí lékaři, fyzioterapeuti, psychologové, sestry a další specialisté. Onkologie je tedy již ze své podstaty multidisciplinární, a výuku onkologických témat proto na lékařských fakultách zajišťují až desítky pracovišť.

"Na 1. LF UK se do onkologického vzdělávání zapojuje celkem 47 klinik a ústavů," říká přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a pokračuje: "Právě proto jsme vytvořili kvalifikační a vzdělávací standardy, které slouží pedagogům vyučujícím onkologická témata jako nástroj pro koordinaci i plánování výuky. Díky nim se nám podařilo onkologickou výuku na fakultě zkvalitnit a zefektivnit, z čehož těží nejen naši studenti, ale hlavně jejich budoucí pacienti."

Kromě obvyklých tematických okruhů, jako jsou teoretické základy, diagnostika, léčba či vybrané onkologické diagnózy, zahrnují standardy také psychosociální a komunikační dovednosti a zohledňují i doposud spíše okrajovou problematiku smrti a umírání. Podle profesora Petruželky přispějí standardy rovněž výrazně ke zkvalitnění systému onkologické prevence a včasného záchytu onemocnění.

Právě to má obrovský dopad na úspěšnost léčby onkologických onemocnění, jichž v naší populaci přibývá. Inovativní je též celkové pojetí standardů - popisují v první řadě ty vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty z oblasti komplexní onkologické péče, které absolvent lékařské fakulty skutečně potřebuje k řádnému výkonu svého povolání.

"Pedagogové, kteří na projektu spolupracovali, oceňovali možnost podívat se na výuku z pohledu absolventa a zaměřit se na použitelnost učiva v praxi," uvádí vedoucí projektu MUDr. Martin Matějů, též z Onkologické kliniky. Právě schopnost využít a uplatnit získané znalosti a dovednosti v každodenní klinické práci, v péči o nemocné, je hlavním cílem celého projektu. V jeho rámci vznikají navíc na Onkologické klinice 1. LF UK moderní elektronická skripta, která ze standardů přímo vycházejí, a obsahují mimo jiné ilustrativní kasuistiky, jež pomocí příkladů z praxe rozvíjejí kompetence studentů.

"Vytvořené standardy odrážejí nejnovější trendy vzdělávací politiky na evropské i národní úrovni, a mohou se proto stát inspirací pro ostatní lékařské fakulty v České republice, a svou formou i pro jiné vzdělávací instituce terciárního školství. Kromě toho přibližují české onkologické vzdělávání evropskému standardu, a tím nesporně přispějí ke zvýšení kreditu českých lékařských fakult v celosvětové konkurenci," zhodnotil publikaci proděkan 1. LF UK pro studijní záležitosti prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

jší

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky