Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. říjen 2021 | Svátek má Teodor

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií
vydavatel: Triton

Před koncem roku připravilo nakladatelství Triton svým čtenářům předčasný dárek k Vánocům. Je jím již čtvrté, rozšířené vydání knihy Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií autorského kolektivu pod vedením prof. MUDr. Richarda Češky, CSc., která se kromě novinek v diagnostice a léčbě dyslipidémií opět dotýká také základních problémů komplexního ovlivnění kardiovaskulárního rizika, diagnostiky a léčby hypertenze, diabetu 2. typu, kouření a obezity. O velkém zájmu o tuto problematiku hovoří úspěch tří předchozích vydání, a tak nezbývá než knize popřát, aby zájem čtenářů nepolevoval. K lepšímu seznámení s novou knihou pomůže i následující recenze prof. MUDr. Hany Rosolové, DrSc.

V roce 1994 se poprvé objevila monografie „Cholesterol a ateroskleróza, léčba hyperlipoproteinémií“ jednoho autora – Richarda Češky, předsedy nové České společnosti pro aterosklerózu. Byla věnovaná cholesterolu a jeho vztahu ke vzniku aterosklerózy. Byl to rok začátku statinových studií, tedy léků, které znamenaly a znamenají největší obrat v léčbě hypercholesterolémie i jiných hyperlipoproteinémií, léků, jež výrazně změnily preventivní kardiologii, protože dokáží snížit recidivu kardiovaskulárních příhod i vznik nových vaskulárních nemocí na podkladě aterosklerózy. Další objevy v patogenezi aterosklerózy, poruch metabolismu tuků a další vývoj nových hypolipidemik vedly autora k dalším úpravám monografie. Ve 3. vydání monografie z roku 2005 se objevila změna v názvu: Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií; poruchy metabolismu tuků se netýkají pouze jejich zvýšené koncentrace v krvi (hyperlipoproteinémie, např. zvýšené triglyceridy nebo LDL cholesterol), ale také se mohou týkat snížené koncentrace, např. snížení ochranného HDL cholesterolu, což je také spjato s vyšším kardiovaskulárním rizikem. V tomto vydání se nově objevili spoluautoři, kteří se jako specialisté v příbuzných tématech vyjádřili ke všem důležitým problémům souvisejícím s aterosklerózou a jejími komplikacemi. A tak se tematický záběr monografie dostává do téměř celé problematiky preventivní kardiologie.

Ve 4. vydání, které je nejrozsáhlejší, je opět největší část knihy věnovaná metabolismu lipidů, novinkám v patogenezi aterosklerózy, především úloze zánětu, dyslipidémiím a možnostem jejich léčby. Jsou zde shrnuty všechny studie zabývající se problematikou léčby hypercholesterolémie a ostatních dyslipidémií; studie, které potvrdily význam snižování cholesterolu, resp. LDL cholesterolu statiny, ale i kyselinou nikotinovou a fibráty. Jsou zmíněny i studie, jež nepřinesly kladné výsledky, tj. např. studie s torcetrapibem, který sice významně zvyšuje koncentraci HDL cholesterolu, ale nesnižuje, ba dokonce svými vedlejšími účinky zvyšuje kardiovaskulární mortalitu. Je zdůrazněna kombinační terapie dyslipidémií jako hlavní a nejdůležitější trend ke snížení kardiovaskulárního rizika. Jsou zde uvedeny i zcela nové molekuly pro léčbu dyslipidémií, které jsou zatím v klinickém zkoušení a které jsou představiteli zcela nového zásahu do lipidového metabolismu. Jedná se např. o mipomersen, jenž inhibuje produkci apolipoproteinu B‑100 působením přímo na zodpovědnou RNA. Dále inhibitory enzymu PCSK9 (proprotein konvertáza subtilisin/kexin typ 9), který snižuje expresi LDL receptorů na povrchu buněk, a tak dochází k jejich degradaci a tím k omezenému vychytávání LDL cholesterolu. Oba tyto nové přípravky se často označují za novou biologickou léčbu hypercholesterolémie, a i když se musejí aplikovat parenterálně, jejich snášenlivost a účinnost sledovaná v klinických studiích se zdá být výborná.

Autor nezapomněl na poruchy metabolismu lipidů typické pro inzulinovou rezistenci, tj. aterogenní dyslipidémii, která se vyskytuje v prediabetu, tj. u osob s metabolickým syndromem, a dále u nemocných s diabetem 2. typu. Je charakterizovaná zvýšenou koncentrací triglyceridů, sníženým HDL cholesterolem a výskytem malých denzních LDL částic. Jedná se o složitou poruchu lipidového metabolismu, již autor knihy srozumitelně popisuje a dává doporučení k její léčbě u těch nemocných, kteří mají nebo léčbou statiny již dosáhli cílové hodnoty LDL cholesterolu. Upozorňuje i na to, že tato dyslipidémie je hlavní součástí reziduálního vaskulárního rizika pro makro‑ i mikrovaskulární komplikace především u nemocných s diabetem 2. typu.

I v tomto posledním, resp. letošním vydání monografie, protože jistě se v budoucnosti dočkáme i dalších vydání, se objevují nová témata související s aterosklerózou a kardiovaskulárními chorobami; např. problematika léčby závislosti na kouření tabáku, možnosti chirurgické léčby obezity a velmi důležitý preventivní, resp. prediktivní přístup k ateroskleróze – detekce preklinické aterosklerózy, a v neposlední řadě i souvislost chronického onemocnění ledvin, dyslipidémie a enormně vysokého rizika aterosklerózy. Nelze přehlédnout kapitolu týkající se genetického pohledu na kardiovaskulární riziko. Je psána předním odborníkem v této problematice a je napsána (jako jedna z mála prací o genetice v určité oblasti medicíny) srozumitelným způsobem i pro lékaře, kteří se genetikou nikdy nezabývali. Vysvětluje základní genetické pojmy a metodiky a určité aspekty, o nichž klinici ještě stále pochybují, např. zda je zvýšený hs‑CRP, tj. C‑reaktivní protein zjišťovaný vysoce senzitivní metodou, markerem nebo rizikovým faktorem kardiovaskulárního rizika. Ve studii s více než 200 000 pacienty i kontrolními osobami byly sledovány varianty v genu pro CRP a jejich vztah nejen ke koncentracím hs‑CRP, ale i k výskytu kardiovaskulárních onemocnění. Výsledky jednoznačně ukázaly, že hodnoty hs‑CRP jsou pouze markerem, nikoli kauzálním rizikovým faktorem pro kardiovaskulární onemocnění.

Styl psaní je typický pro autora; text je čtivý, výstižný, medicínsky přesný, ale přitom proložený řadou zamyšlení a úvah. Kniha je přehledem všech novinek posledních let z oblasti lipidologie, ale i preventivní kardiologie a preventivní medicíny vůbec. Dotýká se však i sporných a dosud nevyřešených problémů, k nimž se autor nebojí vyjádřit svůj názor. Kniha vyzařuje optimismem, ale nezastírá slabiny, kritizuje i vyčítá některá nepochopení problematiky ze strany lékařů. Prof. Češka dokáže podat kritiku (ať ústně nebo písemně) tak, že příznivec nesprávného názoru se nemůže po vyslechnutí nebo přečtení racionálního vysvětlení urazit. Je to odrazem jeho osobnosti, k níž patří u autora této knihy především skromnost, slušnost a všeobecně široká vzdělanost. Kniha je vhodná pro širokou odbornou veřejnost, především pro internisty zaměřené na metabolismus lipidů a preventivní kardiologii, pro všechny kardiology, ale i pro praktické lékaře a jiné odborníky. Vždyť se zabývá jednou z nejčastějších příčin úmrtí na celém světě, aterosklerózou.

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky