Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Hematologie
vydavatel: Triton

V nakladatelství Triton vyšla kniha Hematologie. Postgraduální klinický projekt prof. MUDr. Karla Indráka, DrSc., a kolektivu spoluautorů jako 7. díl postgraduálního vnitřního lékařství (editoři S. Alušík a M. Lejsková).

Hlavní autor vyzval ke spolupráci 16 specialistů z oboru hematologie a transfuzní služby. Vlastní publikace má 230 stran a je rozvržena celkem do 13 kapitol, včetně úvodu a závěrečné části s tabulkami normálních hodnot. Monografie je určena pro lékaře připravující se k atestaci z vnitřního lékařství. Měla by zároveň sloužit internistům a praktickým lékařům, kteří si chtějí doplnit, případně rozšířit své znalosti z oboru hematologie.

Velmi pečlivě a názorně je probrána problematika regulace erytropoezy, anemického syndromu a klasifikace anémií na základě morfologie erytrocytu a etiopatogeneze jejího vzniku. Kvalitně je rovněž zpracována problematika diferenciální diagnostiky dvou nejčastěji se vyskytujících chronických hematologických chorob v ČR. Jde o sideropenickou anémii a anémii chronických onemocnění. Čtenář zde jistě ocení zejména přehledné tabulky uvádějící diferenciální laboratorní diagnostiku anémií.

Velmi srozumitelně je zpracována oblast hemolytických anémií, nebo je užito klasické dělení na vrozené korpuskulární (membránové, enzymopenické nebo enzymopatické) a extrakorpuskulární hemolytické anémie. Dále jsou probrány i základní typy imunitních polékových hemolytických anémií. Samostatně je vysvětlena podstata jediné získané korpuskulární hemolytické anémie paroxysmální noční hemoglobinurie. Není opomenuta ani oblast klinicky obvykle velmi závažných mikroangiopatických hemolytických anémií. V závěru kapitoly jsou zmíněny stavy s přetížením organismu železem. Zde bych uvítal více informací o využití nových chelátů v terapii hemosideróz.

V kapitole věnované polycytémii autor objasňuje problematiku nepravé (relativní) polycytémie a jejích příčin. Pravá polycytémie (vera) je zařazena mezi jednotky chronického myeloproliferativního syndromu. Jsou uvedena její modifikovaná diagnostická kritéria a rovněž je zmíněna nově identifikovaná získaná mutace JAK2 (V617F). Srozumitelně je uvedena také strategie léčby s ohledem na věk a celkový stav pacienta.

V kapitole Hemostáza jsou vysvětleny fyziologické aspekty a laboratorní testy užívané v diagnostice poruch krevního srážení. Klinicky důležitá je kapitola věnovaná trombofilním stavům (APC rezistenci, aktivitě antitrombinu III, proteinů C a S, vyšetření lupus antikoagulans, antikardiolipinových protilátek, homocysteinu a některých dalších). Jsou uvedeny základní testy pro záchyt a průkaz takových stavů včetně molekulárně genetických metod. Přehledně je zpracována klinicky velmi důležitá stať o antikoagulační terapii, kde autor zařadil také informace o přímých inhibitorech trombinu nebo jeho receptoru.

Hematoonkologická část na 62 stranách přehledně vysvětluje problematiku myelodysplastického syndromu, akutních myeloidních a lymfoidních leukémií, chronických myeloproliferativních stavů, dále chronické lymfatické leukémie, vlasatobuněčné leukémie, lymfomů a monoklonálních gamapatií. Obecně je v kapitolách kladen důraz především na vysvětlení globální léčebné strategie s uvedením základních terapeutických přístupů. Moderně je zpracována problematika chronické myeloidní leukémie, kde jsou uvedeny léčebné zkušenosti s blokátorem leukemické tyrosinkinázy imatinibem.

Samostatné kapitoly jsou věnovány účelné hemoterapii, diferenciální diagnostice u vybraných hematologických syndromů, indikaci ke splenektomii, podpůrné léčbě v onko-hematologii a transplantaci krvetvorných buněk. Pro čtenáře bude jistě zajímavá kapitola o nových směrech a výhledech v léčbě maligních onemocnění krvetvorby.

Velkou předností publikace jsou především četné tabulky, schémata i fotografie vhodně ilustrující a doplňují text. Vítaným doplňkem je přehled normálních hematologických hodnot.

Závěrem lze konstatovat, že se jedná o zdařilou publikaci, která je nejen vhodnou učebnicí pro lékaře před atestací z vnitřního lékařství, ale také pomůckou pro lékaře na onkologických, interních, hematologických a transfuzních odděleních.

Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.,
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky