Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 6/2004
vydáno: 06.12.2004

<< skrýt odpovědi

1. Který přípravek je lékem volby uneuralgie trigeminu?
a) Lamotrigin
b) Fenytoin
c) Carbamazepin
d) Clonazepam
2. Vjaké populaci se nejčastěji vyskytuje postherpetická neuralgie?
a) Umladých žen
b) Ustarších osob
c) Umužů středního věku
d) Udětí
3. Který/které zuvedených léků je/jsou účinný/účinné vléčbě postherpetické neuralgie?
a) Amitriptylin
b) Lidocain lokálně
c) Gabapentin
d) Všechny uvedené
4. Častým doprovodným příznakem neuralgie je/jsou:
a) Kožní alodynie
b) Parestezie anebo dysestezie
c) Ohraničená hypestezie
d) Všechny uvedené varianty
5. Nejúčinnější metodou chirurgické léčby neuralgie trigeminu snízkou pravděpodobností recidivy je:
a) Mikrovaskulární dekomprese
b) Ozáření gama nožem
c) Glycerolová rhizolýza
d) Všechny výše uvedené
6. Která znásledujících diagnóz neodpovídá klinickému popisu?
a) Syndrom tarsálního tunelu: bolesti plantární části paty sbrněním, pálením, či necitlivěním
b) Tendinitida šlachy m. tibialis posterior: bolest na laterální straně střední části plosky
c) Tendinitida Achillovy šlachy: bolest zadní částí paty
d) Peroneální tendinitida: bolest na laterální straně střední části plosky
7. Které znásledujících tvrzení oplantární fasciitidě není správné?
a) Bolest se zvyšuje při dorziflexi prstů
b) Bolest je horší během prvních kroků ráno a při postavení delším sezení
c) Rozvoj silné bolesti paty vplantární oblasti po úraze nebo náročném sportovním výkonu může ukazovat na rupturu plantární fascie
d) Plantární fasciitida je zánětlivý proces
8. Usportovce může vzniknout:
a) Únavová zlomenina patní kosti
b) Tendinitida Achillovy šlachy
c) Plantární fasciitida
d) Všechny uvedené poruchy
9. Jaká je senzitivita prostého rentgenového snímku při diagnostice osteomyelitidy patní kosti?
a) 20 až 29%
b) 30 až 39%
c) 40 až 49%
d) 50 až 59%
10. Mezi metastatické nádory, které mohou postihovat patní kost, nepatří:
a) Adenokarcinom endometria
b) Bronchogenní karcinom
c) Karcinom močového měchýře zbuněk přechodného epitelu
d) Ewingům sarkom
11. Informaci ofyziologické významnosti koronární stenózy lze získat pomocí:
a) Koronární angiografie
b) Intravaskulárního ultrazvuku
c) Angioskopie
d) Tlakového drátu
12. Ukteré znásledujících metod byla prokázána významná redukce výskytu restenózy?
a) Koronární stent
b) Rotační aterektomie
c) Cutting balloon
d) Direkční koronární aterektomie
13. Upacientů sdiabetem a komplexním postižením věnčitých tepen je optimálním způsobem léčby:
a) Medikamentózní léčba
b) Rotační aterektomie
c) Implantace stentů
d) Chirurgická revaskularizace
14. Který zuvedených trendů byl ve Spojených státech objeven při porovnávání epidemiologických ukazatelů týkajících se bakteriální meningitidy v80. a 90. letech 20. století?
a) Procentuální vzestup počtu případů způsobovaných bakterií Haemophilus influenzae
b) Nárůst průměrného věku onemocnění
c) Procentuální snížení počtu případů vyvolávaných bakterií Streptococcus pneumoniae
d) Listeria monocytogenes se stala nejběžnějším patogenem
15. Nedávno bylo potvrzeno, že podání dexamethasonu před první dávkou antibiotik nebo velmi krátce po ní udospělých sakutní bakteriální meningitidou snižuje úmrtnost.
a) Toto tvrzení je pravdivé
b) Toto tvrzení je nepravdivé
16. Který zuvedených nálezů vmozkomíšním moku nejpravděpodobněji svědčí pro bakteriální meningitidu?
a) Zvýšený počet leukocytů (s převahou lymfocytů), zvýšená glykémie a snížená koncentrace proteinu
b) Zvýšený počet leukocytů (s převahou polymorfonukleárů), zvýšená glykémie a snížená koncentrace proteinu
c) Zvýšený počet leukocytů (s převahou polymorfonukleárů), snížená glykémie a zvýšená koncentrace proteinu
d) Zvýšený počet leukocytů (s převahou eosinofilů), snížená glykémie a zvýšená koncentrace proteinu
17. Která tvrzení ochemoprofylaxi osob, které jsou vúzkém styku spacientem trpícím meningitidou, jsou pravdivá?
a) Při kontaktu spacientem trpícím meningitidou vyvolanou bakteriemi Streptococcus pneumoniae a Listeria monocytogenes se chemoprofylaxe nedoporučuje především proto, že vtěchto případech nebylo prokázáno zvýšené riziko uvedené choroby.
b) Lidé vblízkém kontaktu snemocnými infikovanými Neisseria meningitidis mají během následujících několika týdnů asi 500- až 800násobně vyšší pravděpodobnost nákazy invazivním meningokokovým onemocněním než ostatní a měli by tedy antimikro
c) Pokud je indikována chemoprofylaxe, měla by být pokud možno zahájena do 24 hodin po setkání spacientem a jejím cílem by měla být eliminace nosičství Neisseria meningitidis vhltanu.
d) Všechna výše uvedená tvrzení jsou pravdivá
18. Sedmimocná pneumokoková vakcína významnému nárůstu výskytu invazivního pneumokokového onemocnění udospělých. (OTÁZKA NEHODNOCENA)
a) Toto tvrzení je pravdivé
b) Toto tvrzení je nepravdivé
19. Které zuvedených tvrzení oaterogenezi není pravdivé?
a) Určité patogeny (např. cytomegalovirus, Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori) mají spojitost saterogenezí
b) Aterogeneze je způsobena pouze kouřením a bakteriálními patogeny
c) Aterogeneze je iniciována poškozením endotelu, po kterém následuje aktivace endoteliálních buněk se zvýšenou syntézou cytokinů a adhezních molekul a migrace zánětlivých buněk do subendoteliální oblasti
d) Upacientů sischemickou chorobou srdeční byla prokázána spojitost mezi protilátkami proti cytomegaloviru a vysokými koncentracemi C-reaktivního proteinu
20. Bylo prokázáno, že po farmakologické stabilizaci nestabilní anginy pectoris jsou hodnoty C-reaktivního proteinu vporovnání se zátěžovým testem citlivějším a specifičtějším prognostickým ukazatelem?
a) Ano
b) Ne
21. Které znásledujících látek snižují současně biosyntézu cholesterolu i koncentraci C reaktivního proteinu?
a) Kyselina acetylsalicylová
b) Atenolol
c) Minoxidil
d) Statiny (inhibitory 3-hydroxy-3-methylglutaryl reduktázy koenzymu A)
22. Který znásledujících účinků nepatří mezi terapeutické účinky kyseliny acetylsalicylové (ASA)?
a) ASA brání tvorbě detičkových trombů
b) ASA snižuje koncentraci cirkulujících aterogenních cytokinů (interleukin-1 a interleukin-6)
c) ASA zvyšuje chuť kjídlu
d) ASA snižuje koncentraci C-reaktivního proteinu
23. Která zuvedených onemocnění nebo léčebných opatření nezvyšují koncentraci C-reaktivního proteinu?
a) Onemocnění pojiva (např. lupus erythematodes)
b) Ischemická choroba srdeční
c) Vaskulitida
d) Léčba kyselinou acetylsalicylovou nebo inhibitory 3-hydroxy- 3-methylglutaryl reduktázy koenzymu A

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky