Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 5/2007
vydáno: 31.10.2007

<< skrýt odpovědi

1. Jaký je předpokládaný výskyt osteopatie u pacientů dlouhodobě léčených antiepileptiky?
a) 10 %
b) 25 %
c) 50 %
d) 75 %
2. Které z následujících faktorů zvyšují u osteopatie indukované antiepileptiky riziko zlomenin?
a) Pokles denzity kostního minerálu
b) Vyšší věk nemocného
c) Délka trvání léčby
d) Všechny uvedené faktory
3. Který z následujících údajů o patogenezi osteopatie není správný?
a) Phenobarbital a phenytoin inhibují intestinální absorpci kalcia
b) Antiepileptika druhé generace nemají negativní vliv na metabolismus vitaminu D
c) Antiepileptika indukující enzymový systém P450 snižují plazmatickou koncentraci 1,25-OH-vitaminu D
d) Carbamazepin snižuje aktivitu buněk podobných osteoblastům
4. Jaký je doporučený denní příjem kalcia u dospělých pacientů středního věku?
a) 1 000 mg
b) 1 200 mg
c) 1 500 mg
d) 1 700 mg
5. Které z následujících tvrzení týkajících se nízkomolekulárního heparinu je správné?
a) U pacientů s plicní embolií je nezbytná monitorace koncentrací anti-faktoru Xa.
b) Protamin zcela ruší účinek LMWH.
c) LMWH lze u pacientů se žilním tromboembolismem vysadit dříve než za pět dnů, pokud INR dosáhl terapeutické hodnoty.
d) LMWH lze využít k léčbě nemasivní plicní embolie i hluboké žilní trombózy.
6. Která/é z následujících látek snižuje/í účinnost warfarinu, a při současném podání je tedy zapotřebí vyšší denní dávka warfarinu?
a) Amiodaron
b) Thyroxin
c) Ginkgo biloba
d) Carbamazepin
7. Které z následujících tvrzení vztahujících se k dlouhodobé překlenovací antikoagulační léčbě pacientů vyžadujících operační zákrok je správné?
a) Protokoly byly posuzovány a ověřeny v klinických studiích warfarin
b) Před zákroky s minimálním rizikem krvácení není nutno vysazovat
c) Je-li zvolena překlenovací léčba, měl by být warfarin vysazen čtyři až pět dnů před chirurgickým zákrokem
d) Je-li zvolena překlenovací léčba, měl by být warfarin opět nasazen večer po provedení zákroku
8. Které doporučení týkající se antikoagulační léčby hluboké žilní trombózy není správné?
a) Léčba warfarinem se zahajuje současně s nízkomolekulárním heparinem
b) U mladých pacientů se doporučuje zahajovací denní dávka warfarinu 10 mg
c) INR je třeba vyšetřit za 24 hodiny po první dávce warfarinu
d) U pacientů s pokročilým maligním nádorem se doporučuje podávat nízkomolekulární heparin 3–6 měsíců
9. Která informace o incidenci maligního melanomu není pravdivá?
a) V letech 1990–2002 se v USA incidence snižovala
b) Incidence stoupá ve věkovém rozmezí od 15 do 50 let
c) Výskyt melanomu je vyšší u mužů než u žen
d) Incidence v různých populacích se liší až stonásobně
10. Mezi rizikové faktory pro vznik maligního melanomu patří:
a) Opakované spálení pokožky sluncem ve věku do 20 let
b) Počet kožních pigmentových névů vyšší než 10
c) Výskyt melanomu v rodinné anamnéze
d) Všechny uvedené faktory
11. Jaké procento melanomů bez familiárního výskytu vzniká na podkladě dysplastických névů?
a) 9–18 %
b) 19–28 %
c) 29–49 %
d) 50 a více
12. Které z následujících tvrzení vztahujících se k diagnóze schizofrenie platí?
a) Její rozvoj je zpravidla rychlý, bez prodromální fáze
b) Aby bylo možno tuto diagnózu stanovit, musí být alespoň jeden subjektivní nebo objektivní symptom přítomen po dobu delší než dva roky
c) Diagnóza se během času mění jen zřídka
d) Existují pozitivní a negativní příznaky
13. Který z následujících výroků o rizikových faktorech schizofrenie je pravdivý?
a) Emoční klima v rodinném prostředí nemá na osoby s genetickým rizikem schizofrenie žádný, případně jen nevýrazný vliv
b) Zmíněná diagnóza je častější u Hispánců než u jiných etnických skupin
c) Rodinná anamnéza představuje nejvýznamnější rizikový faktor
d) Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je socioekonomický status
14. Který/é z níže uvedených nežádoucích účinků je/jsou spojen/ y s léčbou schizofrenie atypickými antipsychotiky?
a) Ospalost
b) Hypercholesterolémie
c) Diabetes mellitus
d) Přírůstek tělesné hmotnosti
15. Který z následujících údajů o léčbě schizofrenie není správný?
a) Atypická antipsychotika se vyznačují nižší četností nežádoucích neurologických účinků
b) Spontánní vysazení léku je méně časté u atypických než u typických antipsychotik
c) Olanzepin zvyšuje riziko diabetu 2. typu
d) Oddálení léčby antipsychotiky může mít pro pacienta trvalé negativní důsledky

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky