Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 20. January 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 2/2008
vydáno: 30.04.2008

<< skrýt odpovědi

1. Které tvrzení o rizikových faktorech akutní plicní embolie je správné?
a) Vyšší věk není rizikovým faktorem pro akutní plicní embolii.
b) U některých pacientů, např. s maligními nádory a trombofilií, může docházet k překryvu získané a genetické predispozice.
c) Nejběžnější genetický rizikový faktor pro trombofilii představuje leidenská mutace koagulačního faktoru V (fV Leiden), jež vyvolává rezistenci vůči aktivovanému proteinu C.
d) Virchowova triáda ohrožení zahrnuje stázu, žilní poškození a hyperkoagulační stav
2. Které tvrzení o diagnostice akutní plicní embolie není správné?
a) Bolesti dolní končetiny se zvýšenou teplotou a otokem většinou nesvědčí pro přítomnost hluboké žilní trombózy, která souvisí s akutní plicní embolií.
b) Závažnost příznaků velmi často nesouvisí s rozsahem tromboembolického postižení.
c) U akutní plicní embolie se často vyskytují abnormity EKG typu nejasné tachykardie.
d) Při normálním nálezu na perfuzní plicní scintigrafii můžeme podezření na akutní plicní embolii vyloučit.
3. Které tvrzení o léčbě akutní plicní embolie je správné?
a) Subkutánní podávání nízkomolekulárního heparinu či fondaparinuxu nebo intravenózní podávání nefrakcionovaného heparinu v dávce dle hmotnosti nemocného by mělo trvat nejméně pět dnů, nejlépe než se INR po dva následující dny pohybuje v terapeutickém ro
b) Pokud máme vážné podezření na plicní embolii, měli bychom zahájit parenterální antikoagulační léčbu ještě před zobrazovacím vyšetřením, za předpokladu, že se riziko krvácení nejeví jako nadměrné.
c) Pacienti s akutním žilním tromboembolismem nevyžadují dlouhodobou antikoagulaci, většinou u nich není riziko recidiv trombózy.
d) Kavální filtry výrazně nesnižují incidenci plicní embolie, ale byl prokázán jejich vliv ve smyslu zlepšení celkového přežití.
4. Osmiletá dívka přichází na celkové vyšetření. V průběhu posledních dvou let postupně zvýšila hmotnost o 13,6 kg. Její vzrůst je normální. Fyzikální vyšetření ukazuje na obézní dítě s hmotností nad 97. percentil a výškou na 95. percentilu. Vyberte z následujících odpovědí jednu, která představuje nejpravděpodobnější příčinu nárůstu hmotnosti.
a) Hypotyreóza
b) Hyperkortikalismus
c) Mutace genu pro leptin
d) Přejídání a nedostatek fyzické aktivity
5. Tříletý chlapec je vyšetřován pro nadváhu. Jeho anamnéza je významná pro údaj hypotonie a vývojového opoždění. Fyzikální vyšetření ukazuje obézní dítě s výškou pod 3. percentil a váhou nad 97. percentil. Dalšími nálezy jsou krátké ruce a nohy a mikrocefalus. Z následujících odpovědí zvolte jednu nejpravděpodobnější diagnózu.
a) Syndrom Pradera-Williho
b) Nádor mozku
c) Exogenní obezita
d) Cushingův syndrom
6. Dvanáctiletá dívka, Afroameričanka, přichází k svému všeobecnému lékaři s otázkou týkající se kožní vyrážky. Pacientkamá od pěti let nadváhu. Fyzikální vyšetření poukazuje na obezitu a acanthosis nigricans postihující krk a axily. Z následujících vyšetření vyberte jeden test, který je v j ejí situaci nejdůležitější.
a) Stanovení koncentrace tyreotropního hormonu
b) Glykémie na lačno
c) Stanovení koncentrace leptinu
d) Krevní obraz
7. Patnáctiletá dívka, trpící od osmi let nadváhou, je vyšetřována pro exogenní obezitu. Vyzkoušela sama neúspěšně několik diet bez supervize. Při fyzikálním vyšetření má pacientka BMI 38, její hmotnost je nad 97. percentilem a výška nad 95. percentilem. Glykémie na lačno, koncentrace transamináz a lipidů jsou v normě. Pacientka a j ejí rodina žádají odeslání k bariatrickému chirurgovi. Která z následujících odpovědí je správná?
a) Odeslat pacientku k bariatrickému chirurgovi
b) Zahájit léčbu orlistatem
c) Zahájit léčbu metforminem
d) Odeslat pacientku k nutričnímu specialistovi k úpravě diety a k psychologovi, který má zkušenost s behaviorální léčbou
8. Která z následujících opatření jsou nezbytná v prevenci dětské obezity?
a) Snížení příjmu potravin s vysokým obsahem nasycených tuků
b) Omezení příjmu slazených nealkoholických nápojů
c) Pravidelná tělesná aktivita minimálně 30 minut denně
d) Všechna uvedená opatření
9. Které z následujících kritérií pro screening diabetu 2. typu u dětí a mladistvých je uvedeno v N ational Diabetes Education Program?
a) Pozitivní rodinná anamnéza diabetu (nezávisle na hmotnosti)
b) Nadváha plus alespoň jeden rizikový faktor
c) Nadváha plus alespoň dva rizikové faktory
d) Screening diabetu by se měl provádět jedenkrát ročně u všech dětí a mladistvých
10. Které perorální antidiabetikum se doporučuje u dětí a mladistvých?
a) Metformin
b) Glimepirid
c) Acarbosa
d) Rosiglitazon
11. Která z následujících laboratorních vyšetření mají být provedena po stanovení diagnózy diabetu 2. typu u dětí?
a) Hemoglobin A1c
b) Koncentrace C-peptidu
c) Koncentrace lipidů
d) Mikroalbuminurie
12. Který z následujících údajů o účinku statinů u pacientů s chronickým onemocněním ledvin není správný?
a) Statiny mohou zpomalit pokles glomerulární filtrace
b) Statiny mohou snížit exkreci albuminů ledvinami
c) Statiny mohou vyvolat proteinurii spojenou s poklesem renálních funkcí
d) U nemocných po transplantaci ledviny snížil fluvastatin výskyt infarktu myokardu
13. Který z uvedených nálezů se nevyskytuje v experimentálních modelech chronického onemocnění ledvin jako důsledek hypercholesterolémie?
a) Sklerotická ložiska v glomerulech
b) Lipidová depozita v bazální membráně glomerulů
c) Proliferace mesangiálních buněk
d) Snížená funkce endotelinového systému
14. Které z uvedených statinů jsou metabolizovány převážně cytochromem P450 2C9?
a) Atorvastatin
b) Fluvastatin
c) Rosuvastatin
d) Simvastatin

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky