Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 3/2004
vydáno: 24.05.2004

<< skrýt odpovědi

1. Které znásledujících vyšetření pomáhá při diagnostice ischemické choroby srdeční (ICHS)?
a) Zátěžová pozitronová emisní tomografie
b) Výpočetní tomografie elektronovým paprskem (EBCT)
c) Zátěžová echokardiografie
d) Všechna výše uvedená
2. Který znásledujících údajů ozátěžové EKG není správný?
a) Vysoké kardiovaskulární riziko indikují zátěží vyvolané předčasné komorové stahy
b) Vysoké riziko indikuje časná hypotenze
c) Interpretace je obtížná upacientů sabnormálním klidovým EKG
d) Samotné vyšetření má vysokou prediktivní hodnotu
3. Jaké procento pacientů nelze vyšetřit standardní zátěžovou echokardiografií pro špatnou zobrazitelnost?
a) 5%
b) 20%
c) 30%
d) 45%
4. EBCT lze použít ke stanovení:
a) Prognózy pacientů sprokázanou ICHS
b) Přítomnosti a rozsahu kalcifikací vkoronárních tepnách
c) Potřebu operace aortokoronárního bypassu oproti farmakologické léčbě
d) Žádné zvýše uvedených alternativ
5. Které znásledujících vyšetření má upacientů sICHS největší prognostickou hodnotu?
a) Samotná koronarografie
b) Klinické vyšetření a koronarografie
c) Zátěžová elektrokardiografie (EKG) a koronarografie
d) Zátěžová EKG a perfuzní scintigrafie myokardu kombinovaná sfotonovou emisní počítačovou tomografií (SPECT).
6. Co je hlavní příčinou úmrtí pacientů, kteří dlouhá léta trpí SLE?
a) Maligní nádorové onemocnění
b) Ischemická choroba srdeční
c) Disekce aorty
d) Mesenterická vaskulitida
7. Které znásledujících příznaků a nálezů jsou užitečné vodlišení SLE od revmatoidní artritidy?
a) Symetrické otoky a ztuhlost kloubů
b) Pozitivita testu na antinukleární protilátky
c) Deformity kloubů, které lze zmenšit, a absence eroze kloubů
d) Bolesti a otoky malých kloubů ruky
8. Jaké histopatologické změny se mohou vyskytovat vledvinách při SLE?
a) Jaké histopatologické změny se mohou vyskytovat vledvinách při SLE?
b) Imunokomplexová glomerulonefritida
c) Vaskulitida velkých cév
d) Všechny uvedené změny
9. Které zuvedených autoprotilátek často korelují saktivitou onemocnění a bývají přítomny unemocných se SLE a glomerulonefritidou?
a) Anti-dsDNA
b) Revmatoidní faktor
c) Anti-Sm
d) Anti-Ro(SS-A)
10. Co je nejčastější příčinou horečky nejasného původu ustarších dospělých?
a) Cytomegalovirová infekce
b) Revmatická horečka
c) Arteriitis temporalis
d) Stillova nemoc
11. Které zuvedených testů či procedur nejsou indikovány po prvním vyšetření pacienta shorečkou nejasného původu?
a) Vyšetření citrátem galia (111Ga)
b) Sedimentace erytrocytů
c) Krevní obraz sdiferenciálním rozpočtem leukocytů
d) Rtg plic
12. Který zníže uvedených kroků lze považovat za racionální upacienta, jenž je již týden intenzivně a bezvýsledně vyšetřován scílem objasnit příčinu horečky?
a) Terapeutický test spodáváním 60 mg prednisonu denně po dobu 4 týdnů
b) Biopsie jater a sternální punkce
c) Konzultace infektologa
d) Terapeutický test skombinovaným podáváním vankomycinu a piperacilinu po dobu 2 týdnů
13. Které zuvedených léčiv nebo lékových skupin nejsou běžně příčinou horečky nejasného původu?
a) Fenytoin
b) Hydralazin
c) Aminoglykosidy
d) Fenothiaziny
14. Jakým souborem příznaků se může projevit syndrom zvysazení selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)?
a) Bledost, svalová rigidita, hypertermie, tachykardie
b) Závratě, nausea, příznaky připomínající chřipku, parestezie
c) Neklid, retence moči, tachykardie, zácpa
d) Třes, myoklonus, průjem, zmatenost
15. Které poruchy přicházejí vúvahu vdiferenciální diagnóze syndromu zvysazeni SSRI?
a) Recidiva deprese
b) Cévní mozková příhoda
c) Úzkostná neurotická porucha
d) Všechny shora uvedené
16. Jak dlouho může neléčený syndrom zvysazení SSRI trvat?
a) 30 minut
b) 3 až 5 dnů
c) Několik týdnů
d) 3 měsíce
17. Ukterého zuvedených SSRI jsou nežádoucí příznaky po náhlém vysazení popisovány nejčastěji?
a) Sertralin
b) Citalopram
c) Fluoxetin
d) Paroxetin
18. Co přichází vúvahu při diferenciální diagnostice upacienta mladšího než 50 let, který má kompresivní frakturu, vyloučíme-li trauma?
a) Maligní nádor
b) Osteoporóza
c) Zúžení páteřního kanálu
d) Fraktura při sakrální insuficienci
19. Co nepatří mezi komplikace kompresivních zlomenin obratlů:
a) Zmenšení hrudní kyfózy a bederní lordózy
b) Útlak vnitřních orgánů vdůsledku omezování hrudního a břišního prostoru
c) Střevní obstrukce a zácpa
d) Oslabení respirace vdůsledku atelektázy
20. Vyšetření kompresivní fraktury páteře magnetickou rezonancí může přispět krozlišení:
a) Osteoporózy od infiltrace maligním nádorem
b) Akutní a chronické zlomeniny
c) Komprese míchy
d) Platí a) až c)
21. Jaká léčba může být prospěšná upacientů, kteří neodpovídají na konzervativní metody anebo mají trvale silné bolesti?
a) Chirurgická dekomprese
b) Injekční aplikace kortikosteroidů
c) Psychofarmaka
d) Perkutánní vertebroplastika

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky