Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Saturday 16. January 2021 | Svátek má Ctirad

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 4/2008
vydáno: 12.09.2008

<< skrýt odpovědi

1. Která antibiotika nejsou vhodná pro použití v těhotenství?
a) peniciliny
b) cefalosporiny
c) erythromycin
d) fluorochinolony
2. Které z uvedených tvrzení j­e pravdivé?
a) Linkosamidy by měly být podávány pouze při infekcích rezistentních vůči penicilinům, cefalosporinům a erythromycinu.
b) Aminoglykosidy by neměly být v těhotenství podávány, protože mohou mít nežádoucí ototoxické a nefrotoxické účinky na matku i plod.
c) Sulfonamidy v současné době nepatří k léčivům první volby, mohou však sloužit jako terapeutická rezerva.
d) Všechna tvrzení jsou správná.
3. Které z uvedených tvrzení o léčbě toxoplasmózy v graviditě j­e správné?
a) Do 16. týdne těhotenství podáváme spiramycin v denní dávce 3 g po dobu čtyř týdnů.
b) Po 16. týdnu podáváme kombinaci pyrimethaminu a sulfadiazinu (pyrimethamin 1. den 50 mg, dále 25 mg denně, sulfadiazin 3 g denně).
c) Léčba není nutná.
d) Vždy je indikováno ukončení těhotenství.
4. Které z uvedených tvrzení není pravdivé:
a) Léky, které jsou potenciálně teratogenní, lze podávat pouze za předpokladu spolehlivé kontracepce.
b) U gravidních žen nelze žádné antibiotikum považovat za absolutně bezpečné.
c) Pokud je antibiotikum nezbytné, mimo jiné též pro ochranu nenarozeného dítěte, musí být těhotné ženě lege artis podáno.
d) Antibiotika jsou v těhotenství absolutně kontraindikována a neměla by být vůbec používána.
5. Která dolní končetina bývá postižena hlubokou žilní trombózou v těhotenství nej­častěj­i?
a) Levá
b) Pravá
c) Obě bývají postiženy současně
d) Levá i pravá stejně často
6. O co se opírá diagnóza hluboké žilní trombózy v těhotenství?
a) Klinický obraz
b) Magnetickou rezonanci
c) Duplexní sonografii
d) Všechny výše uvedené možnosti jsou správné
7. Kterým z uvedených vyšetření monitoruj­eme terapii nízkomolekulárními hepariny (lmWH)?
a) INR
b) aPTT
c) anti Xa
d) koncentrací fibrinogenu
8. K j­akým změnám koncentrací dochází v průběhu fyziologicky probíhaj­ícího těhotenství?
a) Poklesu koncentrace proteinu S
b) Vzestupu koncentrace faktoru VIII
c) Vzestupu koncentrace fibrinogenu
d) Poklesu koncentrace antitrombinu
9. Jaké hodnoty plazmatické koncentrace crP predikuj­í vysoké riziko kardiovaskulárních onemocnění (podle cdc a AHA)
a) > 1 mg/l
b) > 3 mg/l
c) > 5 mg/l
d) > 10 mg/l
10. Která z uvedených hypolipidemik snižuj­í plazmatickou koncentraci CRP (při monoterapii)?
a) Statiny
b) Ezetimib
c) Fibráty
d) Kyseliny nikotinová
11. Který z následuj­ících údaj­ů o účinku antidiabetik na koncentraci CRP není správný?
a) Infuze s inzulinem snižuje vzestup CRP při operacích na koronárních tepnách.
b) Infuze s glukózou, inzulinem a kaliem snižuje vzestup koncentrace CRP při akutním infarktu myokardu.
c) Metformin snižuje u pacientů s diabetem 2. typu a nadváhou plazmatickou koncentraci CRP.
d) Deriváty sulfonylurey snižují u pacientů s diabetem 2. typu koncentraci CRP více než metformin.
12. Osmnáctiletá žena s indexem tělesné hmotnosti 16,5 kg/m2 uvádí, že praktikuj­e očišťování (purging), navzdory výraznému omezení celkového kalorického příj­mu se obává přírůstku hmotnosti, není spokoj­ena s rozměry svých stehen a j­iž šest měsíců nemenstruovala. O j­akou poruchu se u ní j­edná?
a) Mentální anorexie
b) Mentální bulimie
c) Blíže neurčená porucha příjmu potravy
d) Záchvatovité přejídání
13. Dvacetiletá žena má poruchu příj­mu potravy komplikovanou osteoporózou. Který z následuj­ících postupů j­í lze doporučit j­ako primární léčbu?
a) Zvýšení hmotnosti
b) Suplementaci vápníku a vitaminu D
c) Léčbu estrogenem
d) Léčba bisfosfonáty
14. Která/é z následuj­ících okolností j­e/j­sou indikací k hospitalizaci pacienta s mentální anorexií?
a) Pacient potřebuje dohled během všech jídel a po nich a při použití WC
b) Pacient má velmi špatnou motivaci k léčbě
c) U pacienta je třeba jednou týdně provádět laboratorní testy
d) Pacientova hmotnost odpovídá 90 % ideální hmotnosti

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky