Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 2/2009
vydáno: 30.04.2009

<< skrýt odpovědi

1. Které z následujících tvrzení týkajících se úpravy krevního tlaku u diabetiků platí?
a) U pacienta s hodnotou TK 135/85 mm Hg by měla být okamžitě zahájena léčba inhibitorem ACE
b) U pacienta s hodnotou TK 135/85 mm Hg by měla být nejprve po dobu tří měsíců vyzkoušena úprava životního stylu
c) Blokátory vápníkových kanálů jsou vhodnou iniciální léčbou vzhledem ke svým renoprotektivním účinkům
d) Cílová hodnota krevního tlaku u diabetiků je 140/90 mm Hg
2. Které z následujících léčiv je doporučováno jako léčba první linie u pacientů trpících současně hypertenzí a diabetem?
a) Lisinopril
b) Atenolol
c) Verapamil
d) Amlodipin
3. U pacienta trpícího zároveň diabetem a hypertenzí dojde poté, co začal užívat lisinopril, k nárůstu sérové koncentrace kreatininu ze 110 µmol/l na 130 µmol/l. Které z níže uvedených opatření se v dané situaci doporučuje?
a) Okamžitě toto léčivo vysadit a zahájit podávání blokátoru vápníkových kanálů
b) Okamžitě toto léčivo vysadit a zahájit podávání sartanů
c) Pokračovat v podávání tohoto léčiva a přidat thiazidové diuretikum
d) Pokračovat v podávání tohoto léčiva a sledovat sérovou koncentraci kreatininu
4. Které z následujících patogenetických mechanismů se mohou uplatnit při vzniku plicní arteriální hypertenze?
a) Snížená aktivita syntázy prostacyklinu
b) Zvýšené odbourávání endotelinu v plicích
c) Snížená exprese syntázy oxidu dusnatého
d) Zmnožení draslíkových kanálů v buňkách hladké svaloviny cév
5. Které z následujících údajů o diagnostice plicní arteriální hypertenze není správný?
a) Hlavní příznaky plicní arteriální hypertenze jsou námahová dušnost a únava
b) Angina pectoris se u pacientů s plicní arteriální hypertenzí vyskytuje velmi vzácně
c) Pacient s mírnou plicní arteriální hypertenzí ujde za šest minut více než 400 metrů
d) Hraniční hodnota středního tlaku v plicnici při fyzické zátěži dosud nebyla stanovena
6. Který z následujících údajů o farmakoterapii plicní arteriální hypertenze není správný?
a) Treprostinil se aplikuje nitrožilně nebo podkožním katétrem
b) Mezi vzácné nežádoucí účinky epoprostenolu patří trombocytopenie
c) Ve studii STEP zvýšilo přidání iloprostu k léčbě bosentanem fyzickou výkonnost
d) Zhruba u poloviny pacientů léčených bosentanem dochází k elevaci hodnot aminotransferáz
7. U 65letého muže s chronickým onemocněním ledvin stadia 3 je při vyšetření moči testačním proužkem zjištěna proteinurie a následně stanoven poměr protein/kreatinin v moči 0,07 g/mmol. Pacientův krevní tlak se po dobu užívání střední dávky inhibitoru ACE pohybuje kolem 130/80 mm Hg. Zvýšíte dávku inhibitoru ACE a vyšetříte ho o týden později. Ačkoli se jeho krevní tlak zlepšil a poměr protein/kreatinin v moči klesl na hodnotu 0,05, zjistíte, že se sérová koncentrace kreatininu zvýšila ze 120 na 150 μmol/l. Který z následujících kroků je dalším nejlepším v léčbě tohoto pacienta?
a) Přerušte léčbu inhibitorem ACE a zahajte léčbu dihydropyridinovým blokátorem vápníkových kanálů
b) Snižte dávku inhibitoru ACE na počáteční úroveň a zahajte léčbu dihydropyridinovým blokátorem vápníkových kanálů
c) Pokračujte v současném režimu, ale za týden u pacienta znovu zkontrolujte koncentraci kreatininu v séru
d) Přerušte léčbu inhibitorem ACE a zahajte léčbu sartanem
8. Do ordinace přichází muž ve věku 55 let s hodnotou TK 160/90 mm Hg a s 15letou anamnézou hypertenze a dlouhodobé hyperchole-ste-rolémie léčený následujícími přípravky: losartan 50 mg/den, amlo-dipin 10 mg/den, atenolol 100 mg/den a hydrochlorothiazid 25 mg/den. Jinak se cítí dobře a popírá, že by trpěl bolestmi hlavy nebo návaly horka. V posledním roce byl jeho krevní tlak hůře korigovatelný (v průměru 160/90 mm Hg) a dávka losartanu byla před týdnem zvýšena na 100 mg/den. Koncentrace elektrolytů v séru je normální a koncentrace kreatininu dosahuje hodnoty 97 µmol/l. Který z uvedených kroků by měl být dalším v léčbě tohoto pacienta?
a) Zahajte léčbu spironolactonem v dávce 12,5 mg/den
b) Zvyšte dávku hydrochlorothiazidu na 50 mg/den
c) Zahajte léčbu minoxidilem v dávce 5 mg dvakrát denně
d) Proveďte vyšetření břicha magnetickou rezonancí
9. Který z uvedených výroků, týkajících se léčby pacienta se sérovou koncentrací kreatininu 195 µmol/l, není pravdivý?
a) Je třeba se vyhnout užívání některých volně prodejných farmak, např. nesteroidních antirevmatik a antacid
b) Jak inhibitory ACE, tak sartany mohou užívat pacienti trpící proteinurií
c) Léčba anémie rekombinantním lidským erytropoetinem až do dosažení normální koncentrace hemoglobinu prokazatelně snižuje nemocnost a úmrtnost
d) Kromě snižování koncentrace cholesterolu mohou statiny rovněž snižovat proteinurii
10. Který z uvedených pacientů pravděpodobně trpí chronickým onemocněním ledvin?
a) 55letá žena se sérovou koncentrací kreatininu 106 µmol/l
b) 45letý muž, u něhož byla provedena oboustranná amputace dolní končetiny pod úrovní kolena a který má koncentraci kreatininu 97 µmol/l
c) 80letá žena se sérovou koncentrací kreatininu 88,4 µmol/l
d) Všichni výše uvedení
11. Který z uvedených výroků týkajících se léčby pacienta s ledvinovým konkrementem není pravdivý?
a) Analýza složení konkrementu identifikující jeho typ pomůže určit vedení léčby
b) Není-li konkrement získán a poslán k analýze, je třeba zajistit vypracování profilu rizika nefrolitiázy na základě 24hodinového sběru moči
c) První konkrement z kyseliny močové nebo první cystinový konkrement mohou být snadno zvládnuty zvýšením příjmu tekutin zajišťujícím výdej moči 2 l/den
d) Pacienti trpící zánětlivým střevním onemocněním jsou vystaveni zvýšenému riziku urolitiázy
12. Za jak dlouho po vzniku těžké sepse musí být zahájena nitrožilní antibiotická léčba, aby se předešlo rozvoji orgánové dysfunkce?
a) Do jedné hodiny
b) Do tří hodin
c) Do šesti hodin
d) Do 24 hodin
13. Jaké jsou plazmatické koncentrace prokalcitoninu u zdravých osob?
a) Neprůkazné citlivou kvantitativní metodou
b) < 0,1 ng/ml
c) < 1 ng/ml
d) < 10 ng/ml
14. Který z následujících údajů o prokalcitoninu není správný?
a) Biologický poločas prokalcitoninu je 24 hodin
b) K výraznému vzestupu prokalcitoninu dochází při závažných bakteriálních, mykotických i virových infekcích
c) Nejsilnějším stimulem pro vzestup prokalcitoninu jsou endotoxiny gram-negativních bakterií
d) Vzestup plazmatické koncentrace prokalcitoninu nad 10 ng/ml je charakteristický pro těžkou sepsi s orgánovým selháním
15. Které z následujících údajů o ostatních markerech sepse jsou správné?
a) Plazmatická koncentrace interleukinu 6 koreluje se závažností sepse
b) Rychlá indukce IL-6 může být výhodná zvláště v neonatologii
c) U pacientů s těžkou sepsí má stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu prognostický význam
d) Vyšetření proteinu vázajícího lipopolysacharidy není podle dosavadních zkušeností diagnosticky přínosné

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky