Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 3/2009
vydáno: 29.06.2009

<< skrýt odpovědi

1. Jaká je cílová hodnota LDL cholesterolu u 63letého nemocného po trojnásobném bypassu, s DM 2. typu, s hypertenzí, který stále kouří?
a) Nestanovuje se – pacient neukázněný, kuřák
b) 3,0 mmol/l
c) 2,0 mmol/l
d) 2,6 mmol/l
2. Které klinické faktory nepodporují u pacientů se středně vysokým rizikem podávání statinů za účelem dosažení cílové hodnoty LDL cholesterolu < 2,6 mmol/l?
a) Pokročilý věk
b) Závažné rizikové faktory (např. přetrvávající kouření cigaret nebo silně pozitivní rodinná anamnéza předčasného rozvoje ICHS)
c) Vysoká koncentrace triglyceridů (≥ 2,4 mmol/l) a zároveň snížená koncentrace non-HDL cholesterolu (≥ 4,1 mmol/l)
d) Nízká koncentrace HDL cholesterolu (< 1,0 mmol/l)
3. Které tvrzení týkající se nově se objevujících rizikových faktorů není správné?
a) Mezi nově se objevující rizikové faktory, které u osob se středně vy­sokým rizikem podporují uplatňování cílové koncentrace LDL cho­lesterolu < 2,6 mmol/l v rámci primární prevence ICHS patří sérová koncentrace hsCRP > 3 mg/l a míra kalcifikace věnčitých tepen > 75. percentil pro věk a pohlaví dané osoby.
b) Dle směrnice AHA odpovídá nízké riziko ICHS koncentraci CRP <3mg/l, střední riziko koncentraci CRP 3–6 mg/l a vysoké riziko koncentraci CRP > 6 mg/l.
c) V porovnání s osobami se skóre kalcifikace věnčitých tepen < 100 měli pacienti s hodnotou skóre ≥ 100 9,2 -11,1ná -sobně zvýšené riziko všech kardiovaskulárních příhod, všech koronárních příhod a výsky­tu sdruženého výsledného ukazatele zahrnujícího úmrtí z důvodu ICHS a nefatálního infarktu myokardu.
d) Směrnice NCEP-ATP III uvádějí, že u osob vystavených střednímu riziku ICHS vysoké skóre kalcifikace věnčitých tepen (> 75. percentil pro věk a pohlaví dané osoby) vypovídá o pokročilé ateroskleróze věnčitých tepen a představuje důvod pro zahájení intenzivnější hypolipidemické léčby za účelem dosažení přísnější cílové hodnoty LDL cholesterolu < 2,6 mmol/l.
4. Enzym PCSK9:
a) Ovlivňuje koncentraci LDL cholesterolu
b) Ovlivňuje koncentraci triglyceridů
c) Neovlivňuje lipidový metabolismus
d) Ovlivňuje koncentraci HDL cholesterolu
5. Které tvrzení o mechanismu účinku ezetimibu není správné?
a) Je dalším představitelem z již rozsáhlé skupiny vysoce selektivních inhibitorů absorpce cholesterolu.
b) Pravděpodobně způsobuje blokádu proteinového transportéru NPC1L1, který je lokalizován na apikálním konci membrány malých enterocytů tenkého střeva.
c) Výsledkem účinku ezetimibu na NPC1L1 v buňkách epitelu tenkého střeva je snížení absorpce cholesterolu pocházejícího z potravy i ze žluči, a tím snížení množství LDL cholesterolu vstupujícího do jater.
d) Klinické účinky a možné necílené účinky interakce ezetimibu s jaterním NPC1L1 jsou zatím nejasné.
6. Ezetimib se využívá:
a) V kombinační léčbě se statiny k dosažení cílové hodnoty HDL cholesterolu
b) V kombinační léčbě se statiny k dosažení cílové hodnoty LDL cholesterolu
c) V kombinační léčbě se statiny k dosažení cílové hodnoty hsCRP
d) V monoterapii k dosažení cílové hodnoty LDL cholesterolu
7. Framinghamská studie prokázala, že nemocní splňující elektrokardiografická kritéria hypertrofie levé komory srdeční:
a) Mají snížené riziko náhlé srdeční smrti
b) Mají dvojnásobně vyšší riziko náhlé srdeční smrti
c) Muži mají šestinásobné, ženy trojnásobné riziko náhlé srdeční smrti
8. Antiarytmika skupiny 1c ve studii CAST
a) Zvýšila kardiovaskulární mortalitu
b) Neovlivnila kardiovaskulární mortalitu
c) Snížila kardiovaskulární mortalitu
9. U nemocných s paroxysmální fibrilací síní je nejúčinnějším antiarytmikem k udržení sinusového rytmu:
a) digitalis
b) sotalol
c) propafenon
d) amiodaron
10. Srdeční frekvence ≤ 70/min je spojena:
a) S nižším výskytem ischémie myokardu
b) S nižším rizikem výskytu kardiovaskulárních příhod u nemocných s ICHS
c) Se zlepšením prognózy nemocných se srdečním selháním
d) Všechny odpovědi jsou správné
11. Ivabradin navodí:
a) Snížení srdeční frekvence a zpomalení převodu ze síní na komory blokádou kanálu If
b) Snížení srdeční frekvence blokádou iontového kanálu If v sinusovém uzlu
c) Snížení srdeční frekvence blokádou β1-adrenergních receptorů v sinusovém uzlu
d) Snížení srdeční frekvence aktivací muskarinových receptorů v sinusovém uzlu
12. Kombinace ivabradinu s beta-blokátory:
a) Je kontraindikována pro riziko srdeční zástavy
b) Zlepšuje prognózu nemocných se srdečním selháním nezávisle na výchozí srdeční frekvenci
c) U nemocných s anginou pectoris snižuje výskyt stenokardií
d) Je indikována pouze u nemocných se sinusovou tachykardií
13. Které z následujících tvrzení týkajících se screeningu diabetu u dětí a adolescentů je pravdivé?
a) ADA doporučuje screening u dětí s BMI ≥ 85. percentilu a přítomností dvou dalších rizikových faktorů vzniku diabetu každý druhý rok.
b) Skupina U.S. Preventive Services Task Force doporučuje každoroční screening u všech adolescentů s nadváhou.
c) ADA nedoporučuje screeningová vyšetření vzhledem k tomu, že nebylo prokázáno, že u dětí a adolescentů zlepšují klinický výsledek.
d) Podle Americké pediatrické společnosti není při screeningovém vyšetření nutné stanovení glykémie a koncentrace inzulinu.
14. Které/á z následujících opatření ze strany lékaře je/jsou doporučováno/a ke snížení rizika rozvoje obezity u dětí adolescentů?
a) Podpora kojení
b) Při tvorbě dietních doporučení zvážit kulturní preference
c) Doporučovat dietu s vyšším obsahem proteinů a nízkým obsahem sacharidů
d) V rámci svých komunit podporovat více příležitostí k tělesným aktivitám pro děti
15. Který/é z následujících parametrů patří mezi prokázané rizikové faktory vzniku diabetes mellitus u dětí?
a) Body mass index na nebo nad úrovní 50. percentilu
b) Hodnota glykémie na lačno ≥ 5,55 mmol/l
c) Zvýšená plazmatická koncentrace inzulinu na lačno
d) Rodinná anamnéza metabolického syndromu
16. POZNÁMKA: OTÁZKA ČÍSLO 13 NEBUDE ZAPOČÍTÁNA DO CELKOVÉHO HODNOCENÍ, PROTOŽE V TEXTU JE NEPŘESNĚ FORMULOVÁNA ODPOVĚĎ
)

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky