Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 6/2009
vydáno: 17.12.2009

<< skrýt odpovědi

1. Které z léčiv schválených Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) k prevenci nebo léčbě osteoporózy patří mezi antiresorpční léčiva inhibující kostní resorpci?
a) Kyselina zoledronová
b) Estrogen
c) Teriparatid
d) Kalcitonin
2. Který z uvedených přístupů v léčbě hypertenze je správný?
a) U hypertenze 1. stupně (krevní tlak 140–159/90–99 mm Hg) je vhodné před zahájením farmakoterapie začít se změnami životního stylu
b) U hypertenze 2. stupně (krevní tlak > 160/100 mm Hg) by měla být farmakoterapie zahájena okamžitě spolu se změnami životního stylu. U některých pacientů může být jako zahajovací léčba použita kombinace dvou typů léčiv
c) Pokud u pacientů s hypertenzí 2. stupně kombinace nejméně tří antihypertenziv různých tříd nezajišťuje dostatečnou kontrolu krevního tlaku, je namístě zvážit vyšetření, která by vyloučila sekundární hypertenzi
d) Platí vše výše uvedené
3. Které výhody mají revaskularizační zákroky na koronárních tepnách při ICHS ve srovnání s intenzivní medikamentózní léčbou?
a) Lepší dlouhodobou prognózu u všech pacientů se stabilní ICHS
b) Snižují výskyt anginy pectoris
c) Zlepšují prognózu jen u nemocných se závažnou stenózou levé koronární tepny
d) Snižují úmrtnost nemocných na koronární příhody ve srovnání s intenzivní medikamentózní léčbou
4. Které tvrzení týkající se blokátoru receptorů AT1 pro angiotensin II telmisartanu z hlediska výskytu kardiovaskulárních příhod prokázala studie ONTARGET?
a) Telmisartan je účinnější než inhibitor ACE
b) Telmisartan je stejně účinný jako inhibitor ACE
c) Telmisartan je méně účinný než inhibitor ACE
d) Kombinace inhibitoru ACE a blokátoru receptorů AT1 pro angiotensin II je účinnější než telmisartan
5. Která antihypertenziva mohou mít při dlouhodobém podávání prodiabetogenní účinek?
a) „Vazokonstrikční“ beta‑blokátory
b) Inhibitory ACE a blokátory receptorů AT1 pro angiotensin II
c) Thiazidová diuretika
d) Dihydropyridinové blokátory kalciových kanálů s dlouhodobým účinkem
6. Při jakém snížení koncentrace LDL cholesterolu v plazmě intenzivní farmakoterapií dochází k regresi koronární aterosklerózy?
a) Při snížení LDL cholesterolu na hodnoty < 4,1 mmol/l
b) Při snížení LDL cholesterolu na hodnoty < 3,6 mmol/l
c) Při snížení LDL cholesterolu na hodnoty < 1,8 mmol/l
d) Nedochází k regresi koronární aterosklerózy
7. Kterými příznaky se může častěji manifestovat revmatoidní artritida začínající ve vyšším věku oproti revmatoidní artritidě se začátkem v mladším věku?
a) Celkovými příznaky a hubnutím
b) Vaskulitidou tepen středního průsvitu
c) Myalgiemi ramenních a pánevních pletenců
d) Symetrickou polyartritidou
8. Které z následujících tvrzení je pravdivé?
a) Revmatoidní artritida vznikající ve vyšším věku je častěji provázena pozitivitou revmatoidních faktorů než revmatoidní artritida se začátkem v mladším věku
b) Prevalence pozitivity revmatoidních faktorů není vyšší u zdravých jedinců ve starší oproti mladší věkové skupině
c) Pacienti s časnou formou revmatoidní artritidy vznikající ve vyšším věku mívají častěji postiženo méně kloubů než pacienti s revmatoidní artritidou se začátkem v mladším věku
d) Polyartritický syndrom může být prvním projevem maligního onemocnění
9. Které tvrzení pro farmakoterapii revmatoidní artritidy ve stáří je správné?
a) Je v podstatě shodná jako u mladších jedinců
b) Existuje potenciálně zvýšený výskyt nežádoucích účinků některých léčiv
c) U starších jedinců je absolutní kontraindikací podání methotrexátu
d) U pacientů starších 65 let léčených nesteroidními antirevmatiky a/nebo glukokortikoidy není profylaxe peptického vředu nutná
10. Jaký je odhad prevalence nemocných s CHOPN v ČR?
a) 500 000–700 000
b) 100 000–200 000
c) 90 000–100 000
d) 700 000–800 000
11. Co je hlavní příčinou úmrtí u nemocných s CHOPN v těžkém stadiu nemoci?
a) Respirační selhání
b) Bronchogenní karcinom
c) Kardiovaskulární onemocnění
d) Plicní embolie
12. Které tvrzení týkající se CHOPN jako rizikového faktoru pro vznik různých onemocnění je správné?
a) CHOPN není samostatným rizikovým faktorem pro vznik bronchogenního karcinomu
b) Nemocní s CHOPN mají dvakrát, podle některých studií až pětkrát větší riziko vzniku bronchogenního karcinomu
c) Řada studií prokázala, že CHOPN je rizikovým faktorem pro vznik ischemické choroby srdeční i úmrtí na ni
d) Platí vše výše uvedené
13. Která z vyšetření je nezbytné provést při podezření na jaterní cirhózu?
a) Gastroskopii
b) Koloskopii
c) Jaterní biopsii
d) Ultrasonografii jater
14. Pacient ve věku 64 let s anamnézou diabetu 2. typu užívající perorální antidiabetikum (metformin), dosud bez komplikací, zejména ve smyslu diabetické nefropatie, s normálními laboratorními parametry renálních funkcí dle recentní dokumentace, se podrobil screeningové koloskopii s normálním nálezem. Asi týden po provedení vyšetření byla zjištěna elevace urey na 13,2 μmol/l a kreatitinu na 127 μmol/l. Při přípravě na koloskopii bylo podáno perorálně natrium‑fosfátové činidlo. Které z níže uvedených tvrzení je správné?
a) Je třeba zjistit koncentraci kalcia a fosforu v séru
b) Jen samotná dehydratace v rámci přípravy na kolonoskopii vedla u tohoto diabetika ke zhoršení renálních funkcí
c) Pacientům se při přípravě na koloskopii podává dle vlastního zvážení buď natrium‑fosfátové činidlo nebo PEG makrogol
d) Pacient je při přípravě vyšetření tlustého střeva indikován k užití PEG makrogolu
15. Které z uvedených tvrzení týkající se výše uvedené kasuistiky není pravdivé?
a) Fosfátová nefropatie není komplikací při přípravě na vyšetření tlustého střeva fosfátovými solemi
b) Fosfátová nefropatie především ireverzibilní zhoršení ledvinných funkcí
c) Incidence fosfátové nefropatie je u pacientů s normální či téměř normální renální funkcí 10–14 %
d) Laboratorně zjišťujeme vždy hyperfosfatémii

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky