Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Saturday 16. January 2021 | Svátek má Ctirad

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 4/2005
vydáno: 25.04.2005

<< skrýt odpovědi

1. Ve srovnání sAlzheimerovou nemocí je uvaskulární demence méně pravděpodobné, že způsobí:
a) Výraznější poruchu chůze
b) Závažné problémy skrátkodobou pamětí
c) Změny osobnosti a nálady
d) Nápadné poruchy exekutivních funkcí
2. Dvěma nejzávažnějšími rizikovými faktory pro vaskulární demenci jsou:
a) Kouření a diabetes mellitus
b) Hyperlipidémie a ischemická choroba srdeční
c) Hypertenze a cévní mozková příhoda
d) Hypertenze a ischemická choroba srdeční.
3. Které zníže uvedených nálezů podporují hypotézu, že kpostižení cholinergního systému dochází jak uAlzheimerovy nemoci, tak uvaskulární demence?
a) Cholinergní dysfunkce, korelující sporuchou učení a paměti upotkanů se spontánní hypertenzí
b) Snížení koncentrace acetylcholinu vmozkomíšním moku a detekce menšího počtu cholinergních neuronů při pitvě osob svaskulární demencí
c) Postižení cholinergních projekcí cévními lézemi vrámci vaskulární demence, kterým na magnetické rezonanci často odpovídají hyperintenzní ložiska a které korelují stíží exekutivní dysfunkce
d) Všechny výše uvedené
4. Které tvrzení týkající se menší ischemické cévní mozkové příhody a transitorní ischemické ataky (TIA) není pravdivé?
a) Téměř do všech studií zaměřených na sekundární prevenci byli nemocní zařazováni sodstupem týdnů až měsíců po vzniku příznaků
b) Je pravděpodobné, že karotidy a koronární tepny mají podobné biologické vlastnosti.
c) Upacientů léčených před karotickou endarterektomií kombinací clopidogrelu a kyseliny acetylsalicylové bylo zaznamenáno snížení počtu pooperačních mikroembolických příhod.
d) Bylo jednoznačně prokázáno, že dvojitá protidestičková léčba kombinací kyseliny acetylsalicylové a dipyridamolu je vakutní fázi po TIA a cévní mozkové příhodě účinná a bezpečná.
5. Jaké je ideální načasování endarterektomie pro stenózu ipsilaterální karotidy po menší cévní mozkové příhodě či TIA vpředním povodí?
a) Nejdříve za 2 týdny po příhodě, ale ne později než za 6 měsíců po ní
b) Nejdříve za 3 týdny, nejpozději za 2 měsíce
c) Během prvních 2 týdnů (ale přínosnou zůstává i při provedení do 3 měsíců)
d) Během prvních 2 týdnů (ale přínosnou zůstává i při provedení do 6 měsíců)
6. Který zníže uvedených údajů ostudii MATCH, zabývající se kombinovanou léčbou kyselinou acetylsalicylovou a clopidogrelem po nedávné cévní mozkové příhodě či TIA, neplatí?
a) Kombinovaná terapie je oproti monoterapii zkrátkodobého hlediska přínosná, jestliže byla započata do jednoho týdne po vzniku příznaků.
b) Hlavní poznatky se vztahují zejména na osoby spostižením velkých tepen.
c) Zvýšené riziko nitrolebního krvácení při kombinované léčbě se objevilo teprve po třech měsících jejího podávání.
d) Pacienti zařazení do této studie nepředstavují reprezentativní vzorek většiny osob smenší cévní mozkovou příhodou či TIA.
7. Které zuvedených tvrzení týkajících se užívání typických antipsychotik (např. haloperidolu) unemocných sdemencí je pravdivé?
a) Mají poměrně málo nežádoucích účinků.
b) Jsou léky volby uvětšiny poruch chování.
c) Nesmějí být podávány uosob trpících demencí sLewyho tělísky.
d) Způsobují méně nežádoucích extrapyramidových účinků než atypická antipsychotika.
8. Potenciálně nejnebezpečnější poruchou chování provázející demenci je:
a) Bloudění
b) Agitace
c) Poruchy spánku
d) Apatie
9. Které znásledujících opatření může napomoci zvládání apatie vterénu demence?
a) Doporučte pečovatelům, aby slevili ze svých cílů ve vztahu knemocným
b) Vylučte depresi
c) Vtěžkých případech zvažte podávání stimulancií
d) Všechna uvedená
10. Mezi nejčastější nežádoucí účinky benzodiazepinů, které se užívají vléčbě poruch chování unemocných sdemencí, patří:
a) Průjem, sexuální dysfunkce, anorexie
b) Útlum, ataxie, pády, zmatenost
c) Tachykardie a zvýšení krevního tlaku
d) Hypotenze a bronchospasmus
11. Které zníže uvedených mastných kyselin nepatří do řady ω-3?
a) Kyselina dokosahexaenová
b) Kyselina arachidonová
c) Kyselina α-linolenová
d) Kyselina stearová
12. Vkterém zolejů převažují ω-3 mastné kyseliny?
a) Olej kukuřičný
b) Olej slunečnicový
c) Olej řepkový
13. Podle většiny epidemiologických studií ω-3 mastné kyseliny snižují:
a) Incidenci náhlé smrti
b) Mortalitu na infarkt myokardu
c) Celkovou mortalitu
d) Platí všechny možnosti
14. Jaký je doporučený denní příjem EPA + DHA unemocných sICHS?
a) 100 mg
b) 300 mg
c) 900 mg
d) 2 000 mg
15. Který zuvedených rysů svědčí pro periferní neuropatickou povahu chronické bolesti?
a) Bolest horší během dne
b) Bolest pálivého či vystřelujícího charakteru
c) Bolest zmírňovaná aktivitou
d) Bolest ustupující po protizánětlivých lécích
16. Které znásledujících tvrzení týkajících se léčby fibromyalgie je správné?
a) Většina antiepileptik účinných uneuropatické bolesti má srovnatelnou účinnost ufibromyalgie.
b) Více než polovina pacientů léčených amitriptylinem (Amitriptylin) udává středně výraznou až výraznou úlevu od bolesti.
c) Vléčbě fibromyalgie se osvědčil fluoxetin (Prozac), a to při běžném dávkování 20 mg denně.
d) Antidepresiva mírně napomáhají snížení intenzity bolesti, zlepšení spánku a celkové spokojenosti nemocných.
17. Který (které) znásledujících léčiv může (mohou) vést kútlumu a přírůstku hmotnosti?
a) Amitriptylin
b) Gabapentin
c) Duloxetin
d) Lamotrigin
18. Které znásledujcíích léčiv nejméně ovlivňuje postherpetické bolesti?
a) Amitriptylin
b) Carbamazepin
c) Gabapentin
d) Fluoxetin

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky