Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sunday 07. March 2021 | Svátek má Tomáš

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 1/2010
vydáno: 28.02.2010

ukázat odpovědi >>

1. Které z následujících výroků týkajících se dabigatranu platí?
a) Je to přímý kompetitivní inhibitor trombinu
b) Jde o nepřímý kompetitivní inhibitor trombinu
c) Při jeho podávání je nutno sledovat INR
d) Ve studii RE-LY bylo zkoumáno jeho podávání v dávkách 110 mg a 150 mg dvakrát denně.
2. Který z následujících léčebných režimů byl v minulosti testován jako možná alternativa podávání warfarinu?
a) Kombinace clopidogrelu a kyseliny acetylsalicylové
b) Kombinace clopidogrelu a chinidinu
c) Vitamin K
d) Kombinace vitaminu K a kyseliny acetylsalicylové
3. Který z následujících stavů nebyl ve studii RE-LY důvodem pro vyřazení pacienta ze studie?
a) Závažná porucha srdečních chlopní
b) Onemocnění zvyšující riziko krvácení
c) Clearance kreatininu < 120 ml/min
d) Aktivní onemocnění jater
4. Jaké pořadí jednotlivých skupin pacientů je správné, chceme-li je seřadit podle výskytu mikroalbuminurie od nejvyšších hodnot po nejnižší?
a) Diabetici s hypertenzí, hypertonici bez diabetu, diabetici bez hypertenze, zbytek populace
b) Diabetici s hypertenzí, diabetici bez hypertenze, hypertonici bez diabetu, zbytek populace
c) Hypertonici s diabetem, hypertonici bez diabetu, kontrolní skupina, diabetici bez hypertenze
d) Diabetici bez hypertenze, diabetici s hypertenzí, hypertonici bez diabetu, zbytek populace
5. Která antihypertenziva jsou první volbou u diabetiků s hypertenzí?
a) Blokátory kalciových kanálů a inhibitory ACE
b) Inhibitory ACE a diuretika
c) Inhibitory ACE a blokátory receptorů AT1 pro angiotensin II
d) Centrálně působící antihypertenziva
6. Jakými stavy je provázena hypertenze při syndromu spánkové apnoe?
a) Vyšší sympatikotonií
b) Absencí nočního poklesu tlaku
c) Poklesem tlaku při léčbě přetlakovým dýcháním CPAP
d) Inzulinorezistencí
7. Jakým způsobem zvyšuje noradrenalin koncentraci cytosolického vápníku v hladkých svalových buňkách?
a) Mobilizací vápníku ze zásob v sarkoplazmatickém retikulu
b) Zvýšením influxu extracelulárního vápníku otevření různých Ca2+ kanálů
c) Odpověď a) i b) jsou správné
d) Odpověď a) ani b) nejsou správné
8. Moderní přístup k léčbě hypertenze využívá:
a) Deaferentaci karotického sinu
b) Přetětí n. vagus
c) Elektrickou stimulaci karotického sinu
d) Podávání nízkých dávek atropinu
9. Co způsobuje denervace ledvin?
a) Snižuje vylučování sodíku
b) Zvyšuje sekreci katecholaminů
c) Působí renální vazokonstrikci
d) Snižuje krevní tlak
10. Z jaké terapie profitují nemocní s akutními koronárními syndromy s dysfunkcí levé komory?
a) Beta-blokátory
b) Blokátory kalciových kanálů
c) Inhibitory ACE
d) Blokátory receptorů AT1 pro angiotensin II
11. Ve kterém případě má být u pacienta s akutním koronárním syndromem (ACS) zahájena hypolipidemická léčba statinem?
a) Má být zahájena u všech nemocných
b) Při koncentraci LDL cholesterolu > 5,0 mmol/l
c) Při koncentraci LDL cholesterolu > 3,5 mmol/l
d) Při koncentraci LDL cholesterolu > 2,5 mmol/l a vysokém riziku kardiovaskulární příhody v dalších deseti letech
12. Která z následujících onemocnění mohou vést k bolestem na hrudi imitujícím obtíže při ACS?
a) Kostochondritida
b) Pásový opar
c) Tenzní pneumothorax
d) Pleuritida
13. Jak se zachováme, je-li u nemocného zároveň přítomna indikace pro léčbu kyselinou acetylsalicylovou, clopidogrelem i warfarinem?
a) Podáváme jen warfarin
b) Udržujeme mezinárodní normalizovaný poměr v rozmezí 2,0–2,5
c) Udržujeme mezinárodní normalizovaný poměr v rozmezí 1,5–2,0
d) Pokračujeme v kombinační léčbě jen nezbytně nutnou dobu
14. Součást fixních kombinací LABA je zkratkou pro:
a) Inhalační β2-agonisty s rychlým nástupem účinku
b) Inhalační β2-agonisty s dlouhodobým účinkem
c) Inhalační β2-agonisty s krátkodobým účinkem
d) Inhalační antagonisty muskarinového receptoru
15. Která fixní kombinace není v současné době dostupná na českém trhu?
a) Salmeterol/fluticason
b) Formoterol/budesonid
c) Formoterol/fluticason
d) Beclometason/formoterol
16. Který hnací plyn se používá do aerosolového dávkovače pro aplikaci fixní kombinace beclometason/formoterol?
a) Chlorofluorokarbon (CFC)
b) Thiomersal (TMS)
c) Hydrofluoroalkan (HFA)
d) Chlorofluoroalkan (CFA)
17. Jaký účinek mají obě komponenty fixních kombinací používaných v léčbě astmatu?
a) Komplementární
b) Synergický
c) Aditivní
d) Synchronní

ukázat odpovědi >>Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky