Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 2/2010
vydáno: 27.04.2010

<< skrýt odpovědi

1. Které z následujících výroků týkajících se Crohnovy nemoci platí?
a) Crohnovou nemocí jsou ve zvýšené míře ohroženi kuřáci a tato nemoc u nich zpravidla dosahuje větší závažnosti.
b) Při Crohnově nemoci střevní sliznice ve zvýšené míře produkuje interleukin‑17, interferon‑γ a TNFα.
c) Eradikace střevních helmintóz v posledním století neměla žádný vliv na prevalenci Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy.
d) Polymorfismy NOD2 samy o sobě stačí k vyvolání Crohnovy nemoci.
2. Co znamenalo zavedení monoklonální protilátky proti TNF‑α v léčbě zánětlivého střevního onemocnění?
a) Ohrozilo řadu pacientů rozvojem multifokální leukoencefalopatie
b) Nepředcházelo mu žádné testování této protilátky na zvířatech
c) V léčbě Crohnovy nemoci to byl zásadní pokrok
d) V léčbě jiných chorob než jsou zánětlivá střevní onemocnění se neosvědčilo
3. Který z následujících výroků o střevním mikrobiomu neplatí?
a) U daného jedince se mikrobiom od narození až do smrti nijak nemění
b) Interakce mezi hostitelem a mikrobiomem mohou být oboustranně přínosné
c) U žádného ze specifických bakteriálních patogenů vyskytujících se ve střevě nebyl prokázán kauzální vztah k rozvoji ulcerózní kolitidy
d) Pacienti trpící Crohnovou nemocí a nemocní s ulcerózní kolitidou vykazují depleci a sníženou diverzitu zástupců slizničních kmenů Firmicutes a Bacteroidetes
4. Primární angioplastika u STEMI je indikována:
a) do 6 hodin od vzniku potíží
b) do 12 hodin od vzniku potíží
c) do 24 hodin od vzniku potíží
d) mezi 3.–12. hodinou, do tří hodin od vzniku potíží se provádí trombolýza
5. Která kombinace léků je u pacientů po prodělaném infarktu myokardu jasně podložena důkazy:
a) 1. kyselina acetylsalicylová, 2. diuretika, 3. statiny, 4. beta‑blokátory, 5. sartany
b) 1. kyselina acetylsalicylová, 2. clopidogrel, 3. statiny, 4. beta‑blokátory,5. inhibitory ACE
c) 1. nitráty, 2. clopidogrel, 3. inhibitory ACE, 4. beta‑blokátory, 5. kyselina acetylsalicylová
d) 1. kyselina acetylsalicylová, 2. clopidogrel, 3. statiny, 4. beta‑blokátory, 5. amiodaron
6. Stenty potažené účinnou látkou vyžadují nezbytně současnou léčbu:
a) kyselinou acetylsalicylovou (ASA) a statiny trvale
b) ASA a clopidogrelem alespoň dva měsíce, pak lze přejít na warfarin
c) ASA a clopidogrelem alespoň 12 měsíců, pak lze přejít na warfarin
d) ASA a clopidogrelem alespoň 12 měsíců, pak je nutno ponechat ASA
7. Osmdesátiletému pacientovi na konci života jsou podávány vysoké dávky morfinu s cílem potlačit bolest a dušnost. Jaké skupina léčiv je vhodnou volbou při léčbě zácpy vyvolané opioidy?
a) Kortikosteroidy
b) Naloxon
c) Ketamin
d) Kontaktní laxativum v kombinaci se změkčující nebo osmotickou látkou (roztok polyetylenglykolu)
8. Osmasedmdesátiletá žena s karcinomem prsu v terminálním stadiu opakovaně zvracela. Stěžuje si na úzkost a pocit strachu, které v ní vyvolává rychlé zhoršování jejího celkového stavu. Která z uvedených lékových skupin jsou pro ni nejvhodnější?
a) Benzodiazepiny
b) Kanabinoidy
c) Antihistaminika
d) Dexamethason
9. Stav 85letého muže s těžkou pneumonií se rychle zhoršuje a antibiotika u něj nezabírají. Která z následujících opatření u něj mohou přispět k prevenci rozvoje deliria?
a) Zajistěte stálou přítomnost blízkých osob u jeho lůžka
b) Omezte změny v jeho medikaci
c) Vyhýbejte se nikoli nezbytné katetrizaci
d) Použijte kurty na zápěstí
10. Které z následujících tvrzení o aktivitě léčiv ve vztahu k pohlaví je správné?
a) Ženy vyžadují vyšší počáteční dávku aminoglykosidů a heparinu
b) Ženy by měly užívat nižší dávky warfarinu
c) Ženy vyžadují vyšší dávky morfinu k dosažení analgezie
d) Lipofilní léčiva, jako jsou benzodiazepiny, mají u žen kratší dobu trvání účinku
11. Které z následujících léčiv vyžaduje vyšší dávkování u žen než u mužů?
a) Digoxin při srdečním selhání
b) Opioidy při analgezii
c) Haloperidol při psychóze
d) Kyselina acetylsalicylová v sekundární prevenci po kardiovaskulární příhodě
12. Ukterých léčiv byla prokázána vyšší účinnost u žen než‑li u mužů?
a) U ketoconazolu
b) U selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)
c) U typických antipsychotik
d) U tricyklických antidepresiv
13. Které typy viru chřipky mohou podléhat shiftovým změnám?
a) A
b) B
c) C
d) Všechny tři typy
14. Souvisí virus chřipky typu Avývojově s virem chřipky španělské?
a) Ano
b) Ne
c) Není to jasné
15. Která riziková skupina z níže uvedených byla pandemickým kmenem nejvíce ohrožena?
a) Osoby starší než 65 let
b) Děti do dvou let věku
c) Pacienti s metabolickými poruchami
d) Těhotné ženy ve 2. a 3. trimestru
16. Kdy byl pandemický kmen poprvé identifikován?
a) V březnu 2009
b) V dubnu 2009
c) V květnu 2009
17. Kdy se poprvé objevila chřipková infekce u prasat?
a) V roce 1918
b) V roce 1931
c) V roce 1933
18. Jaká je nejzávažnější komplikace chřipky?
a) Bronchiolitida
b) Croup
c) Primární pneumonie

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky