Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 4/2010
vydáno: 27.08.2010

<< skrýt odpovědi

1. Které z následujících tvrzení ohledně infekční mononukleózy platí? (vyberte jedno)
a) Virem EBV je infi kováno více než 95 % dospělých osob na celém světě.
b) Primoinfekce virem EBV v prvním roce života jsou časté.
c) Během posledních desetiletí stoupl výskyt infekcí virem EBV v časném dětství.
d) Dívky jsou infekční mononukleózou ohroženy výrazně častěji než chlapci.
2. Které komplikace infekční mononukleózy mohou pacienta ohrozit na životě? (uveďte všechny možnosti)
a) Mírná hemolytická anémie
b) Ruptura sleziny
c) Obstrukce horních cest dýchacích
d) Paréza lícního nervu
3. Který z níže uvedených výroků týkajících se vyšetření specifických protilátek proti viru EBV je pravdivý? (zvolte jeden)
a) Protilátky IgM zjišťujeme v souvislosti s chronickou infekcí.
b) Titry protilátek IgG proti antigenu virové kapsidy jsou detekovatelné již v době prvních příznaků infekční mononukleózy nebo krátce poté.
c) Vyšetřování titrů těchto protilátek nemá smysl.
d) Vyšetřování titrů těchto protilátek je velmi nákladné a provádí se zcela výjimečně.
4. Které z uvedených skupin pacientů by měly být podrobeny screeningu na DM 2. typu? (vyberte všechny vhodné)
a) Pacienti, kteří jsou asymptomatičtí a normotenzní
b) Pacienti s hypertenzí
c) Pacienti s hyperlipidémií
d) Pacienti s BMI v hodnotě ≤ 25
5. Která z uvedených tvrzení o latentním autoimunitním diabetu dospělých jsou pravdivá? (vyberte všechna vhodná)
a) Pacienti vykazují přítomnost autoprotilátek, které se běžně vyskytují u DM 1. typu.
b) Pacienti zpravidla ještě nedosáhli věku 25 let.
c) Pacienti mívají autoprotilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové.
d) Pacienti mají podobný fenotyp jako nemocní s diabetem 2. typu.
6. Které tvrzení o screeningu diabetu platí?
a) Pro screening DM nelze použít vyšetření HbA1c.
b) Jednou ročně musí být u každého pacienta nad 35 let vyšetřena glykémii ze žilní krve.
c) U obézních jedinců se musí vyšetřit vždy současně glykémie na lačno i HbA1c.
d) Hlavním cílem screeningu DM je odhalit včas prediabetické stavy, protože již v těchto stadiích je pacient ohrožen důsledky aterosklerózy.
7. Které z uvedených účinků intenzivní antidiabetické léčby byly prokázány ve studii ADVANCE?
a) Pokles incidence infarktů myokardu
b) Pokles incidence CMP
c) Zpomalení progrese diabetické nefropatie
d) Oddálení vzniku diabetické nefropatie
8. Které z uvedených účinků léčby pioglitazonem byly prokázány ve studii PROactive?
a) Snížení rizika infarktu myokardu a CMP
b) Snížení rizika reinfarktu
c) Snížení rizika recidivy CMP
d) Všechny uvedené účinky
9. Diabetici 2. typu, kteří ve studii UKPDS patřili do skupiny s intenzivní léčbou, vykazovali za 10 let po ukončení intervence nižší incidenci:
a) Mikrovaskulárních komplikací diabetu
b) Infarktů myokardu
c) Úmrtí z jakékoli příčiny
d) Všech uvedených ukazatelů
10. U vyšetřovaného pacienta zjistíte hladký, lesklý jazyk, přičemž tento nález je spojen s bolestmi a pálením. Který z uvedených diagnostických postupů je nejpřínosnější? (zvolte jeden)
a) Biopsie
b) Zhodnocení stavu výživy
c) Vyšetření na infekci virem HIV
d) Pečlivé sledování
11. Které z následujících tvrzení ohledně symptomatického mapovitého jazyka platí? (vyberte jedno)
a) Doporučuje se každodenní odstraňování nečistot stěrkou na jazyk.
b) Toto onemocnění má spojitost s diabetem.
c) Topické steroidní gely a ústní výplachy s antihistaminiky mohou zmírnit nepříjemné pocity.
d) Léčba by měla být cílena na základní onemocnění.
12. Který z níže uvedených přístupů je nejúčinnější u kojenců s ankyloglosií a obtížemi při kojení? (zvolte jeden)
a) Doporučte matce, aby přestala kojit.
b) Poskytněte pouze edukaci a laktační podporu, neboť operace bývá účinná jen zřídkakdy.
c) Zvažte frenulektomii.
d) Informujte matku o tom, že ankyloglosie je jen vzácně příčinou obtíží s kojením.
13. Které z uvedených tvrzení o závislosti mortality na indexu tělesné hmotnosti (BMI) není správné?
a) U osob ve věku nad 65 let je vliv obezity na mortalitu menší než v nižších věkových skupinách.
b) Nízké hodnoty BMI jsou v populaci spojeny se zvýšenou mortalitou.
c) Obézní pacienti se srdečním selháním mají nižší kardiovaskulární i celkovou mortalitu ve srovnání s pacienty s normální hmotností.
d) U dialyzovaných pacientů s chronickým renálním selháním byla zjištěna přímá úměrnost mezi hodnotami BMI a mortalitou.
14. Které hodnoty BMI podle prospektivních epidemiologických studií souvisejí s nejnižší celkovou mortalitou?
a) 15,5-20,0
b) 20,0-22,5
c) 22,5-25,0
d) 25,0-27,5
15. Která z následujících doporučení týkajících se redukce hmotnosti považujete za správná?
a) U osob ve věku nad 65 let je redukce nadměrné hmotnosti indikována pouze tehdy, lze-li očekávat zlepšení fyzických funkcí a kvality života.
b) U osob ve věku nad 75 let není redukce hmotnosti prospěšná.
c) U pacientů se závažným srdečním selháním by se redukce hmotnosti neměla doporučovat rutinně.
d) U pacientů s kachektizujícím onemocněním jsou nezbytná opatření bránící atrofi i svalstva a úbytku kostní hmoty.

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky