Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 6/2010
vydáno: 21.12.2010

<< skrýt odpovědi

1. Které z následujících tvrzení platí? (vyberte jedno)
a) Nealkoholickým ztučněním jater trpí přibližně 20–30 % dospělých v obecné populaci západních zemí
b) U obézních osob a diabetiků prevalence uvedeného onemocnění stoupá na 35–40 %
c) Zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s nealkoholickým ztučněním jater závisí na tradičních kardiovaskulárních rizikových faktorech
d) Štíhlé osoby nemohou trpět rezistencí vůči inzulinu
2. Která třída antihypertenziv má být u pacientů s neal­ koholickým ztučněním jater upřednostňována?
a) Diuretika
b) Blokátory vápníkových kanálů
c) Léčiva ovlivňující systém renin‐angiotensin‐aldosteron
d) Beta‐blokátory
3. Která z níže uvedených tvrzení neplatí? (vyberte ­všechna)
a) Pacientům s nealkoholickým ztučněním jater je doporučována redukce hmotnosti
b) Pacienti s nealkoholickým ztučněním jater nejsou ohroženi metabolickým syndromem
c) Nemocní s pokročilými formami nealkoholického ztučnění jater nejčastěji umírají na jaterní selhání
d) U pacientů s nealkoholickým ztučněním jater dochází k nadměrné expresi řady genů zapojených do metabolismu masných kyselin, lipolýzy, náboru monocytů a makrofágů, koagulace a zánětu
4. Který z následujících patogenních faktorů nepatří do definice sarkopenie?
a) Nedostatek pohybu
b) Nedostatečná výživa
c) Hyperthyreóza
d) Maligní nádorové onemocnění
5. Jaký je průměrný výskyt nedostatečné výživy u pacien­tů v německých nemocnicích (podle studie publikova­né v roce 2006)?
a) 5 %
b) 10 %
c) 15 %
d) 25 %
6. Které z následujících faktorů zvyšují odbourávání sva­lových proteinů?
a) Růstový faktor 1 podobný inzulinu (IGF‐1)
b) Myostatin
c) Faktor indukující proteolýzu (PIF)
d) Interleukin lβ (IL‐1β)
7. Který z následujících pacientů má nejvyšší riziko roz­voje deficience vitaminu D?
a) Kojenec krmený kojeneckou výživou
b) Dospívající dívka konzumující normální stravu a užívající multivitamin
c) 30letý muž žijící v domově se zvláštním režimem léčený fenytoinem pro epilepsii
d) 70letá žena s osteopenií užívající uhličitan vápenatý a do‐ plněk vitaminu D
e) 43letý farmář (zemědělec)
8. Které z následujících biochemických vyšetření umož­ňuje nejlepší počáteční posouzení stavu zásob vitami­nu D u pacienta?
a) Parathormon (PTH) v séru
b) 25‐hydroxy‐vitamin D v séru (kalcidiol) [25(OH)D]
c) 1,25‐dihydroxy‐vitamin D v séru (kalcitriol) [1,25(OH)2D]
d) Kostní alkalická fosfatáza v séru
e) Vylučování vápníku v moči za 24 hodin
9. Která z následujících strategií léčby je s největší prav­děpodobností bezpečná a účinná při dosažení optimál­ních koncentrací vitaminu D u osoby s nízkou expozicí slunečnímu záření?
a) Denní suplementace 400 IU vitaminu D3 multivitaminovým přípravkem
b) Denní suplementace 800–1000 IU vitaminu D2 nebo D3
c) Denní suplementace 50 000 IU vitaminu D3
d) Měsíční suplementace 50 000 vitaminu D2
e) Jedna porce obohaceného mléka denně
10. Které z následujících tvrzení o měření koncentrací 25(OH)D je správné?
a) Všichni pacienti by měli podstoupit před suplementací vyšetření na deficienci vitaminu D
b) Pacient s koncentrací 25(OH)D 25 nmol/l, který zahajuje léčbu 800 IU vitaminu D3 denně, by měl být znovu vyšetřen za jeden měsíc
c) Pacient s koncentrací 25(OH)D 25 nmol/l, který zahajuje léčbu 50 000 IU vitaminu vitaminu D3 třikrát týdně po dobu jednoho měsíce s následující dávkou 50 000 IU jednou za měsíc, by měl být znovu vyšetřen za jeden měsíc
d) Pacient s koncentrací 25(OH)D 25 nmol/l, který zahajuje léčbu 2 000 IU D3 denně, by měl být znovu vyšetřen po šesti měsících
e) Pacient, který v létě tráví dostatečnou dobu na slunci a žije vysoko na severu a na jaře má nízkou koncentraci 25(OH)D, by měl užívat doplňky s vitaminem D a měl by být znovu na podzim vyšetřen
11. Pacient přichází pro zhoršující se zarudnutí a svědění v okolí mírné odřeniny kolene, kterou ošetřoval neo­ mycinem. Stanovíte diagnózu kontaktní dermatitidy. Který z následujících postupů je nejvhodnější?
a) Vysaďte neomycin
b) Proveďte kultivační vyšetření s cílem vyloučit bakteriální superinfekci
c) Proveďte testy s použitím náplasti – epikutánní testy – s odstupem času (k potvrzení přecitlivělosti na neomycin)
d) Pokračujte v léčbě neomycinem, neboť reexpozice alergenu navodí desenzitizaci
12. U pacienta se poté, co plel na zahrádce, vyvine extrém­ně svědivý erytém s vezikulami a bulami na pažích, ob­ličeji a nohou. Která z níže uvedených možností léčby je pro něj nejvhodnější?
a) Dlouhodobě působící injekční kortikosteroid
b) Zvláštní balení jednotlivé dávky perorálně podávaného steroidu
c) Injekčně podávaný kortikosteroid s následným pokračováním perorálně dle vývoje klinického obrazu
d) Krém s kalaminem
13. Pacient přichází kvůli ložiskům erytému a šupení v dolní části břicha, jejichž příčinou může být alergie na nikl. Která z následujících opatření jsou pro něj vhodná?
a) Vyšetření dermatologem, který navrhne vhodnou terapii (kortikosteroidní externa) a provedení epikutánních testů
b) Doporučení krému s kalaminem
c) Náhrada kovové přezky u džín přezkou z umělé hmoty
d) Celková léčba antibiotiky
14. Který z následujících patologických stavů může být příči­nou depresí úseku ST na EKG při bicyklové ergometrii?
a) Stenóza koronární tepny
b) Mikrovaskulární koronární dysfunkce
c) Vazomotorická porucha epikardiálního oddílu koronární tepny
d) Kardiální syndrom X
15. Jak velký výskyt kardiálních příhod během pěti let byl zjištěn u žen, které trpěly anginou pectoris, ale neměly průkaznou koronární stenózu?
a) 2,9 %
b) 4,9 %
c) 7,9 %
d) 12,9 %
16. Který z následujících údajů o akutní myokarditidě není správný?
a) Při akutní myokarditidě se nikdy nevyskytují výrazné elevace ST v klidovém EKG
b) Zlatý diagnostický standard představuje endomyokardiál­ní biopsie
c) Z neinvazivních diagnostických metod se osvědčuje mag­netická rezonance
d) Častým vyvolavatelem akutní myokarditidy je parvovirus B19

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky