Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 1/2011
vydáno: 28.02.2011

<< skrýt odpovědi

1. Ve které z následujících klinických studií bylo u dia­betiků dosaženo průměrné hodnoty systolického tlaku < 130 mm Hg?
a) Ve studii ABCD (Appropriate Blood Pressure Control in Diabetes)
b) Ve studii UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study)
c) Ve studii ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular ­Disease)
d) Ve všech třech studiích
2. Který z následujících údajů o studii ACCORD není ­správný?
a) Intenzivní antihypertenzní léčbou bylo dosaženo průměrného systolického tlaku 119,3 mm Hg
b) Mezi skupinami s intenzivní a s běžnou antihypertenzní léčbou nebyl zjištěn rozdíl ve výskytu primárního hodnotícího kritéria
c) Mezi skupinami s intenzivní a s běžnou antihypertenzní léčbou nebyl zjištěn rozdíl ve výskytu cévních mozkových příhod
d) Studie měla nízkou výpovědní hodnotu vzhledem k průkazu rozdílů mezi skupinami
3. Který z následujících údajů o diastolickém tlaku není správný?
a) Nadměrný pokles diastolického tlaku může způsobit ischémii myokardu
b) Nízký diastolický tlak může být důsledkem aterosklerózy velkých tepen
c) Nízký diastolický tlak může mít spojitost s dosud nediagnostikovaným chronickým onemocněním
d) Studie ACCORD přinesla jednoznačný důkaz o vzestupu kardiovaskulárního rizika diabetiků při hodnotách diastolického tlaku < 80 mm Hg
4. Ve kterých terapeutických studiích bylo snížení systolického tlaku pod 130 mm Hg spojeno s poklesem relativního rizika cévní mozkové příhody?
a) Ve studii ACCORD
b) Ve studii INVEST
c) Ve studii ABCD
d) Ve studii ADVANCE
5. Které/která z následujících tvrzení platí?
a) Na paraneoplastickém podkladě vzniká 50–70 % případů Cushingova syndromu.
b) Paraneoplastické syndromy jsou nejčastěji endokrinologické, neurologické, dermatologické, revmatologické nebo hematologické povahy.
c) Paraneoplastické syndromy jsou vždy následkem sekrece hormonů, peptidů či cytokinů nádorovými tkáněmi.
d) Odhaduje se, že paraneoplastické syndromy postihují až 8 % onkologických pacientů.
6. Která z níže uvedených léčebných zásad není správná?
a) Těžkou hyponatrémii vzniklou v rámci SIADH je nutno korigovat co nejrychleji.
b) Mírná asymptomatická hypokalcémie vzniklá po podání bisfosfonátu pacientovi se vstupní hyperkalcémií nemá být řešena suplementací vápníku.
c) Hlavním cílem farmakoterapie paraneoplastického Cushingova syndromu je v první linii inhibice tvorby steroidů.
d) Deformovatelné neutrofily charakteristické pro paraneoplastickou granulocytózu pravděpodobně nevyvolají leukostázu, pokud jejich počet nedosáhne hodnoty 250 × 10na devátou/l, a nevyžadují tedy provedení leukaferézy.
7. Které z níže uvedených tvrzení platí?
a) Sweetův syndrom není spojen s neutrofilií ani horečkou.
b) Účinek plazmaferézy je u paraneoplastických neurologických syndromů patrný ihned a je trvalého rázu.
c) Více než 70 % případů limbické encefalitidy a subakutní senzitivní neuropatie se vyvíjí bez souvislosti s malignitou.
d) Paraneoplastické hematologické syndromy bývají výrazně symptomatické.
8. Které kardiovaskulární rizikové faktory pozitivně korelují se závažností psoriázy?
a) Dyslipoproteinémie
b) Obezita
c) Arteriální hypertenze
d) Inzulinová rezistence
9. Které z následujících imunopatologických mechanismů se podílejí na patogenezi psoriázy?
a) Zvýšená aktivita buněk Th1/Th17
b) Nepoměr mezi buňkami Th1 a Th2
c) Zvýšená aktivita regulačních T‐buněk (Treg)
d) Všechny tři mechanismy
10. Která z uvedených léčiv mohou u pacientů s psoriázou zvýšit kardiovaskulární riziko?
a) Cyklosporin A
b) Methotrexat
c) Retinoidy
d) Blokátory TNFalfa
11. Který z následujících údajů o kardiovaskulárním riziku pacientů s psoriázou není správný?
a) Metabolický syndrom se vyskytuje u pacientů s psoriázou častěji než v celkové populaci
b) Pacienti s psoriázou mají zvýšené riziko infarktu myokardu
c) Relativní riziko infarktu myokardu je nejvyšší u mladých pacientů s těžkou formou psoriázy
d) Dlouhodobá léčba cyklosporinem A je spojena se zvýšenou mortalitou z kardiovaskulárních příčin
12. Které z následujících projevů jsou nejtypičtější pro infekci virem herpes simplex typu 1?
a) Vezikulopustulární léze na obličeji, skalpu a trupu
b) Bolestivé shluky puchýřů na zarudlém podkladě v dermatomální distribuci
c) Buly v okolí pupku
d) Vezikulární erupce na trupu zápasníka
13. Vyšetřujete pětileté dítě, u něhož se po prodromu v podobě horečky vytvořily léze v ústní dutině provázené submandibulární a krční lymfadenopatií. Na jeho rtech a dásních vidíte bolestivé puchýřky se zarudlým a edematózním podkladem. Který z níže uvedených diagnostických postupů je v tomto případě nejsmysluplnější?
a) Kultivace viru
b) Tzanckův test
c) Polymerázová řetězová reakce
d) Klinická diagnostika vycházející ze vzhledu lézí a pacientovy anamnézy
14. Které/která z následujících tvrzení ohledně léčby herpes labialis platí?
a) Valaciclovir je účinnější než aciclovir
b) U dětí trpících akutní herpetickou gingivostomatitidou jsou léky volby topická antivirotika
c) Každodenní suprese antivirotiky účinně zabraňuje recidivám
d) Epizodickou léčbu recidiv nákaz virem HSV lze účinně zajistit jedinou dávkou antivirotika na počátku rozvoje příznaků
15. Traumatický herpes vzniká po superinfekci virem herpes simplex:
a) Porušeným kožním povrchem
b) Neporušeným kožním povrchem
c) V místě atopického ekzému
d) V místě chronické dermatitidy

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky