Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 3/2011
vydáno: 27.06.2011

<< skrýt odpovědi

1. Jak je definována osteoporóza?
a) Stav s nedostatečnou mineralizací kostní tkáně
b) Stav s úbytkem kostní hmoty a s poruchou mikroarchitektury
c) Stav s úbytkem kostní hmoty bez poruchy mikroarchitektury
d) Fyziologický úbytek kostní hmoty ve stáří
2. Které z následujících léčiv je schváleno k léčbě osteoporózy u mužů?
a) Risedronát
b) Raloxifen
c) Stroncium ranelát
d) Denosumab
3. Který z následujících údajů o farmakoterapii osteoporózy je správný?
a) Bylo prokázáno, že léčba je prospěšná i u pacientů s téměř normálními denzitometrickými hodnotami.
b) Před zahájením léčby je třeba vyloučit osteomalacii.
c) Léčiva používaná při osteoporóze nesnižují riziko periferních fraktur.
d) Léčba parathormonem je indikována pouze u žen po menopauze.
4. Který z následujících údajů o bisfosfonátech je správný?
a) Účinnost léčby lze předvídat podle počátečního vzestupu kostní denzity
b) Chybějící vzestup kostní denzity nemusí znamenat selhání léčby
c) Na začátku léčby kostní denzita téměř vždy klesá
d) Po ukončení léčby parathormonem nejsou bisfonáty indikovány
5. Který z následujících klinických údajů o tromboembolické nemoci není správný?
a) Riziko recidivy je vyšší u idiopatické tromboembolie než u tromboembolie se známým vyvolávajícím faktorem.
b) Čím závažnější byl vyvolávající faktor tromboembolie, tím vyšší je riziko recidivy.
c) Mezi přechodné rizikové faktory tromboembolie patří gravidita a hospitalizace.
d) Pacienti s nefrotickým syndromem mají zvýšené riziko tromboembolie.
6. Které z následujících preventivních opatření je doporučeno ve směrnicích ACCP u gravidní pacientky s idiopatickou žilní tromboembolií v anamnéze?
a) Klinické sledování během celé gravidity
b) Profylaktické dávky nízkomolekulárního heparinu
c) Střední dávky nízkomolekulárního heparinu
d) Kterékoli z uvedených opatření
7. U kolika procent pacientů s idiopatickou tromboembolií se během jednoho roku manifestuje maligní nádor?
a) 1 %
b) 2 %
c) 5 %
d) 10 %
8. Který z uvedených nálezů u pacientů s GER je pro svou nezvratnost nejobávanější?
a) Palatální erytém
b) Xerostomie
c) Zubní eroze
d) Pyróza – pálení žáhy
9. Který z uvedených příznaků nejčastěji nalézáme u pacientů s leukémií?
a) Pozitivní Nikolského znamení
b) Houbovitá, hemoragická dáseň
c) Cheilitida
d) Pyostomatitis vegetans
10. Které z uvedených příznaků se nejčastěji vyskytují u diabetiků?
a) Gingivitida
b) Sialoadenóza
c) Stříbrobílý, zjizvený plak
d) Kandidóza
11. Xerostomie neboli pocit sucha v ústech je nejčastěji projevem:
a) Chorob parodontu – gingivitidy a parodontitidy
b) Infekčních chorob ústní sliznice
c) Užívání některých léčiv
d) Hematoonkologických chorob
12. Orální manifestace pemphigus vulgaris, jimiž jsou puchýře a eroze až vředy, jsou:
a) Pozdními projevy choroby
b) Velmi výjimečnými klinickými projevy choroby
c) Téměř vždy iniciálními projevy choroby
d) Nerozlišitelné od projevů orální kandidózy
13. Které z uvedených tvrzení ohledně podávání statinů pacientům s ICHS platí?
a) Nebylo prokázáno, že statiny snižují úmrtnost na ICHS.
b) Cílem podávání statinů by mělo být dosažení koncentrace LDL cholesterolu v rozmezí od 1,8 do 2,6 mmol/l.
c) Hlavním smyslem podávání statinů je zvýšit koncentraci HDL cholesterolu a snížit koncentraci triglyceridů.
d) Četnost vysazení statinů v klinických studiích se pohybuje v rozmezí 30–40 %.
14. Které z uvedených tvrzení ohledně podávání antihypertenziv nemocným s ICHS je správné?
a) Měli bychom se vyhýbat beta‑blokátorům, neboť zvyšují srdeční frekvenci a zkracují diastolický plnicí čas.
b) Před inhibitory ACE dáváme přednost sartanům, protože vykazují příznivější profil nežádoucích účinků.
c) Jako léčiva první linie volíme přednostně blokátory vápníkových kanálů vzhledem k jejich příznivějšímu profilu nežádoucích účinků – dáváme jim přednost zejména před beta‑blokátory.
d) Jako antihypertenziva první linie doporučujeme beta‑blokátory.
15. Která z uvedených tvrzení ohledně podávání protidestičkových léčiv pacientům s ICHS platí?
a) Kyselina acetylsalicylová účinkuje pouze v dávkách ≥ 162 mg/den.
b) Kyselina acetylsalicylová je pro většinu nemocných protidestičkovým lékem první volby.
c) Kombinace kyseliny acetylsalicylové a clopidogrelu je u všech pacientů se stabilní ICHS účinnější než samotná kyselina acetylsalicylová.
d) Na každých 111 pacientů užívajících kyselinu acetylsalicylovou po průměrnou dobu 33,3 měsíce připadá přibližně jedna závažná krvácivá příhoda.

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky