Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Saturday 16. January 2021 | Svátek má Ctirad

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 5/2011
vydáno: 14.11.2011

<< skrýt odpovědi

1. Který z následujících údajů o kardiovaskulárním riziku pacientů s hypertriglyceridémií je správný?
a) Mezi hodnotami plazmatické koncentrace triglyceridů a kardiovaskulárním rizikem existuje lineární závislost
b) Lipoproteiny bohaté na triglyceridy nejsou považovány za aterogenní
c) Hypertriglyceridémie se často vyskytuje společně s obezitou a s arteriální hypertenzí
d) Hodnoty plazmatické koncentrace triglyceridů kolísají během dne jen nepatrně
2. Který z následujících údajů o hodnocení kardiovaskulárního rizika pacientů s hypertriglyceridémií je správný?
a) K posouzení rizika stačí plazmatická koncentrace triglyceridů nalačno
b) Postprandiální vzestup triglyceridémie riziko neovlivňuje
c) V rámci sekundární prevence nemá sérová koncentrace triglyceridů při posuzování kardiovaskulárního rizika žádný význam
d) Pro posouzení kardiovaskulárního rizika pacienta s hypertriglyceridémií je důležitá rodinná anamnéza časného výskytu ischemické choroby srdeční
3. Který z následujících údajů o primárních hypertriglyceridémiích není správný?
a) Familiární dysbetalipoproteinémie a dyslipidémie v rámci metabolického syndromu jsou spojeny s vysokým rizikem ischemické choroby srdeční
b) Kardiovaskulární riziko u familiární hypertriglyceridémie je stejné jako u familiární kombinované hyperlipidémie
c) Ze všech poruch lipidového metabolismu se u mužů s časnou ischemickou chorobou srdeční nejčastěji vyskytuje familiární kombinovaná hyperlipidémie
d) Familiární hypertriglyceridémie se vyznačuje vysokou plazmatickou koncentrací triglyceridů a nízkou koncentrací HDL cholesterolu
4. Který údaj o farmakoterapii hypertriglyceridémie je správný?
a) Hlavním cílem léčby je snížení plazmatické koncentrace triglyceridů
b) Fibráty a kyselina nikotinová snižují zastoupení malých denzních částic LDL
c) Cílová hodnota pro non‑HDL cholesterol je o 1,56 mmol/l vyšší než cílová hodnota pro koncentraci LDL cholesterolu
d) Také u pacientů s výraznou hypertriglyceridémií by stačila monoterapie statinem
5. Který z údajů o nežádoucích účincích a kontraindikacích farmakoterapie hypertriglyceridémie není správný?
a) Nežádoucí účinky kyseliny nikotinové lze zmírnit kombinací s laropiprantem
b) Vícenenasycené ω‑3 mastné kyseliny musejí být často podávány ve vysokých dávkách
c) Vzhledem k lékovým interakcím se statiny nesmějí podávat v kombinaci s fibráty
d) Při podávání statinu s gemfibrozilem byl pozorován častější výskyt myositid
6. Které izoenzymy cytochromu P450 se nejvýznamněji podílejí na metabolické přeměně clopidogerelu?
a) CYP2C19
b) CYP2D6
c) CYP1A2
d) CYP2C9
7. Který z následujících údajů o prasugrelu není pravdivý?
a) U pacientů léčených primární implantací stentu snižuje užívání prasugrelu incidenci kardiovaskulárních příhod
b) Při léčbě prasugrelem se vyskytuje závažné krvácení častěji než při léčbě clopidogrelem
c) Prasugrel přináší výrazný prospěch pacientům po cévní mozkové příhodě
d) Čistý klinický prospěch léčby prasugrelem je vyšší ve srovnání s clopidogrelem
8. Který z následujících údajů o ticagrelolu je správný?
a) Ticagrelol nemá vliv na celkovou úmrtnost pacientů po akutním koronárním syndromu
b) Ticagrelol snížil u rizikových pacientů incidenci infarktu myokardu více než clopidogrel
c) Ticagrelol nesnížil u rizikových pacientů úmrtnost z kardiovaskulárních příčin více než clopidogrel
d) Léčba ticagrelolem je ekonomicky stejně náročná jako léčba generikem clopidogrelu
9. Pacient přichází s pálivými eflorescencemi, které přetrvávají po dobu delší než 24 hodin. Po jejich vymizení jsou patrny reziduální hyperpigmentované oblasti. Který z následujících kroků je nejlepší volbou?
a) Není třeba žádné vyšetření
b) Okamžitá biopsie
c) Léčba nesteroidními antiflogistiky
d) Pátrání po parazitární infekci
10. Ve které z níže uvedených situací by při výskytu kopřivky mohlo být indikováno vyšetření úplného krevního obrazu s diferenciálním počtem leukocytů a stanovením rychlosti sedimentace erytrocytů?
a) Příznaky přetrvávají déle než šest týdnů
b) Příznaky mizí během hodin
c) Příznaky mohou recidivovat po dobu až šesti týdnů
d) V okamžiku, kdy lze nejčastěji rozpoznat spouštěče příznaků
11. Pacient s kopřivkou byl a je léčen netlumivými antihistaminiky, byla provedena titrace do nejvyšší možné dávky, avšak příznaky neustoupily. Které z následujících kroků jsou z hlediska nevyřešených příznaků nejvhodnější?
a) Převeďte pacienta na jiné H1‑antihistaminikum druhé generace a titrujte je dle potřeby
b) Přidejte krátký puls prednisonu se snižováním dávek
c) Přidejte cyklosporin
d) Přidejte blokátor H2‑receptorů
12. Pětatřicetiletá těhotná žena přichází kvůli hypestezii a paresteziím v pravé ruce, které vyzařují do předloktí. Máte podezření na syndrom karpálního tunelu. Který z následujících prvků anamnézy nebo fyzikálního vyšetření vykazuje z hlediska syndromu karpálního tunelu nejvyšší senzitivitu?
a) Atrofie thenaru
b) Tinelovo znamení
c) „Square wrist sign“
d) Klasický či pravděpodobný vzorec na diagramu příznaků týkajících se ruky
e) „Flick sign“
13. Které z níže uvedených tvrzení není pravdivé?
a) Pro syndrom karpálního tunelu jsou charakteristické bolest a parestezie obvykle se vyskytující v oblasti, kterou inervuje nervus medianus, tj. v palci, ukazováčku a prostředníčku, popř. ve všech prstech
b) Příznaky se typicky objevují na hřbetě ruky a na dlani
c) Proximálně mohou bolest a parestezie vystřelovat do předloktí, dokonce i do paže a ramene
d) Subjektivně může pacient pociťovat otok prstů, který není patrný, rovněž tak vnímá pokles síly při stisku a provádění určitých pohybů
e) Nemocného může budit bolest v noci, přičemž v anamnéze se často vyskytují údaje o protřepávání ruky nebo trhání zápěstím ve snaze zbavit se nepříjemného pocitu
14. Která z níže uvedených doplňkových vyšetření mohou přispět k potvrzení diagnózy syndromu karpálního tunelu u nejasných nebo atypických případů?
a) Kondukční studie
b) Elektromyografie
c) Magnetická rezonance
d) Výpočetní tomografie
15. Který z následujících konzervativních léčebných postupů prokazatelně zajišťuje účinnou krátkodobou úlevu od příznaků syndromu karpálního tunelu?
a) Perorálně či injekčně podávané kortikosteroidy
b) Nesteroidní antiflogistika
c) Zápěstní ortézy
d) Úpravy životního stylu

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky