Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 6/2011
vydáno: 27.12.2011

<< skrýt odpovědi

1. Který z níže uvedených výroků ohledně léčby Alzheimerovy choroba inhibitory acetylcholinesterázy platí?
a) Donepezil je oproti jiným inhibitorům acetylcholinesterázy účinnější v léčbě mírné až středně těžké demence
b) Přínos jejich podávání může být statisticky významný, ovšem klinický význam této léčby je nejasný
c) Zvyšují úmrtnost tím, že prodlužují interval QT a navozují útlum
d) Memantin je u pacientů s lehkou formou Alzheimerovy choroby účinnější než inhibitory acetylcholinesterázy
2. Která z následujících léčebných možností je vhodná u pacientů se středně těžkou až těžkou formou Alzheimerovy choroby?
a) Selegilin
b) Látka zvyšující citlivost vůči inzulinu a statin
c) Vitamin E
d) Memantin
3. Které z níže uvedených intervencí se jeví jako slibné z hlediska zajištění prevence Alzheimerovy choroby? (zvolte všechny vhodné)
a) Léčba hypertenze
b) Vitamin E
c) Cvičení
d) Statiny
4. Který z následujících výroků o donepezilu platí?
a) Donepezil je jediný inhibitor acetylcholinesterázy schválený k terapii všech stadií Alzheimerovy choroby
b) Donepezil brání nadměrné aktivitě glutamátu
c) Donepezil nesmí být podáván pacientům starším než 75 let
d) Donepezil je při intoleranci perorálního podávání běžně aplikován parenterálně
5. Které/která z níže uvedených tvrzení o memantinu je/jsou nesprávné/-á?
a) Memantin je obecně vzato dobře snášen
b) Memantin nesmí být podáván spolu s inhibitory acetylcholinesterázy
c) FDA v červnu 2010 schválil přípravek zaručující pozvolné uvolňování memantinu, vhodný k užívání jednou denně
d) Pozitivní vliv memantinu na průběh Alzheimerovy nemoci byl zaznamenán ve všech studiích týkajících se uvedeného tématu
6. Jaká léčba je podle nových doporučení Evropské kardiologické společnosti preferována u pacientů s fi brilací síní, jejichž skóre CHA2DS2-VASc = 0?
a) Antagonisté vitaminu K
b) Kyselina acetylsalicylová
c) Dabigatran etexilát
d) Nefarmakologická léčba
7. Který z následujících údajů o antikoagulační léčbě antagonisty vitaminu K není správný?
a) Obdobný antitrombotický účinek má kombinace kyseliny acetylsalicylové s clopidogrelem
b) Riziko hemoragických příhod snižuje dobrá kompenzace arteriální hypertenze
c) Hodnoty INR se u většiny pacientů nedaří trvale udržet v rozmezí 2–3
d) Riziko intrakraniálního krvácení je vyšší než při podávání kyseliny acetylsalicylové
8. Které parametry zahrnuje mimo jiné skóre CHA2DS2-VASc ke stanovení tromboembolického rizika?
a) Kongestivní srdeční selhání, arteriální hypertenzi, věk pod 63 let, iktus v anamnéze a diabetes mellitus
b) Ženské pohlaví, diabetes mellitus, arteriální hypertenzi, iktus v anamnéze a věk nad 75 let
c) Aterosklerotické cévní onemocnění, ženské pohlaví, srdeční arytmie, věk 64–74 let, kongestivní srdeční selhání a diabetes mellitus
d) Diabetes mellitus, mužské pohlaví, iktus v anamnéze, erektilní dysfunkce a kongestivní srdeční selhání
9. Který segment těžkého řetězce v receptorech lymfocytů B není součástí řetězce lehkého?
a) C (constant)
b) J (joining)
c) D (diversity)
d) V (variable)
10. Které z následujících faktorů jsou nezbytné k aktivaci CD4+ T lymfocytů?
a) Rozpoznání peptidového fragmentu
b) Kontakt s antigen prezentující buňkou
c) Kostimulační signál
d) Přítomnost molekuly HLA I. třídy
11. Který z následujících údajů o subpopulacích Th lymfocytů není správný?
a) Lymfocyty Th1 nejsou schopny odstranit intracelulární bakterie
b) Lymfocyty Th2 se podílejí na změně třídy protilátek
c) Lymfocyty Th17 stimulují tvorbu neutrofi lních granulocytů
d) Regulační lymfocyty T inhibují imunitní odpověď
12. Které z následujících tvrzení ohledně léčby akutního herpes zoster platí?
a) Bylo prokázáno, že antivirová terapie během akutní fáze onemocnění zajišťuje prevenci postherpetické neuralgie
b) Topická antivirotika snižují závažnost a dobu trvání příznaků
c) Antivirová terapie zpravidla sama zajistí dostatečné potlačení bolesti u pacientů s akutním herpes zoster
d) Přidání kortikosteroidů k antivirové terapii zmírňuje bolest spojenou s akutním herpes zoster
13. Které z následujících faktorů zvyšují riziko rozvoje neuralgie po akutním herpes zoster?
a) Mužské pohlaví
b) Anamnéza prodromálních bolestí
c) Mírná bolest během akutní fáze
d) Vyšší věk
14. Které z tvrzení týkající se léčby postherpetické neuralgie neplatí?
a) Tricyklická antidepresiva vykazují schopnost modulace průběhu neuropatických a jiných chronických bolestivých stavů
b) Tricyklická antidepresiva lze bez obav podávat ve vyšších dávkách i starším pacientům
c) Tramadol účinně potlačuje neuropatickou bolest včetně postherpetické neuralgie
d) Úřad FDA schválil k léčbě postherpetické neuralgie také dvě lokální léčiva
15. Která z tvrzení týkajících se prevence herpes zoster a postherpetické neuralgie jsou správná?
a) Centers for Disease Control and Prevention doporučují osobám ve věku 60 let a starším jednu dávku vakcíny proti herpes zoster
b) Očkování vakcínou Zostavax se nedoporučuje při očekávané imunosupresi
c) Vakcína Zostavax musí být uchovávána ve zmraženém stavu a podmínkou její aplikace v ambulanci je přítomnost mrazicího zařízení s monitorací teploty
d) Očkování vakcínou Zostavax je indikováno i u osob s anamnézou anafylaktické reakce na gelatin nebo neomycin

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky