Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 20. January 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 2/2013
vydáno: 26.04.2013

<< skrýt odpovědi

1. Které z následujících údajů o systolickém krevním tlaku u diabetiků s arteriální hypertenzí jsou správné?
a) Na základě klinických studií byl pro diabetiky definitivně stanoven cílový systolický tlak.
b) Snížení systolického tlaku pod 120 mm H g mělo v klinické studii za následek pokles incidence cévních mozkových příhod.
c) Snížení systolického tlaku na průměrnou hodnotu 134 mm H g zlepšuje kardiovaskulární prognózu.
d) Snížení systolického tlaku příznivě ovlivňuje výskyt diabetické neuropatie.
2. Který z následujících údajů o diastolickém tlaku u diabetiků s arteriální hypertenzí je správný?
a) Při diastolickém tlaku 80–85 mm H g lze očekávat nejnižší incidenci závažných kardiovaskulárních příhod.
b) Příliš nízký diastolický tlak může být nebezpečný zvláště u pacientů s ischemickou chorobou srdeční.
c) U diabetiků nebyl spolehlivě zjištěn fenomén J‑křivky při nízkých hodnotách diastolického tlaku.
d) Při nízkém diastolickém tlaku klesá koronární průtok během diastoly.
3. Který z následujících údajů o antihypertenzní léčbě u diabetiků není správný?
a) Jako optimální léková kombinace se jeví inhibitor ACE s blokátorem kalciových kanálů.
b) Při kombinaci tří antihypertenziv by měl být vždy zastoupen beta‑blokátor.
c) Beta‑blokátory mohou zhoršovat inzulinovou rezistenci.
d) Antihypertenziva jsou indikována i u pacientů s vysokým normálním tlakem, mají‑li mikroalbuminurii.
4. Které z následujících údajů jsou založeny na důkazech z klinických nebo epidemiologických studií?
a) Arteriální hypertenze je nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik cévní mozkové příhody.
b) Arteriální hypertenze je nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik recidivy cévní mozkové příhody.
c) Antihypertenzní léčba je nejdůležitějším opatřením v sekundární prevenci cévních mozkových příhod.
d) Pro antihypertenzní léčbu u hypertoniků po cévní mozkové příhodě byl jednoznačně prokázán fenomén J‑křivky.
5. Který z následujících údajů o léčbě arteriální hypertenze po cévní mozkové příhodě není správný?
a) Snížení systolického tlaku pod 120 mm H g omezilo v některých studiích výskyt recidiv.
b) Snížení systolického tlaku pod 120 mm H g významně redukuje celkovou úmrtnost.
c) V důsledku intenzivního snižování krevního tlaku stoupá riziko infarktu myokardu.
d) Při intenzivní antihypertenzní léčbě může klesat glomerulární filtrace.
6. Který z následujících údajů o cílovém krevním tlaku u pacientů po cévní mozkové příhodě není správný?
a) Cílový krevní tlak má být stanoven za tři až šest měsíců po zahájení antihypertenzní léčby.
b) Optimální hodnoty diastolického tlaku se pohybují mezi 70 a 80 mm Hg.
c) Hodnoty diastolického tlaku indukované léčbou mají větší prognostický význam než hodnoty systolického tlaku.
d) U pacientů starších než 80 let se za optimální systolický tlak považuje 140–150 mm H g.
7. Nemocný s chronickou neterminální bolestí, u kterého je zvažováno podání opioidů, dosahuje na Opioid Risk Tool skóre 9. Které z následujících tvrzení je správné? (vyberte jednu správnou odpověď)
a) Obvykle je nutné konzultovat případ s odborníkem na léčbu závislosti.
b) Nemocný je ve vysokém riziku zneužívání/závislosti.
c) Nemocný má absolutní kontraindikaci k chronické léčbě opioidy.
d) Opioidy mohou být předepsány dokonce i v případě jiné účinné léčby.
8. Která z následujících látek je preferována v iniciální léčbě bolesti u nemocného s chronickou neterminální bolestí dosud neléčeného opioidy? (vyberte jednu správnou odpověď)
a) Hydrocodon
b) Dlouhodobě působící morfin
c) Oxycodon
d) Transdermální fentanyl
9. Který z následně uvedených bodů by měl být součástí běžného zhodnocení u všech nemocných před podáním opioidů pro chronickou neterminální bolest? (vyberte všechny správné odpovědi)
a) Zhodnocení rizika chybného užití a zneužití
b) Zhodnocení údajů týkajících se stavu preskripce v monitorovacím programu
c) Testování moči
d) Psaný souhlas s kontrolovanou medikací
10. Které tvrzení týkající se zahájení nebo pokračování léčby opioidy není správné?
a) Nemocní mohou mít kontraindikace podání opioidu, pokud se domnívají, že léčbu sami zvládnou.
b) Nemocní s difuzní centralizovanou bolestí mají menší pravděpodobnost dosažení zmírnění bolesti pomocí opioidů, ale mají vyšší riziko jejich nežádoucích účinků.
c) Někteří pacienti se specifickou somatickou, periferní nebo neuropatickou bolestí mohou mít prospěch z nízkých dávek opioidů v kombinaci s jinou léčbou.
d) Léčba opioidy by měla vést ke zřejmému funkčnímu zlepšení, nikoli pouze ke snížení skóre bolesti.

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky