Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sunday 20. June 2021 | Svátek má Květa

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 1/2012
vydáno: 27.02.2012

ukázat odpovědi >>

1. Dvacetiletá žena přichází s příznaky budícími podezření na akutní pyelonefritidu – mj. s horečkou a bolestí v boku. Které z následujících tvrzení ohledně kultivace moči v rámci diagnostiky akutní pyelonefritidy platí?
a) Před odběrem středního proudu moči dáváme přednost odběru moči cévkováním.
b) U pacientek bez jakýchkoli rizikových faktorů není kultivace moči nutná.
c) Studie prokazují, že očištění vulvy před odběrem moči vede k významnému snížení počtu kontaminovaných vzorků moči nebo nespolehlivých výsledků jejich analýzy.
d) U všech pacientek s podezřením na akutní pyelonefritidu by měla být provedena kultivace moči se stanovením citlivosti případných patogenů.
2. Pětadvacetiletá netěhotná žena s akutní pyelonefritidou je léčena antibiotikem cíleně zvoleným podle citlivosti patogenu způsobujícího infekci. Po iniciálním zlepšení dojde u nemocné k relapsu příznaků. Které z níže uvedených tvrzení ohledně jejího dalšího vyšetřování je správné?
a) Je indikováno zobrazovací vyšetření, v ideálním případě magnetickou rezonancí.
b) Je indikováno zobrazovací vyšetření, v ideálním případě ultrasonografi cké vyšetření ledvin.
c) Je indikováno zobrazovací vyšetření, v ideálním případě výpočetní tomografi í s podáním kontrastní látky.
d) Zobrazovací vyšetření je indikováno jen v případě, má-li pacientka v anamnéze diabetes mellitus nebo nefrolitiázu.
3. Která z následujících tvrzení týkajících se ambulantní léčby akutní pyelonefritidy u jinak zdravých netěhotných žen odpovídají platným směrnicím pro praxi? (vyberte všechna vhodná)
a) Perorálně podávané fl uorochinolony upřednostňujeme tehdy, jestliže lokální prevalence rezistence vůči nim činí nejvýše 10 %.
b) Přesahuje-li lokální prevalence rezistence vůči fl uorochinolonům 10 %, měla by jejich perorálnímu podávání předcházet intravenózní dávka ceftriaxonu nebo gentamicinu.
c) Pokud pacientka trpí nevolností nebo zvrací, měla by být první dávka fl uorochinolonu před zahájením perorální léčby podána intravenózně.
d) U pacientek tolerujících perorální léčbu je alternativou empirické podávání trimethoprim/sulfamethoxazolu (např. Biseptol).
4. Žena ve věku 30 let, v anamnéze 1× spontánní porod, 1× interrupce. Cystitidami trpí od začátku pravidelného sexuálního života od 17 let. V poslední době cystitidy recidivují po 3–4 měsících; pacientka vždy léčena krátkodobě antibiotiky, empiricky – střídavě užívala antibiotika Nitrofurantoin, Dumox, Nolicin. Na začátku obtíží podstoupila jednou vyšetření moči, při němž byla zachycena dobře citlivá E. coli, pak byla vyšetřena po ukončení anti biotické kúry, kdy udávala jen mírné strangurie a pocit diskomfortu v oblasti vulvy, ale bakteriologicky byla moč negativní. Do ordinace přichází ve všední den v dopoledních hodinách s teplotami 38–39 ºC, lumbalgiemi oboustranně (více vpravo), v moči pyurie, anamnéza jednodenních strangurií a polakisurií. Máme v plánu přeléčení a naplánování dalšího vyšetření příčin recidiv. Jaký postup je správný?
a) Podáváme antibiotika, pokud možno jiná než při poslední medikaci v dostatečné dávce. Založíme kultivaci moči.
b) Podáme stejná antibiotika jako při poslední medikaci, ale v dostatečné terapeutické dávce. Založíme kultivaci moči.
c) Pacientku odešleme k hospitalizaci k parenterální léčbě antibiotiky.
d) Vyloučíme-li sonografi cky obstrukci nebo absces, podáme bolusově i.v. antibiotika a pokračujeme v antibiotické terapii per os. Založíme kultivaci moči.
5. Pacient s anamnézou renálních konkrementů přichází s intermitentními bolestmi v boku a s hematurií, přičemž ostatní nález v moči je normální. Který z následujících postupů byste doporučili jako první krok v akutní léčbě nefrolitiázy?
a) Terapie spasmolytiky u konkrementů o průměru ≤ 10 mm
b) Empiricky zvolená léčba antibiotiky
c) Podávání kortikosteroidů
d) Intravenózní hydratace fyziologickým roztokem
6. Které z níže uvedených opatření je doporučováno k zajištění prevence tvorby renálních konkrementů?
a) Používání rostlinných doplňků stravy obsahujících efedrové alkaloidy
b) Zvýšený přísun fruktózy ve stravě
c) Používání laxativ
d) Používání doplňků stravy s cílem acidifikovat nebo alkalizovat moč
7. Pětašedesátiletá žena na invalidním vozíku popisuje příznaky ve smyslu chronických závratí a únavy. Anamnéza, fyzikální vyšetření ani laboratorní nálezy povahu jejích obtíží neobjasní, a proto je indikován test na sklopném stole. Který z níže uvedených výsledků by odpovídal orto statické hypotenzi?
a) Vzestup diastolického krevního tlaku o 10 mm Hg
b) Vzestup srdeční frekvence o 30 tepů za minutu
c) Pokles systolického krevního tlaku o 20 mm Hg
d) Symptomatický a náhlý pokles krevního tlaku s bradykardií
e) Perzistentní tachykardie nad 120 tepů za minutu
8. Které z následujících nefarmakologických strategií jsou doporučovány v rámci léčby ortostatické hypotenze?
a) Omezení příjmu soli
b) Cvičení
c) Podávání vody v bolusech
d) Konzumace velkých porcí jídel bohatých na sacharidy
9. Které z níže uvedených projevů patří mezi nežádoucí účinky fl udrocortisonu? (vyberte všechny vhodné)
a) Bolest hlavy
b) Hypertenze v poloze na zádech
c) Hyperkalémie
d) Městnavé srdeční selhání
10. Které z níže uvedených tvrzení o bifázických reakcích u pacientů s anafylaxí platí?
a) Postihují více než polovinu pacientů.
b) Vyskytují se velmi vzácně (u méně než 1 % pacientů).
c) Obvykle se dostavují během osmi hodin od iniciální reakce.
d) Mohou vzniknout až s odstupem jednoho týdne od iniciální reakce.
11. Které z následujících tvrzení týkajících se diagnostiky anafylaxe je správné? (vyberte jedno)
a) Diagnostická kritéria pro anafylaxi nebyla defi nována.
b) Vazovagální příhody lze od anafylaxe odlišit na podkladě přítomnosti bradykardie.
c) Kožní postižení je u anafylaxe vzácné.
d) Ke stanovení diagnózy je zapotřebí konfi rmačních laboratorních testů.
12. Které/která z níže uvedených léčiv se používá/používají v iniciální léčbě anafylaxe?
a) Antagonisté histaminových receptorů H1
b) Perorální kortikosteroidy
c) Intramuskulárně aplikovaný adrenalin
d) Intravenózně aplikované tekutiny
13. Který z následujících údajů o tloušťce intimy/medie není správný?
a) Tloušťka intimy/medie se zvětšuje již od dětství.
b) Progrese tloušťky v důsledku stárnutí cév činí 0,05 mm za rok.
c) Progresi tloušťky urychluje arteriální hypertenze.
d) Progresi tloušťky zpomaluje vytrvalostní trénink.
14. V kterém decenniu se u mužů výrazně urychluje pokles elasticity velkých tepen?
a) Mezi 20. a 30. rokem
b) Mezi 30. a 40. rokem
c) Mezi 40. a 50. rokem
d) Mezi 50. a 60. rokem
15. Které z následujících údajů o endotelové dysfunkci jsou správné?
a) Endotelová dysfunkce může být příčinou poruchy mikrocirkulace v koronárním řečišti.
b) O endotelové dysfunkci svědčí paradoxní vazokonstrikce koronárních tepen po i.a. podání acetylcholinu.
c) Tělesná aktivita ovlivňuje endotelovou dysfunkci zvýšením oxidačního stresu.
d) Tělesná aktivita zlepšuje endotelovou dysfunkci zvýšením aktivity syntázy NO (eNOS).

ukázat odpovědi >>Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky